Søk stipend innen 15. august

Susanne og Finn Tore kursrom

Om du er medlem av Politiets Fellesforbund kan du søke stipend for både videre- og etterutdanning og for støtte til kurs, konferanse eller seminar. Fristen for å søke er 15. august.

Det er to tidsfrister for å søke stipend: 15. februar og 15. august. Nytt fra nå er at stipendordningen er delt inn i to kategorier:

 1. Stipend for medlemmer av Politiets Fellesforbund.
 2. Stipend for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund.

Ved knapphet på midler prioriteres søkere som ikke har fått stipend tidligere.

Søknaden sendes til forbundskontoret på e-post til kurs@pf.no innen 15. august 2022. Merk emnefeltet med «Søknad stipend høst 2022 - fornavn etternavn». Søkere vil få beskjed innen 14 dager etter at fristen har utløpt.

For formell utdanning (videre- og etterutdanning) kan man søke om inntil 4000 kroner. For uformell utdanning (kurs, konferanse eller seminar) kan man søke om inntil 2000 kroner.

– Politiets Fellesforbund har satt av 200 000 kroner i stipendmidler for inneværende år til kategorien som omfatter alle medlemmer av Politiets Fellesforbund. Vi håper at det vil være stor interesse for å søke, for Politiets Fellesforbund verdsetter kompetanseheving blant medlemmene, sier Susanne Wathne. Hun er fagleder for kurs og konferanse i Politiets Fellesforbund.

Hvem kan søke?

Disse medlemmene er kvalifisert til å søke:

 1. Medlemmer som har vært ordinært medlem sammenhengende i minst to år og ajour med kontingentinnbetalingene.
 2. Arbeidsledige medlemmer.
 3. Nyutdannede fra Politihøgskolen som har korte vikariat (under seks måneder), eller ikke har fått jobb etter endt utdanning.

Stipendet tildeles ikke pensjonerte, assosierte medlemmer eller politistudenter som tar bachelor ved Politihøgskolen.

Utgifter som kan søkes dekket er kurs-/semester-/eksamensavgift, kopiavgift og pensum. Det dekkes ikke bo- og reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til PC eller annet datautstyr.

Tildeling av stipendmidler skjer på bakgrunn av standardisert søknad. Søker må benytte vedlagte skjema hvor det oppgis konkret beløp, samt opplysninger om det søkes økonomisk støtte fra andre instanser. Stipendet skal ikke dekke utgifter til formell eller uformell utdanning som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller andre finansieringsordninger.

– Utbetaling av stipendet skjer først når søker kan dokumentere at den formelle eller uformelle utdanningen er bestått eller gjennomført, samt kan dokumentere de kostnader man har hatt tilknyttet utdanningen, sier Susanne Wathne.

Hva kan tillitsvalgte søke om?

For tillitsvalgte er det i inneværende år satt av 500 000 kroner i stipendmidler. Det kan søkes om stipendmidler til følgende områder:

 • Utdanning
 • Kurs, konferanse, seminar
 • Reisestipend
 • Studier ved andre fagforeninger
 • Studiesirkel utarbeidet av lokallaget

Retningslinjene for tildeling av stipendmidler:

 • Stipendet skal tildeles tillitsvalgte med relevans for rollen som tillitsvalgt.
 • Stipendet søkes å tilfredsstille søkerens behov for faglig og personlig utvikling, og mulighet for personlig nettverksbygging faglig og sosialt i relasjon til fagområdet/temaet.
 • Stipendene skal være med å synliggjøre/symbolisere for egne medlemmer og våre omgivelser, at Politiets Fellesforbund er en fremtidsstyrt organisasjon.
 • Søkeren må være ajour med kontingentinnbetalingene.

Utgifter som kan dekkes er kurs-/semester-/eksamensavgift og bøker/kompendier, samt bo- og reiseutgifter. Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til PC eller annet datautstyr.

Tildeling av stipendmidler skjer på bakgrunn av standardisert søknad og vektes etter verv og relevans for vervet. Dersom det søkes om stipend til utdanning vektes det også etter studiemengde. Det bes om at søker benytter vedlagte søknadsskjema og at det fremkommer hva slags verv man har og det konkrete beløp det søkes om. Det må også opplyses om evt. økonomisk støtte fra arbeidsgiver eller andre instanser. Stipendet skal ikke dekke utgifter som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller andre finansieringsordninger.

Utbetaling av stipendet skjer først når søker kan dokumentere at formålet er bestått eller gjennomført, samt kan dokumentere de kostnader man har hatt tilknyttet det.

– Vi håper og tror at samtlige av våre medlemmer vil sette pris på stipendordningene. Og vi synes det er viktig å ha en ekstra gulrot for dem som tar på seg tillitsverv, avrunder Susanne Wathne.