Politiet må være nærme publikum

Sigve Bolstad #09

Intensjonene med er bra, men det kan ikke bli en sparereform, skriver leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Det er overraskende og beklagelig å se at Høyres justispolitiker, Anders B. Werp, i et leserinnlegg mener Politiets Fellesforbund gjennom sommeren har kommet med hard skyts mot nærpolitireformen. Det har aldri vært vår intensjon.

Politiets Fellesforbund er ikke – og har aldri vært – imot nærpolitireformen. Tvert imot er ideen og avtalen om en reform som skaper ett politi, mer politikraft og bringer politiet nærmere publikum noe vi applauderer og ønsker velkommen. Men når intensjonen om en nærpolitireform i større og større grad går over til å ligne en sparereform er det vår plikt, både på vegne av våre medlemmer og samfunnet, å si ifra. Det er ikke bevilget nok penger til gjennomføringen av den største politireformen i historien, og det er kritisk. Det er fortsatt mulig å få til en reform som bringer politiet nærmere publikum, men da må kursen endres, og det raskt.

Omlegging er ikke kostnadsfritt

Politiets Fellesforbund har i løpet av sommeren vært kritisk til den manglende finansieringen som følger reformen. For omlegging koster. Distriktene skal opprettholde en minst like god standard på sine tjenester under omorganiseringen, uten at det følger med nok midler. Politidistriktene har ikke fått mer penger å rutte med, selv om politikerne gang på gang utroper politiet til budsjettvinner. Snarere tvert imot. Politidistriktenes budsjett er strammere enn tidligere, og handlingsrommet redusert. Dette viser rapporten om pengebruken i politiet, som ble offentliggjort i mai, og stemmer godt overens med tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer og tillitsvalgte.

Politiets Fellesforbund er selvsagt fornøyd med de 295 millionene frie driftsmidler som ble tildelt politidistriktene i statsbudsjettet, og de 100 millionene til utstyr og investeringer som kom i revidert budsjett, men sannheten er at dette er langt fra nok. Etterslepet er stort, omleggingen koster for mye, og det trengs flere folk for å kunne dekke opp tilstrekkelig i de nå større politidistriktene.

Reformen beveger seg vekk fra intensjonen

Vi får stadig tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte om at stillinger må holdes vakante i politidistriktene for at driftsbudsjettet ikke skal tømmes helt. Det er ikke nok penger i kassa til å ansette de politifolkene som trengs for at nærpolitireformens intensjon skal bli en realitet, nemlig et politi som kommer nærmere publikum. Vi er redd for at vi vil få et klasseskille i polititjeneste utfra hvilken kommune du bor i. Det er nemlig den retningen reformen nå kan ta – stikk i strid med intensjonen.

2 per 1000 må oppfylles

Lovnaden om 2 politibetjenter per 1000 innbygger må oppfylles, og det er bra at dette er på god vei. Men om snittet i landet når 2 per 1000 hjelper det innbyggerne i Møre og Romsdal politidistrikt lite når de selv kun har 1,29 per 1000, eller Innlandet som bare har 1,37 politibetjent per 1000 innbygger. (Tall fra 1.kvartal 2017) I tillegg vet vi at mange av distriktene har store utfordringer når det gjelder geografi. Det er store distrikt med fjord, fjell og lange avstander mellom hovedkvarter og der folk bor. Så lenge det ikke er nok bemanning vil det være deler av distriktene og noen kommuner som ikke får tilfredsstillende polititjeneste verken når det gjelder responstid eller forebygging. Forskjeller i distriktene og kommunene skaper et klasseskille og har stor betydning for publikums tillit til at politiet kommer når de trengs.

Politikerne må vise vilje, ikke bare komme med lovnader

Vi står nå foran en valgkamp og det er lett for politikerne å komme med lovnader. Politiets Fellesforbund er svært fornøyd med at det de siste årene har blitt ansatt flere i norsk politi. De nye stillingene er viktig, og både nåværende regjering og de rødgrønne skal ha ros for dette. Det var viktig å øke opptaket på Politihøgskolen. Et godt norsk politi trenger spisskompetanse i distriktene, nok politifolk til å være der folk bor, og den viktige kompetansen i særorganene, som også er en støttefunksjon for politidistriktene når det trengs.

Politiets Fellesforbund ønsker et tett og godt samarbeid med politikerne og Politidirektoratet, slik at vi sammen kan jobbe frem den reformen som best vil tjene samfunnet. Det er fortsatt mulig å nå intensjonen om en nærpolitireform, men da må politikerne vise vilje til å gi politiet de midlene som trengs for å få til dette. De nyutdannede som går ut av politihøgskolen må få jobb, driftsbudsjettene må styrkes og politiet må få være der folk bor – i hele landet.