Rusreformen må innebære sterkere forebygging

Sigve Bolstad #05

Politiets Fellesforbunds høringssvar til rusreformen legger vekt på det forebyggende arbeidet, særlig overfor barn og unge.

Politiets Fellesforbund ønsker at de tyngste rusavhengige får et bedre tilbud om helsehjelp enn de har i dag. Samtidig er vi særlig opptatte av å forhindre nyrekruttering til rusmiljøer blant barn og unge, og at de skal få det beste tilbudet for å endre kurs.

Utredningen «Rusreform – fra straff til hjelp» (NOU 2019: 26) forbereder gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Må forhindre nyrekruttering

Politiets Fellesforbund er positive til intensjonen bak mandatet rusreformutvalget hadde fra regjeringen, og som en ansvarlig arbeidstakerorganisasjon for politiet ønsker vi å bidra til samfunnets forebyggende innsats mot rusproblematikken og dens konsekvenser. Politiets Fellesforbund leverer derfor et høringssvar til utredningen, som er utarbeidet gjennom innspill fra våre lokallag.

– Politiets Fellesforbund forventer at rusreformen bidrar til å forhindre nyrekruttering til rusmiljøer blant barn og unge, og at de skal få best mulig tilbud for å kunne endre kurs. I tillegg bør rusreformen differensiere mellom de tunge narkotikamiljøene og de som er i startfasen av et mulig rusproblem, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Narkotika vil fortsatt være ulovlig

Politiets Fellesforbund er bekymret for at flere unge mulige brukere oppfatter avkriminaliseringen som en ren legalisering. Det er viktig at man kommuniserer tydelig at narkotika fortsatt er ulovlig.

Utvalget foreslår at politiet skal kunne beslutte oppmøteplikt for en kommunal rådgivningsenhet. Det må medføre konsekvenser for brukeren å ikke følge dette, slik at vedtaket ikke oppfattes som valgfritt. Vi er også bekymret for om landets kommuner er i stand til å håndtere den overflyttingen som er foreslått. Det er ikke bare et spørsmål om økonomi, men også om årevis med erfaring som nå foreslås flyttet fra politiet til kommunene.

Politiets Fellesforbund mener også det må være mulig for politiet å kunne tilrettelegge og tilpasse straffereaksjonene til hver enkelt person.

Forebygging avgjørende

Polititjenestekvinner og -menn er svært ofte førstelinjen i myndighetenes kontakt med ruspåvirkede mennesker hver eneste dag. Politiet står midt i gjennomføringen av tidenes politireform i Norge. Politiets Fellesforbund støtter opp under nærpolitireformens intensjon om å styrke arbeidet med forebygging, etterforskning og beredskap i politiet.

– Rusreformen må ikke gjøre det vanskeligere eller mer komplisert å fortsette det gode samspillet mellom politi, barnevern, kommune og andre aktører. Å videreføre dette er avgjørende for å lykkes med god forebygging, særlig overfor barn og unge. Politiets fortsatt avdekkende rolle i fremtiden og sterk vektlegging av forebygging er helt i tråd med politireformens intensjon, og må ikke svekkes av rusreformen, fortsetter Bolstad.

– Politiet har i dag ikke de rammene og ressursene som trengs for å levere på det forebyggende arbeidet som nærpolitireformen legger opp til. Politiet må styrkes for å kunne forebygge, etterforske og påtale straffbare forhold. Et sterkt politi med nok polititjenestepersonell, riktig kompetanse og lokal tilstedeværelse er avgjørende for å lykkes med oppfølging og forebyggende arbeid videre etter rusreformen, avslutter Bolstad.