PF jobber med sikkerhetsklareringer

Sikkerhetsklarering4

Jasmina Holten, Kari Anne Kristiansen, Lasse Hekkås og Bjørn Tharaldsen deltar i arbeidsgruppen om sikkerhetsklareringer i poliitiet.

Politiets Fellesforbund har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med sikkerhetsklareringer. Utfordringen er at mange av PFs medlemmer får avslag på sikkerhetsklareringen grunnet tilknytning til andre land enn Norge.

Forbundssekretær Kari Anne Kristiansen i Politiets Fellesforbund leder arbeidsgruppen. Hun har med seg Bjørn Tharaldsen, lokallagsleder PF Finnmark; Anders Ween nestleder OPF; Jasmina Holten medlem OPF og ansatt i PST; samt Lasse Hekkås, lokallagsleder PST.

Kari Anne Kristiansen redegjør om hvorfor dette temaet har fått fokus:

– Problemet er ikke sikkerhetsloven i seg selv. Problemet er anvendelsen av regelverket. Alt for mange medlemmer opplever fravær av individuell vurdering, mangelfullt beslutningsgrunnlag og lang saksbehandlingstid. Advokat Espen Johansen har bistått mange av våre medlemmer juridisk og har selv skrevet et innlegg i Politiforum hvor han kritiserer anvendelsen av sikkerhetsloven: «Jeg er overbevist om klareringsmyndighetene i noen av disse sakene praktiser regelverket så strengt at det er feil rettsanvendelse.» (Politiforum 03.01.23).

Kari Anne Kristiansen fortsetter:

– Vi har eksempler på PF-medlemmer som har hatt sikkerhetsklarering i 10-20 år, vært lojale medarbeidere, men som opplever å miste sikkerhetsklareringen – uten annen begrunnelse enn «forebyggende hensyn». Vi er et politi som skal speile befolkningen, og etaten har behov for mangfoldkompetanse, sier forbundssekretæren.

Fremtidsperspektiv

Kari Anne Kristiansen viser også til en analyse utført av Forsvaret som viser at om 20 år vil 1,4 millioner nordmenn være utenlandsfødte eller være norskfødte med utenlandske foreldre:

– Slik regelverket anvendes i dag, så vil den fremtidige politirollen i svært liten grad gjenspeile befolkningen. Målet til arbeidsgruppen er derfor i første rekke å bidra til en økt bevissthet om problemet og adressere ansvar for løsning hos arbeidsgiver og politikere. Målet er å sikre en individuell vurdering av medlemmer med minoritetsbakgrunn og som blir klarert i tråd med sikkerhetsloven. Arbeidsgruppen jobber også for at prosessene skal bli bedre. Et annet hovedmål er å sikre en bedre ivaretakelse av berørte og fremtidige medlemmer, gjennom dialog og ansvarliggjøring av arbeidsgiver og Politihøgskolen, sier Kari Anne Kristiansen.

Veien videre

Neste steg er å lage en plan for å sikre best mulig måloppnåelse. Arbeidsgruppen kommer til å bruke Politiets Fellesforbunds sine interne ressurser:

– Vi er blant annet heldige som får dra nytte av kompetansen til Linda Verdal som kommer til å bistå oss med sin unike kompetanse på prosjektledelse og politisk påvirkning. Jeg må også nevne at vi har noen svært engasjerte medlemmer som er opptatt av denne saken og som er viktige ressurspersoner, sier lederen av arbeidsgruppen, før hun avslutter:

– Det blir viktig for oss å opprette dialog med arbeidsgiver for å få formidlet omfanget og alvorsgraden i denne utfordringen. Arbeidsgiver blir en viktig samarbeidspartner på veien videre.