Ord må bli handling!

Sigve Bolstad #13

Foto: Torkjell Trædal

Er du beredt til nok en gang å ta regningen for sparereformene i politiet, spør forbundsleder Sigve Bolstad.

Det er om lag to år siden PF pekte på at våre medlemmer over flere år har hatt en dårligere lønnsutvikling enn ansatte i staten for øvrig. Arbeidsgiver var tydelig på at slik utvikling ikke er ønskelig og de gode intensjoner om bedring har siden blitt gjentatt i diverse fora. Spørsmålet er når intensjonene skal bli til noe mer?

Reforhandling av arbeidstidsbestemmelsene (ATB) står nå for døren. ATB utgjør ca kr 70.000,- i gjennomsnitt pr person i året og er en kompensasjon for særskilt belastning og ulempe i arbeidet. Nå kan denne særavtalen forsvinne.

Reelle intensjoner synliggjøres gjennom handlinger. Faktum er at arbeidsgiver har gjort svært lite med de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, selv om mulighetene har vært mange:

 • Det kompetansebaserte lønnssystemet etterleves ikke:
  Tross godkjent kompetanse praktiseres ikke automatisk opprykk, verken fra PB1 til PB2 eller fra PB2 til PB3.
 • Lønnsbetingelser for etterforskere er ikke bedret:
  Flere rapporter har pekt på at lavt lønnsnivå for etterforskere er en trussel mot kvaliteten på etterforskningen. Arbeidsgiver er enig i situasjonsbeskrivelsen. Likevel savnes lønnstiltakene for etterforskere. I tillegg er PFs krav om særavtale for de som skal drive videreutdanningen for etterforskere i Etterforskningsløftet avvist.
 • Lønnsutjevning etter reformen motarbeides:
  Til tross for at de ansattes innsats bidrar til mange millioner i effektiviseringsgevinster, tvinges PF til å føre saker i Statens lønnsutvalg fordi arbeidsgiver nekter å benytte noen få hundre tusen på lønnsutjevning.
 • Restriktiv bruk av virkemidler i omstilling:
  Arbeidsgiver har valgt en innskrenkende tolkning av særavtalens bestemmelse om dekning av merkostnader til reise. Denne innebærer at maksgrensen etter hovedregelen i omstillingsavtalen senkes fra 3000kr til 2350kr.
 • Endring av praksis vedrørende reisetid:
  Arbeidsgiver har valgt å anse pålagt reisevirksomhet til og fra oppdrag som hviletid. Med de store avstandene i nye distrikter innebærer dette at mange ansatte får mange timer hjemmefra uten tilstrekkelig kompensasjon. Saken skal behandles i Høyesterett.
 • Elendig kompensasjon for beordring til Sykkel-VM:
  Arbeidsgiver må i visse tilfeller beordre politifolk til tjeneste i forbindelse med store hendelser og arrangementer. Dette utgjør en åpenbar merbelastning som tidligere har blitt kompensert på en anstendig måte. POD innskrenker nå dette ved å gi betingelser som er så dårlige at mannskapene risikerer å få mindre betalt enn om de hadde blitt hjemme.

Dersom tilliten til arbeidsgiver skal bestå må det bli samsvar mellom ord og handling!

Mvh Sigve Bolstad
Forbundsleder