– Mangfold må anerkjennes som en ressurs!

Unn Alma Skatvold og Rikke Stefanie Hallgren – Pride 2022

Rikke Stefanie Hallgren (til høyre) er glad for den nye handlingsplanen for mangfold i politiet.

– Kompetanse og kunnskap om mangfold er en forutsetning for at politiet skal kunne levere likeverdige tjenester til alle grupper i samfunnet, og skape tillit i befolkningen, spesielt til minoriteter og utsatte grupper, kommenterer Rikke Stefanie Hallgren. Hun er leder av likestillings- og mangfoldutvalget i Politiets Fellesforbund.

Nylig ble handlingsplanen for mangfold, dialog og tillit for perioden 2022-2025 (PDF, 2MB) lansert. Det er Politidirektoratet som har utarbeidet handlingsplanen for å styrke politiets arbeid med disse emnene.

– Dette er et viktig styringsdokument for alle i politiet, og særlig med tanke på kultur og arbeidsmiljø, sier Rikke Stefanie Hallgren.

Handlingsplanen har et omfattende dekningsområde. Det interne arbeidet er rettet mot organisasjon, ledere og ansatte, og omfatter rekruttering, kompetansebygging, ledelse, organisasjonskultur og arbeidsmiljø. Videre dekker handlingsplanen politiets oppgaveløsning og hvordan politiet møter innbyggerne på ulike arenaer.

– Innbyggerne i Norge representerer et bredt mangfold, og dette må også gjenspeiles i politiet, slik at vi kan løse samfunnsoppdraget på best mulig måte. Mangfoldet må anerkjennes som en ressurs, understreker Hallgren.

22 konkrete tiltak

Handlingsplanen er inndelt i fire satsingsområder og inneholder 22 tiltak. Politidistrikter og særorgan i politiet har vært involvert i arbeidet med å utvikle denne planen, samt fagorganisasjonene og vernetjenesten.

– Det er viktig at alle lokallagene gjør seg kjent med dette dokumentet, slik at det kan benyttes i det videre arbeidet. Likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund har stort fokus på denne handlingsplanen. På høstens seminar for likestillings- og mangfoldskontaktene vil handlingsplanen være tema. Den tragiske hendelsen knyttet til årets Pride viser at politiet må ha fokus på tillitsskapende arbeid og gode møter med blant annet trusselutsatte grupper, slår Hallgren fast.

Kompetanseheving på alle nivå innad i etaten er viktig.

– Det er svært viktig med kompetanse innen kommunikasjon, dialog og konflikthåndtering. Mangfoldsarbeidet, både internt og ekstern, må kontinuerlig jobbes med over tid. Det er derfor helt nødvendig at handlingsplanen ikke blir lagt i en skuff, men blir brukt som et verktøy i mangfoldsarbeidet, mener hun.

Ønsker flere mangfoldskoordinatorer

Et viktig punkt i handlingsplanen som politidistriktene må arbeide videre med, er blant annet mangfoldskoordinatorer i politiet.

– Flere av politidistriktene har ansatt mangfoldskoordinator, men langt fra alle. Likestillings- og mangfoldsutvalget mener en mangfoldskoordinator vil styrke og løfte mangfoldsarbeidet i hvert politidistrikt, forteller Hallgren.

Nå skal det jobbes med å iverksette planen ute i etaten.

– Handlingsplanen for mangfold, dialog og tillit er et godt verktøy for arbeidet videre, avslutter hun.