Landsmøteprotokollen 2017

Logo Landsmote 2017

Prokollen fra årets landsmøte er nå klar.

Nedenfor er det en samlet oversikt over vedtak som ble fattet på årets landsmøte. Hele protokollen finner du under «Last ned» på høyre side.

Sak 3.1: Årsmelding

 1. Årsmeldingen godkjennes.
 2. Debatten tas til etterretning.

Sak 3.2.1: Regnskap for 2016

 1. Regnskap for Politiets Fellesforbund for 2016 godkjennes.
 2. Regnskap for politiets Fellesforbund Solidaritetsfond for 2016 godkjennes.
 3. Regnskap for PF Forsikring for 2016 godkjennes.
 4. Regnskap for OU-virksomheten for 2016 godkjennes.
 5. Regnskap for Politiforum for 2016 godkjennes.
 6. Revisjonsberetningen tas til etterretning

Sak 3.3.2: Retningslinjer for valgkomiteen

 1. Landsmøtet godkjenner forslaget til retningslinjer for valgkomiteen.
 2. Retningslinjene gjelder fra landsmøte 2017.
 3. Vedtektenes § 5-6 nr. 7 endres til å være «Valgkomiteen bestående av ni medlemmer og tre varamedlemmer. Den første valgte er leder. Valgkomiteen velges for to år».
 4. Vedtektenes § 6-2 utvides til å inneholde nytt punkt 14 med følgende tekst «Utarbeide og revidere retningslinjer for valgkomiteen».

Sak 3.3.3: Landsmøtefrekvens i PF

 1. Ordinært landsmøte holdes annethvert år.
 2. I mellomperioden arrangeres kongress eller lignende.
 3. Bestemmelse av deltakelse på kongress eller lignende foretas etter samme delegatmodell som for landsmøtet.
 4. Politiets Fellesforbunds vedtekter endres i tråd med forslaget.
 5. Ny ordning starter etter landsmøtet i 2018 med kongress eller lignende i 2019.
 6. Prøveperiode frem til 2024 og med påfølgende evaluering.

Sak 3.4: PF Kripos – forslag til endring av forbundsstyrets sammensetning

 1. Forslaget fra PF Kripos om endret sammensetningen av et fremtidig forbundsstyre støttes ikke.

Sak 3.5: Valg – suppleringsvalg

 1. 4. Vara til forbundsstyret Håkon Moan PF Kripos.
 2. 5. Vara til forbundsstyret Stine Nygård Benjaminsen PF Sør-Øst.
 3. Leder likestillings- og mangfoldsutvalget: Nina Farag, PF Troms.
 4. Vara sivilutvalget: Øyunn Myklestul Jensen, PF Øst.
 5. Leder hedersutvalget: Bente Elisabeth Bugge, OPF.

Sak 3.6: Vedtekter

 1. Landsmøtet godkjenner vedtektene.

Sak 3.7: Hederstegn

Hederstegn, sølvmerke med diplom tildeles: Mette Skare (OPF) Finn Arne Hvalbye (PF Innlandet), Bente Nilsen (PF Nordland) Jan Magnar Sandvik (PF Møre og Romsdal) Per Kristian Heitmann og Gry Jorunn Holmen.

