Politiet trenger ny kompetanse fremover

Sigve Bolstad #08

Politiets Fellesforbund mener det blir viktig med komplementær kompetanse fremover, men at dette ikke må gå på bekostning av grunnutdanningen på Politihøgskolen.

Forbundet har levert sitt høringssvar om kapasitet- og kompetansebehovet i etaten de kommende ti årene.
– Politiets Fellesforbund er positive til at det settes i gang et arbeid med å se på kompetansebehovet i politi- og lensmannsetaten. Det er viktig at politiet er med på samfunnsutviklingen, sier forbundsleder Sigve Bolstad.
Politiets Fellesforbund har lest anbefalingene i rapporten «Politi- og lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende ti årene» med stor interesse, og er opptatt av at all forbedring og endring av politiet må ha som mål at politiet skal bli bedre til å løse sitt samfunnsoppdrag.

Grunnutdanningen ved PHS må bestå

Politiets Fellesforbund er glade for at utvalget i sin rapport anbefaler å øke antallet spesialister innen sentrale områder som forebygging, etterretning, etterforskning og operative disipliner, men er svært skeptisk til forslaget om et nedtrekk på Politihøgskolen (PHS). Politiutdanningen ved PHS er og skal fortsatt være en av bærebjelkene for etaten, og generalistutdanningen skal opprettholdes, mener forbundet.
– Selv om det vil være behov for også annen kompetanse i etaten fremover er det viktig å ikke rokke ved grunnutdanningen. Utdannelsen på Politihøgskolen er blant de beste i verden. For å øke antallet spesialister bør man derfor se på muligheten for påbygging av grunnutdanningen gjennom etter- og videreutdanning, sier Bolstad.

Allerede for få politiutdannede i distriktene

Bolstad og Politiets Fellesforbund er også redd for at et nedtrekk ved Politihøgskolen vil gjøre en allerede vanskelig situasjon i landets politidistrikt enda verre. Politidistriktene sliter allerede med underbemanning av politiutdannet personell.
– Vi støtter rekruttering av personer med annen og nødvendig kompetanse for å sikre politiet best mulig kompetanse for å utføre samfunnsoppdraget, men det må være i tillegg til og ikke i stedet for politiutdannede. Sammen vil politiutdannede og sivile gi befolkningen den beste polititjenesten, sier Bolstad.

Å gi sivile politimyndighet må utredes nøye

Utvalget foreslår i sin rapport også å gi personer med spesialkompetanse ansvar for å ivareta og utføre polisiære oppgaver, mot at de gjennomgår en videreutdanning ved Politihøgskolen (60 studiepoeng over ett år) Dette er Politiets Fellesforbund svært skeptisk til, og mener dette i så fall må utredes grundig.
- Forslaget om å tildele politimyndighet er, etter vår mening, ikke tilstrekkelig utredet eller underbygget i rapporten. Vi mener det må stilles sterke krav til kompetanse, ferdigheter og menneskelige kvalifikasjoner for å benytte makt på samfunnets vegne og håndtere alvorlige situasjoner, sier Bolstad.

Les hele høringssvaret her:

Høringssvar fra Politiets Fellesforbund om kompetansebehovet i politiet de neste ti årene. 

Les utvalgets rapport her:

Rapport: Politi- og lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende ti årene