Likestilling og mangfold

Samling for likestillings- og mangfoldskontakter 6. og 7. mars 2019

Samling Liogma Mars 2019

Politiets Fellesforbund samler flere av sine likestillings- og mangfoldskontakter rundt om fra landet for to gode og innholdsrike dager med faglig påfyll i relevante temaer.

Kjønn og likestilling er et område som vår fagforening er veldig opptatt av. Fokus er på politiutdannede, kvinnelige ledere.

Per november 2018, så var det fortsatt kun 21 % kvinnelige ledere med politifaglig bakgrunn i norsk politi.

– Mangfoldskunnskap besitter hver og en av oss. Mitt oppdrag på denne samlingen er å få våre tillitsvalgte, innenfor likestilling og mangfold, til å bli bevisst på mangfoldskunnskap. Både ting som dem har fra før og ting de får lært på denne samlingen. Ut fra det, se hvordan man kan lede folk, ved å utnytte mangfoldet som allerede er der, sier leder av Likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund, Nina Aleksandersen.

Forskning på feltet

Linn Andersen, som har forsket spesielt på mangfold i politiet, kommer. – Det blir spennende å høre hennes perspektiver, på hva som har skjedd, da politiet endret inkluderingsstrategier og begreper fra "likestilling" til "mangfold", sier kursleder og forbundssekretær, Liv Ova Graham.

Hva skjedde så med kvinners rolle i politiet, som en følge av dette? Hva betyr begrepene, hvordan kan de forstås og praktiseres? Dette, og mer, vil bli belyst, og kanskje spesielt den avstanden som finnes mellom politikk og praksis. Andersen vil eksemplifisere konkret fra politietaten.

Mangfoldsledelse og mangfoldskunnskap

Dag 2 av samlingen vies til de viktige temaene knyttet til mangfoldsledelse og mangfoldskunnskap.

– Vi prøver også å skille mellom likestilling og mangfold. Fordi det kan være likestillingstiltak, som går direkte på kjønn og kjønnsforskjeller. Men det betyr ikke at det er en god mangfoldsledelse. Man må gjøre noe mer ut av det. Vi ønsker å heve kunnskapen til våre tillitsvalgte på det området, sier Aleksandersen videre.

Under sekvensen "Happy Pride" i programmet, vil Graham gå gjennom Politiets Fellesforbunds deltakelse sentralt under Oslo Pride, og viktigheten av politiets deltakelse på denne arenaen. – Intensjonen med denne sekvensen, er å vekke et lokalt engasjement og å oppfordre til deltakelse under lokale Pride-arrangementer ute i politi-Norge, påpeker Graham. Det går rett og slett ut på å kunne tilrettelegge for at Pride også kan engasjere våre lokallag ute i forbundet.

Eirik Engebretsen, fra Rosa Kompetanse justis,* vil supplere dette temaet avslutningsvis med foredraget "God Pride Praksis".

– Vi ser for oss at denne samlingen blir en god oppvarming for våre lokale likestillings- og mangfoldskontakter i forkant av kvinnedagen som arrangeres 8. mars,** avrunder Graham.


*Fakta om Rosa kompetanse:
"Rosa kompetanse justis ønsker å styrke og effektivisere innsatsen mot hatkriminalitet. I tillegg vil vi styrke politiets generelle kunnskap om lhbt-personer. Politiet er avhengig av riktig informasjon for å kunne løse sine oppgaver. Det er da viktig at det legges til rette for en åpen dialog der begge parter kjenner seg trygge."

**Årets 8. mars-frokost, i anledning kvinnedagen, har temaet "Hvor står vi i kampen for en ny ILO-konvensjon?". En felles frokost i regi av LO, YS og Unio.