Landsmøtet utsettes

Landsmøte 2020 – design hovedbilde

Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 utsettes på grunn av situasjonen med covid-19.

Landsmøtet skulle vært gjennomført digitalt 1.-3. desember 2020, med delegasjonsvise samlinger rundt om i landet. Grunnet situasjonen med covid-19 besluttet forbundsstyret i dag å utsette landsmøtet 2020. Det er beklagelig, men helt nødvendig med tanke på smittesituasjonen i landet.

– Politiet har en fremtredende og svært viktig rolle i samfunnsberedskapen. Politiets Fellesforbund skal være behjelpelige med å opprettholde beredskapen i norsk politi. Derfor har vi besluttet å utsette gjennomføringen av årets landsmøte, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

FORBUNDSSTYRETS VEDTAK

  1. Forbundsstyret vedtar å utsette landsmøtet 2020 på grunn av situasjonen med pandemien Covid 19. (Force majeure). Utsatt landsmøte skal avholdes så snart dette er forsvarlig, dog ikke senere enn utgangen av 2021. Eventuelt ytterlig utsettelse krever nytt vedtak.
  2. Saksliste sendt ut innen ordinær frist til opprinnelig planlagt landsmøte, står.
  3. Valgkomiteens innstilling offentliggjøres samtidig med utsendelse av landsmøtedokumentene til utsatt landsmøte.
  4. Alle nåværende verv og roller, valgt av landsmøtet 2018 med suppleringsvalg, videreføres inntil utsatt landsmøte settes.
  5. Forbundsstyret vedtar å fravike §5-1 punkt 5: «Tid og sted for landsmøtet fastsettes av forbundsstyret. Innkalling med foreløpig saksliste sendes lokallagene normalt 4 måneder før landsmøtet holdes.». Forbundsstyret bør varsle tid og sted til lokallagene senest 2 måneder før utsatt landsmøte finner sted.

UTTALELSE FRA KONTROLLNEMNDA – FORCE MAJEURE LANDSMØTET 2020

For ivaretakelse av de demokratiske prosesser i Politiets Fellesforbund er det etter kontrollnemndas syn nødvendig med en enhetlig tilnærming med tanke på gjennomføringen av landsmøtet 2020, selv om smittesituasjonen per nå er noe ulik i de forskjellige deler av landet.

Kontrollnemnda mener at koronasituasjonen generelt, og spesielt den oppblomstringen av smitte som vi opplever, må regnes som en force majeure-situasjon. Kontrollnemndas uttalelse er knyttet til at vi mener at i denne ekstraordinære situasjonen har forbundsstyret handlingsrom i vedtektene (paragraf 5-1) pga. force majeure til å fatte vedtak om utsettelse av landsmøtet 2020.

For at noe skal kunne regnes som force majeure må det i korthet innebære uimotståelige eller uforutsette hendelser utenfor kontrollen til forbundsstyret som setter organisasjonen ute av stand til å gjennomføre forpliktelsene fastsatt i vedtektene (5-1 nr. 2). Virkningene av force majeure må aldri gjøres mer omfattende enn strengt nødvendig. Derfor må f.eks. ikke utsettelsen være lenger enn nødvendig.

En naturlig følge av utsettelse på grunnlag av force majeure vil være at frister forskyves i henhold til ny landsmøte-dato. Fristene for utsendelse av dokumentene følger den nye datoen for avvikling av det utsatte landsmøtet.

Forbundsstyret kan alternativt fatte vedtak om innkalling til ekstraordinært landsmøte, jfr. vedtektenes paragraf 5-8. Det ekstraordinære møtet skal da behandle de saker som er årsak til innkallingen, altså i dette tilfellet en utsettelse av landsmøte (paragraf 5-8 nr. 2). Slik vi vurderer det er det ikke i denne situasjonen anledning til å behandle andre saker enn saken om utsettelse i et ekstraordinært landsmøte. Dette fordi det er utsettelse av landsmøtet 2020 som da vil være den direkte årsaken til innkallingen.

Kontrollnemnda henstiller til forbundsstyret å sørge for at det gjennomføres en risikovurdering av en eventuell beslutning om utsettelse av landsmøtet 2020. En risikovurdering vil kunne avdekke risiko med tilhørende risikoreduserende tiltak, slik at Politiets Fellesforbund er best mulig forberedt til å møte eventuelle utfordringer som oppstår som følge av en eventuell utsettelse av landsmøtet 2020.

Elisabeth Lund
Leder av kontrollnemnda i Politiets Fellesforbund