Sak 3.8: Strategisk program 2018 – 2021

 1. Strategisk program for 2018 – 2021 enstemmig vedtatt.

Sak 3.9: Ramme- og langtidsbudsjett

 1. Rammebudsjettene for 2018 vedtas.
 2. Per 1.1.2018 økes kontingenttaket med 2,4 %, fra kr 49 097 til kr 50 275.

Sak 4.1: Lønn

 1. Landsmøtevedtak fra 2010 vedrørende lønnssaken gjelder fortsatt.
 2. PF skal arbeide mer bevisst for å koble sammen lønn og pensjon i vår fagforenings strategiske arbeid og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til medlemmenes livslønn.
 3. PF skal ha fokus på hvilke lønnsmessige muligheter endring av politiet gir i forhold til å skape et fremtidsrettet lønns- og karrieresystem.
 4. PF skal ha fokus på at lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3. 1c gjennomføres.
 5. PF skal gjennom neste landsmøteperiode lokalt og sentralt arbeide for å stanse mindrelønnsutviklingen for ansatte i politi- og lensmannsetaten.
 6. Innen utgangen av 2019 skal lønnsnivået i Politiet minst være på høyde med gjennomsnittet i staten. Politiets Fellesforbund skal jobbe aktivt på alle arenaer som har betydning for lønnsdannelse for våre medlemmer for å nå dette målet innen utgangen av 2019.
 7. Pensjon er en del av våre medlemmers livslønn. Pensjonsbetingelser for alle våre medlemmer skal ha høy prioritet i landsmøteperioden.
 8. Særaldersgrenser er særdeles viktig for Politiets Fellesforbund. Disse må tilpasses ny offentlig tjenestepensjon, for å sikre våre medlemmer dagens livslønn.
 9. Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets vedtak.

Sak 5.1: Arbeidsvilkår

 1. PF skal bidra til at arbeidsvilkårene i politi- og lensmannsetaten er i tråd med det som følger av lov og avtaleverk.
 2. PF skal i tilfeller der arbeidsvilkårene utfordres vurdere tiltak, enten i form av drøftinger, forhandlinger eller i ytterste konsekvens rettslige skritt.
 3. PF skal aktivt bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov.
 4. Videre fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser med reell medbestemmelse og at faglige vurderinger ligger til grunn.
 5. PF skal bidra til at ledelse i politiet skal bygge opp under grunnleggende verdier i samfunnsoppdraget, at ledere har et reelt handlingsrom og at ledelse i politiet er et eget fagområde.

Sak 5.2: Oslo Politiforening: Vern om politiansatte ved yrkesskade

 1. Politiets Fellesforbund skal jobbe for at politiansatte i tjeneste, og politistudenter i praksis og studietiden for øvrig, skal ha samme vern gjennom Folketrygdloven som militærpersonell når det kommer til yrkesskader.

Sak 5.3: PF Vest: Innsyn i ansattes personalmapper og andre dokumenter lagret hos arbeidsgiver

 1. PF skal arbeide for at det gjennomføres en grundig vurdering av forholdet mellom offentleglova, personopplysningsloven og de spesielle hensyn politiansatte har for å skjerme sine ansatte.Eventuelt må loven endres slik at ukjente ubegrunnet ikke kan kreve utlevert personopplysninger av ansatte i politiet (og andre offentlige etater) utover det som er strengt nødvendig for å opprettholde en offentlig kontroll over offentlige forvaltning.

Sak 6.1: Endring og omstilling i politiet

 1. PF forutsetter at reformer i politiet fullfinansieres.
 2. PF skal arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede system. Politiets Fellesforbund forutsetter at utredningen skal gjennomføres av en partssammensatt gruppe som kan ivareta mangfoldet i politi- og påtalemyndighet, med et objektivt og fremtidsrettet perspektiv.
 3. PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av:
  – Publikum må oppleve at politiet er lokalt forankret gjennom å være desentralisert og integrert i lokalsamfunn
  – Publikum må oppleve en god hverdagsberedskap som er tuftet på forebygging, etterforskning og operative tjenester
  – Publikum må oppleve et tilgjengelig og tilstedeværende politi
  – De ansatte i politiet må oppleve en åpen og ærlig kultur hvor det er reell medbestemmelse og et godt ytringsklima
  – De ansatte i politiet må oppleve et høyt fokus på metodeutvikling og kvalitet
  – Publikum og de ansatte må oppleve mangfold og likestilling
 4. Disse vedtakene erstatter tidligere vedtak i sak 5 Endring og omstilling fra 2014 og 2015, vedtak i sak 8.2 Organisering av politi og lensmannsetaten nr. 3 fra 2000, vedtak i sak 5.1 Politi og samfunn nr. 5 fra 2004 og vedtak i sak 7.1 Fremtidig politirolle nr. 7 fra 2005. samt vedtak i sak 5 endring og omstilling fra 2016.
 5. PF skal arbeide for, og bidra til at nyutdannede kommer i jobb etter endt utdanning.