Forskning om emosjonelle utfordringer

Lise Rastad

Lise Rastad (bildet) representerer sammen med Linda Verdal Politiets Fellesforbund i et forskningsprosjekt om emosjonelle utfordringer.

Politiets Fellesforbund deltar i et forskningsprosjekt om emosjonelle utfordringer på arbeidsplassen. Forskningen skjer gjennom hele 2023, og det er Unio og Sintef som står bak.

Forskningsprosjektet om emosjonelle krav er rettet mot yrker som jobber for og med mennesker. Målet er å løfte tematikken og få fram et grundig og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag når det gjelder emosjonelle krav og belastninger innen mange av de yrkesgruppene som Unio representerer - herunder politiet, som er med i referansegruppen av forskningsprosjektet.

Unio understreker at høye emosjonelle krav oppleves særlig i yrker der ansatte skal vise empati og engasjere seg følelsesmessig med andre mennesker de kommer i kontakt med i jobben. Arbeidet innebærer ofte kontakt med pasienter, elever, barn eller klienter, hvor det stilles høye krav til evnen til å håndtere andres følelser, evnen til å håndtere eller regulere egne følelser og evnen til å tilpasse seg til de menneskene man jobber med.

Kunnskapen fra prosjektet inngår i Unios satsning på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet og vil være en forsterkning i Unios arbeid med å ruste opp arbeidsmiljøpolitikken på området.Det forskes i 2023
Prosjektet pågår i 2023 og består av tre hoveddeler: 1
a) kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning på temaet
b) en kvalitativ intervjustudie blant ansatte og ledere i de utvalgte yrkene som inngår i studien c) en kvantitativ spørreundersøkelse blant medlemmene i de utvalgte yrkene.

Resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsen vil bli publisert som en SINTEF-rapport på Unio-konferansen i desember 2023.

Det er to hovedproblemstillinger det skal forskes på:
a) emosjonelle krav og belastninger
b) ansattes vern opp mot brukerrettigheter

Les mer om forskningsprosjektet her