Kronikk:

«Kompetanse er viktig – også i staten»

Polya Johansen illustrasjonsbilde IKT 2

Kompetansesatsing er en investering og ikke en utgift, skriver Polya Johansen, lokallagsleder i PF PIFT, i denne kronikken.

Vi streiket nylig for at utdanning og kompetanse også må lønne seg i staten. Kompetanse koster å både anskaffe, opprettholde og videreutvikle. Dagens økonomiske situasjon bidrar til at politidistrikt og Politiets IT-enhet (PIT), står på hver sin side av tilbud-etterspørsel kurven.

Mens det står flere hundre uteksaminerte politistudenter i kø for å få politijobb, har PIT vært i den motsatte enden med ingen kvalifiserte søkere eller søkere som avslår tilbudet fra PIT. Politiet trenger begge type kompetanse.

Jeg er lei meg for at vi stadig vekk blir forsøkt spilt opp mot hverandre, og diskusjon i den retningen er kontraproduktiv.

I siste utgave av Politiforum har PITs bruk av kompetansemidler blitt fremhevet og satt opp mot politidistriktenes. Jeg ønsker å nyansere diskusjonen da jeg skjønner at det kan provosere mange i dagens trange økonomiske tider.

Jeg synes det er bra at Politiforum setter lys på behovet, selv om jeg er uenig i valgt fokus. Jeg kjenner ikke tallgrunnlaget, og kan kun kommentere det som står i artikkelen, og jeg mener berettiget kritikk skal tas til etterretning.

Men jeg legger merke til at oversikten ikke blir korrigert for arrangement som rettet mot hele politiet for hverken PIT eller Oslo politidistrikt. Det gjøres heller ikke tilsvarende korrigeringer av forbruket oppover for distrikt, som har brukt andre budsjettposter for tilvarende kompetanseaktiviteter.

Selv om beløpet fremstår stort, er det ikke sikkert at det er nok, spesielt sett i lys av dagens tempo av teknologiutvikling og mangelen av IT- kompetanse på markedet.

PIT har over lang tid hatt fokus på å redusere konsulentbruken, men det er ikke lett å rekruttere tilstrekkelig og finne riktig kompetanse, spesielt etter den eksponentielle utviklingen under covid.

Dersom vi fortsetter å se på kompetanse som en utgift fremfor investering, vil vi slite med det også i lang fremtid. Med en så stor etterspørsel av IT-kompetanse er det vanskelig å beholde både gamle og nye kolleger, hvis det oppleves at å være ansatt hos oss bidrar til at en mister markedsverdi.

NHOs kompetansebarometer viser at ingeniør og tekniske fag og IKT utgjør til sammen 67 prosent av udekt kompetansebehov. ManpowerGroup har også gjort en tilsvarende analyse som peker i retning av kritisk kompetansemangel på IT/Data og ingeniør er den kompetansen det er vanskeligst å få tak i. Deres anbefaling er nemlig i retning av det PIT forsøker å gjøre.

Bedrifter oppfordres til å ta imot nyutdannede og tilby de en god kompetansepakke med utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. PIT har gjort akkurat det og det skjer samtidig som PIT jobber med kompetansedreining internt for å imøtekomme behovet.

Konsulenthusene har også skjønt at deres varemerke er kompetanse og at de må investere i kompetansen på sine ansatte for å kunne forbli relevante i markedet. I en artikkel på Bspoke sine sider beskriver de at hver ansatt har et personlig kompetansebudsjett på 40.000 kr per år pluss seks fulle arbeidsdager for personlig kompetanseutvikling.

Kompetansesatsing er en investering og ikke en utgift. Fra fagforeningens perspektiv mener vi at arbeidsgiver har et ansvar for å beholde og utvikle ansattes kompetanse som er nødvendig for å nå de målene som er satt. For stor turnover er betydelig mer kostbart og har innvirkninger i flere år fremover enn å investere i de ansatte.

PIT har vært gjennom en radikal omstilling i 2021 og har endret både struktur og metode, en omstilling begrunnet i den forrige eksterne gjennomgangen av PIT. Den nye matriseorganiseringen sammenlignes med den konsulenthusene har.

PIT består av ansatte som har rettigheter etter omstillingsavtalen på lik linje med alle andre ansatte i politiet. Det er min oppfatning at en del av kompetansedelingen må skje over tid i takt med utskifting av teknologi, annet har blitt skadelidende på grunn av hendelser som inntreffer politiet.

Politihøgskolen tilbyr ikke relevante kompetanseløp/sertifiseringer som PIT har behov for. Dersom politistrikt må innhente like mye kompetanse på markedet, utenfor politiet, vil sammenligningsgrunnlaget vært mer reel. Sertifisering er individuelt og finnes kun eksternt. Annen kursing, som PIT har kompetanse på, kjøres internt fra ansatte til ansatte og flere av de er heldigitale.

Jeg vil gå så langt som å sammenligne behovet for kompetanse for ansatte som jobber med IT med IP- trening og skytegodkjenning for politiets operative styrke. Instruks eller brukerhåndbok er ikke alltid tilstrekkelig uten kurs.

For å kunne levere verdi og være pådriver av digitalisering er vi avhengig av kompetanse på den teknologien som kommer til enhver tid. Jeg kan trekke frem et eksempel som var nylig omtalt i nyhetene der PIT i samarbeid med Kripos har bidratt til identifiseringen av nesten 200 ofre for overgrep på nett.

Et annet eksempel er «ekstramillionene i statskassen som skyldes i stor grad fotoboksene» , men det er vært lite til ingen omtale om PITs bidrag til det.

Det virker som at IT fortsatt blir oppfattet som noe en får i en boks og så er det «plug and play». Det er fotoboksene som har oppetid, men det er faktisk solid innsatts fra mine kolleger i samarbeid med andre som ligger bak den oppetiden.

Mitt inntrykk at PIT blir oppfattet og omtalt som en utgift fremfor ressurs. En glemmer at kompetansen til de ansatte er nøkkelen for at vi skal kunne møte både dagens og morgendagens utfordringer.

Dette i en periode der politiet med grunn kritiseres for mangelfull digitalisering både av Riksrevisjonens rapport og i Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sin rapport. Politiet selv har gitt uttrykk av manglende kompetanse og stadig økende behov for IT-kompetanse. Øyvind Walding sitt debattinnlegg av i fjor oppsummerer egentlig poenget vel «Kompetanse er dyrt, men inkompetanse er dyrere».

Til slutt vil jeg nevne at i forkant av PF-kongressen i fjor fikk alle politimestrene flere spørsmål, deriblant hva ser de som største utfordringen nå og i fremtiden. Samtlige løftet behovet for et digitalt løft, hånd i hånd med manglede mannskap.

Jeg har tidligere nevnt det og Politiforums artikkel bare bekrefter det at PITs finansiering ikke bør være i konkurranse med politidistrikt.

Politiets hverdag er i stor grad avhengig av teknologien PIT har ansvar for, den er ikke lenger kun effektiviseringsverktøy, men aktivt virkemiddel for bekjempelse av kriminalitet.

Polya Johansen
lokallagsleder, PF PIFT

Kronikken ble først publisert hos Politiforum 28. juni 2024.