Ledig verv: forbundssekretær

Nye Lokaler G4 Kontor

I vervet som forbundssekretær vil du bli en del av tariff- og arbeidslivsavdelingen. Avdelingen har et overordnet ansvar for å følge opp forbundets strategi og politikk ved å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av landsmøtet og forbundsstyret.

Sentrale ansvarsområder er å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkår for forbundets medlemmer ved å inngå og forvalte tariffavtaler. Ivaretakelse av medlemmer gjennom fokus på trygghet og sikkerhet i arbeidslivet er et annet viktig ansvarsområde. Dette arbeidet inkluderer ansvaret for utvikling av strategier og tiltak for verving, og at eksisterende medlemmer fortsatt ønsker å være organisert i Politiets Fellesforbund.

Tariff- og arbeidslivsavdelingen gir råd, bistår og følger opp lokallag, tillitsvalgte og enkeltmedlemmer i saker som vedrører deres lønn og arbeidsforhold mm. Videre bistår avdelingen med kurs- og opplæringsvirksomhet i hele organisasjonen (lokalt og sentralt).

Avdelingen arbeider i tillegg med temaer som pensjon, omstilling, medbestemmelse, faglig kompetanse, ivaretakelse av studenter fra Politihøgskolen, politisk påvirkning, budsjettarbeid, juridisk arbeid og bistand, organisasjonsutvikling og planarbeid, stortingsmeldinger og høringer, likestillings- og mangfoldarbeid, inkluderende arbeidsliv m.m.

Avdelingen består av fagleder, forbundssekretærer, politisk rådgiver og jurist.

Som følge av at valgperioden for en av forbundssekretærene utløper 1. august 2023, lyses vervet ut. Valgperioden er to år første gang en velges som forbundssekretær, deretter har praksis vært at forbundssekretærene velges for fire år.

Arbeidsoppgaver

 • Lokalt og sentralt lønnsarbeid
 • Ivaretakelse av bestemmelsene i Hovedavtalen i staten, samt øvrig lov- og avtaleverk. Blant annet forhandlinger og drøftinger med sentral arbeidsgiver
 • Arbeide med politiske prosesser og fremme PF sin politikk
 • Endring og omstillingsarbeid, herunder virksomhetsutvikling i PF og i politiet
 • Lokallagskontakt for noen av Politiets Fellesforbunds lokallag
 • Gruppeveiledning og veiledning av enkeltpersoner
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Rådgivningsfunksjon Forelesningsvirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Medlem i Politiets Fellesforbund
 • Erfaring fra, og kunnskap om Politiets Fellesforbund som organisasjon vil være en fordel
 • Bred tillitsvalgtserfaring eller erfaring fra partssamarbeid, personal eller HR i offentlig sektor, fortrinnsvis politiet
 • Kunnskap om Hovedavtalen i staten, samt øvrig lov- og avtaleverk
 • Kunnskap og erfaring med tariff- og arbeidsrettslige problemstillinger
 • Erfaring med virksomhetsutvikling
 • Erfaring i veiledning

Personlige egenskaper

 • Engasjert og samhandlingsfokusert
 • Evne til å ta initiativ til løsning
 • God til å kommunisere i krevende situasjoner
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet i et hektisk miljø, og ofte med korte tidsfrister

Vi tilbyr

Hovedavtalens § 41 hjemler permisjon fra nåværende stilling i perioden som sentral tillitsvalgt.

Politiets Fellesforbund er en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høy kompetanse. Vi har moderne lokaler i Gjerdrums vei 4, Oslo.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har fokus på forbedring og utvikling. Politiet står i store endringer. Det påvirker Politiets Fellesforbund sine arbeidsmåter, krav til kompetanse og organisering. På bakgrunn av dette kan det bli endrede ansvarsområder og arbeidsoppgaver for vervet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Forbundssekretær avlønnes i lønnsspenn fra kr 615 000 - 728 000 og fast tillegg 1: kr 163 482,- og fast tillegg 2: kr 38 658,- per år. Høyere lønn kan vurderes. De faste tilleggene dekker bl.a. alle arbeidsoppdrag utført utover ordinær arbeidstid. Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig, hjemreise og ordning med hjemmekontor.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist er satt til 3. februar 2023.

Politiets Fellesforbund søker etter større mangfold i organisasjonen. Vi ønsker mangfold med bakgrunn i alder, kompetanse, erfaring, kultur og geografi/geografisk utgangspunkt.

Ytterligere informasjon kan innhentes hos generalsekretær Per Erik Ommundsen, på telefon 992 87 688.

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.

Forbundskontoret har 34 medarbeidere, hvor 15 er heltidstillitsvalgte og 19 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i nye, universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo. Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike faglige bakgrunner. Vi er opptatt av mangfold, faglig utvikling og å legge til rette for en best mulig livsfasepolitikk.

Kontaktperson

Per Erik Ommundsen

Per Erik Ommundsen

Generalsekretær