Vil du være med i forbundsstyret eller et annet verv?

IMG 1222

Nå har du muligheten til å forme Politiets Fellesforbund gjennom å stille til valg på landsmøtet. Fristen for å melde sitt kandidatur er 29. april.

Politiets Fellesforbunds landsmøte avholdes på Gardermoen fra 11. til 14. november 2024. Der skal det velges kandidater til sentrale verv (se oversikt nederst i artikkelen). Tor Ragnar Steffensen, leder av valgkomiteen, oppfordrer medlemmer til å komme med innspill.

– Det er flere ulike verv som er på valg under landsmøtet, som vi trenger mange gode kandidater til. Derfor ønsker vi innspill på kandidater med forskjellig bakgrunn og interesser, som er motiverte og engasjerte til å legge ned en ekstra innsats for våre medlemmer, sier valgkomiteens leder.

Fristen for å melde inn kandidater er 29. april 2024.

– Ønsker du å stille selv eller å foreslå kandidater, ta kontakt med din lokallagsleder eller noen i ditt lokallag. Du kan også foreslå tillitsvalgte i andre lokallag enn det du selv tilhører. Vi ønsker gjerne å ha mange aktuelle kandidater, sier Steffensen.

Valgkomiteen vil intervjue aktuelle kandidater som ønsker å stille til valg. Etter intervjuene kommer komiteen med en innstilling til landsmøtet på anbefalte kandidater til de respektive vervene.

– Jeg anbefaler alle om å benytte muligheten. Du får en unik sjanse til å påvirke og være med der beslutninger tas og til å skape fremtidens Politiets Fellesforbund. Det er også en god mulighet til å både utfordre og videreutvikle seg selv, sier Tor Ragnar Steffensen.

Ønsker du å stille selv eller å foreslå kandidater, ta kontakt med ditt lokallag. Fristen for å melde inn kandidater er 29. april 2024.

Ønsker du å stille til valg i valgkomiteen? Da må du melde din interesse til ditt lokale styre som melder videre til forbundsstyret. Det er forbundsstyret som innstiller kandidater til valgkomiteen.

Disse vervene er på valg:

Forbundsstyret

Forbundsstyret velges på landsmøtet annethvert år, og har som oppgave å jobbe politisk for å få gjennomslag for de vedtak og satsingsområder som landsmøtet fatter.

Består av forbundsleder, forbundsnestleder, sju medlemmer og fire varamedlemmer

(Også utvalgslederne sitter i forbundsstyret.)

Sivilutvalget

Målgruppen til sivilutvalget er alle sivilt ansatte i politiet. Utvalget jobber for en best mulig måloppnåelse av landsmøtevedtakene, og ansvarliggjøring av egen organisasjon. Består av leder, to medlemmer og et varamedlem.

Kontrollnemnda

Kontrollnemnda kontroller at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte fullmakter og forbundets vedtekter. De skal kontrollere at den daglige ledelse og styrende organer følger opp de vedtak som er fattet.

Består av leder, to medlemmer og et varamedlem.

Bladstyret

Bladstyret er organet som utøver utgiverfunksjonen av fagbladet Politiforum. I tillegg til styring og utvikling av bladet er en av hovedoppgavene å evaluere og rapportere til landsmøtet.

Består av leder og to medlemmer.

PF Politilederne

PF Politilederne skal arbeide for at ledermedlemmer i større grad blir ivaretatt med hensyn til de særlige utfordringene de har som ledere i politiet, og skal være en støttefunksjon for de lokale lederkontaktene. Målsetningen er å styrke lederes kunnskap og kompetanse.

Består av leder og et varamedlem.

Hedersutvalget

Hedersutvalget behandler innkomne forslag på kandidater som fortjener hedersutmerkelse.

Består av leder og to medlemmer.