PF med høringssvar til utredningen om ny straffeprosesslov

Sigve Bolstad #05

– Vi stiller oss svært kritisk til utvalgets behandling av de forhold som berører den integrerte påtaleordningen, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund leverte i uke 26 sitt høringssvar til utredningen av ny straffeprosesslov, og setter spørsmålstegn ved noen av utvalgets konklusjoner og anbefalinger.

Det er overraskende at straffeprosessutvalget har valgt å komme med forslag som berører den integrerte påtalordningen i politiet.

Uklar argumentasjon om ansvarsfordeling

Utvalget fører en argumentasjon, og foreslår i sitt arbeidet endringer, som er med på å skape tvil om hvorvidt man i det hele tatt skal videreføre ordningen med integrert påtale.

– En ny straffeprosesslov må ikke være til hinder for ivaretakelse av alle fagområdene i politi- og lensmannsetaten, og det politifaglige ansvaret for taktisk og teknisk gjennomføring av etterforskningsskritt må anerkjennes, sier Bolstad.

Uenig i utvalgets vurdering av politiinspektørstillinger

Utvalget tar til ordet for at politiinspektørstillinger skal forbeholdes påtalemyndigheten, og legger til grunn at det er viktig å oppnå klarhet utad om hvem som tilhører påtalemyndigheten.

Dette er Politiets Fellesforbund sterkt uenig i og mener at dagens situasjon, der de fleste politiinspektørstillinger innehas av politiutdannede, gjør at de fleste både i og utenfor politi- og lensmannsetaten forbinder politiinspektørbegrepet med politisiden og ikke påtalesiden.

Viktig med anonymisering

Politiets Fellesforbund sine medlemmer har gjennom landsmøtevedtak gitt uttrykk for et behov for beskyttelse av sin identitet i særlige tilfeller knyttet til yrkesutøvelsen.

Etter dagens regelverk er det ikke mulig å sikre seg fullt ut mot at gjerningspersonen, i ett eller annet trinn i en sak, kan bli kjent med identiteten til tjenestepersonen.

Den nye straffeprosessloven må sikre full anonymitet for politiets tjenestemenn der behovet tilsier det.

Grunnlag for videre diskusjon

Straffeprosessutvalget har levert et omfattende arbeid som legger et godt grunnlag for videre diskusjon og lovarbeid.

Men på noen områder mener Politiets Fellesforbund at utvalgets sammensetning, og deres arbeide, mangler tilstrekkelig bredde og at dette tilsynelatende har ført til at konklusjoner er trukket på sviktende grunnlag.