Forhandler om ny hovedavtale

Roar om nytt lonnssystem 00 04 52 08 Still001

Denne uken forhandler Unio om en ny hovedavtale i staten sammen med de tre andre hovedsammenslutningene: LO, YS og Akademikerne. Motpart er Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Målet er å styrke den norske arbeidslivsmodellen ytterligere. Vi er godt i gang, men det endelige resultatet foreligger ikke før mandag formiddag, sier forhandlingssjef Roar Fosse i Politiets Fellesforbund.

Han deltar i forhandlingene som startet mandag denne uka og som vil pågå hele denne uka. Forhandlingssjefen legger ikke skjul på at det er en meget viktig forhandling som pågår:

– Hovedavtalen inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og er på mange måter en dreiebok om samhandlingen mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte. Særlig reguleringen av hvilken medbestemmelse de ansatte har er et viktig punkt for oss. Vårt mål er å forhandle fram en avtale som er enda bedre enn den vi har i dag, sier Roar Fosse.

Viktig for samfunnet

Roar Fosse mener at en forbedret hovedavtale ikke bare er til fordel for den enkelte ansatte, men for hele samfunnet:

– Det er viktig å ha kjøreregler i arbeidslivet som blir respektert av både arbeidsgiver, ansatt og tillitsvalgt. Vi er avhengige av å oppnå omforente og gode løsninger i arbeidslivet. Vi må sikre at partene i arbeidslivet oppfattes som likeverdige. Vi har et klart mål om å utvikle den norske modellen ytterligere, kommenterer forhandlingssjefen.

Han legger til at planen er at en ny hovedavtale skal være forhandlet fram i løpet av uka. Hovedavtalen er en konsensus-avtale. Dette innebærer at partene må være enige i de endringene som skal gjøres.

Unio forhandler

– Unios mål er å sikre et enda sterkere rammeverk for den norske arbeidslivsmodellen, sier Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder for Unio stat, på Unios nettsider. Hun leder forhandlingene, om ny hovedavtale, for Unio.

Hovedavtalen kalles gjerne «arbeidslivets grunnlov», og omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Unio forhandler om hovedavtalen i staten sammen med de tre andre hovedsammenslutningene: LO, YS og Akademikerne. Motpart er Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Hovedavtalen er utrolig viktig for våre tillitsvalgte fordi den regulerer medbestemmelsen de ansatte har. Men den er først og fremst viktig for samfunnet vårt fordi den bidrar til gode og omforente løsninger i arbeidslivet – for eksempel i vanskelige omstillingsprosesser, sier Lind.

Unios mål er å forhandle fram en enda sterkere avtale.

– Vi går til forhandlingene med mål om styrket forhandlingsrett og en styrking av tillitsvalgtrollen. Ikke minst må vi sikre at partene i arbeidslivet er likeverdige. Økt medbestemmelse og gode arbeidsforhold for de tillitsvalgte er helt sentralt hvis vi vil utvikle den norske modellen, sier Lind.