Kronikk: Uansvarlig å ikke prioritere IT-utviklingen i politiet

Polya Johansen illustrasjonsbilde IKT kronikk

Politiets IT-enhet (PIT) mangler handlingsrom for å levere verdi. IT-utvikling i politiet blir detaljstyrt og nedprioritert til tross for eksisterende forskning, trusselvurderinger og anbefalinger. Dette er bekymringsfullt.

Dette er en kronikk

Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning

I 2020 ble det gjort en evaluering av Politiets Fellestjenester (PFT), Politiets IKT-tjenester (PIT) og Politidirektoratet (POD). Etter dette begynte omorganiseringen av PIT.

Nå skulle fokuset til enheten være å levere bruksverdi med høyere tempo.

Samtidig med COVID-19-pandemien og økt etterspørsel for IT-tilrettelegging i politiet, jobbet hele organisasjonen med omorganisering for å rigge oss hensiktsmessig etter anbefalingene. Men selv om Politiets IT-enhet rigget seg til smidig utvikling, fulgte verken finansieringsmodell eller styring etter.

I evalueringen som ble gjort i 2020, skrev Boston Consulting Group som utførte evalueringen, at «Dagens modell oppleves som uoversiktlig og kortsiktig, og kan bidra til blant annet høy konsulentbruk».

Finansieringsmodellen er fremdeles utdatert. Store deler av midlene er øremerkede, og det er lite handlingsrom for de strategiske tiltakene vi trenger for å utføre oppdraget vårt på den beste måten. I en periode der vi må øke farten på digitalisering i offentlig sektor, foreslår regjeringen betydelige kutt for Politiets IT-enhet i statsbudsjettet.

Reagerer kraftig

Som lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Politiets IT-enhet, reagerer jeg på hvor lite IT blir prioritert i tildelingene i offentlig sektor. Digitaliseringsstrategiene for offentlig sektor er lite verdt dersom en ikke gjør noe med handlingsrommet og finansieringsmodellen. Koronapandemien satt fart i digitaliseringen og den stopper ikke når pandemien er over. De fleste arbeidsplasser har innført hybrid kontor på permanent basis, som vil si at en man ikke forventes å være fysisk på jobb hver dag, men kan jobbe hjemmefra.

Det har også medført at etterspørselen etter IT-kompetanse er større enn tilbudet.

Jeg ser at føringene som kommer i tildelingsbrevet for politiet, ikke stemmer overens med vårt mandat «Bruk av teknologi og digitalisering skal understøtte bedre og mer effektive arbeidsprosesser for å gi bedre måloppnåelse».

Når en ser videre på de detaljerte målene er det ikke vanskelig å konkludere at handlingsrommet til å faktisk skape verdi er fraværende.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) anbefaler i sin rapport «full teknologisk transformasjon», at man må gi tilstrekkelig handlingsrom for eksperimentering og utforskning basert på faglige anbefalinger. Den sier videre at en kan forvente økte kostnader på sikt, men at dette gir best effekt og lavest totalkostnad på sikt.

Dette er noe vi mener PIT allerede har begynt med, og det er lite fornuftig å bremse eller sette prosessen på pause.

Lettere sagt enn gjort

Så kommer årets tildelingsbrev …

«Krav til effektivisering i 2023

Det er lagt til grunn at politiet skal omprioritere og effektivisere for til sammen 188,6 mill. kroner i 2023. Effektiviseringen og omprioriteringen skal bl.a. gjennomføres gjennom Tildelingsbrev 2023 politiet, reduksjon i bruk av konsulenter, i Politidirektoratet, PIT og PFT og sentral administrasjon i politidistriktene. I tillegg kommer reduksjonen i reiseutgifter og omprioritering fra varer og tjenester til diverse andre formål.»

Samtidig settes det i perspektiv av den sikkerhetspolitiske situasjonen og behovet for digitalisering. Det er vanskelig å se hvordan dette henger sammen.

Selv om digitalisering og beredskap er høyt på listen som prioriterte satsingsområder, er dette ikke reflektert i tildelingsbrevet. Føringene for politiet peker i motsatt retning. Det trekkes ned en betydelig sum fra tildelingen til PIT.

For at politifolk på gata skal kunne utføre sine oppdrag, ligger det en god del IT i bakgrunnen som skal fungere.

— Polya Johansen

lokallagsleder, PF PIFT

Det høres kanskje rimelig at en bør redusere konsulentbruk, men det er enklere sagt enn gjort. Til tross for omfattende rekruttering, er ikke PIT der at vi klarer oss uten bidrag fra konsulenter - og det er kanskje ikke hensiktsmessig å ha egne ressurser på alt.

Dagens rekrutteringsmarked for kvalifisert IT-personell er heller ikke lett å navigere i. PIT har tiltrukket seg mange flinke nye kolleger, men vi er lagt i fra å kunne redusere konsulentbruk i inneværende år på det nivået som er forespeilet i tildelingsbrevet.

For at politifolk på gata skal kunne utføre sine oppdrag, ligger det en god del IT i bakgrunnen som skal fungere; kommunikasjon, navigasjon, etterlysninger, personkontroll og så videre. Det ville være kjedelig å pågripe feil person, eller for den saks skyld slippe den riktige, som igjen begår kriminelle handlinger i etterkant. For ikke å snakke om sikkerheten i det digitale rom.

En ønsker gjerne å unngå overskrifter som «IT-trøbbel hos politiet» eller «Politiet har igjen problemer med flere av sine datasystemer», men vi har en jobb å gjøre.

Digitaliseringsminister

Det er ikke bare IT-systemene som trenger modernisering, men også handlingsrommet. Handlingsrommet til å jobbe smidig i offentlig sektor er minimalt med utdaterte prosjektmodeller som krever tung dokumentasjon og omstendelige rapporteringskrav. Dagens IT-utvikling skjer så raskt at mange av de tunge utredningene og prosjektene allerede er utdaterte når de er ferdige.

Vi mangler ikke strategiske dokumenter som prioriterer digitalisering.

I regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025, står det:

«Offentlig sektor må øke sin evne til å jobbe smidig og innovativt slik at nye arbeidsmåter og prosesser kan tas i bruk. Digitaliseringsarbeidet handler ikke bare om hva vi skal digitalisere – men hvordan digitalisering kan skape innovasjon og bidra til effektivisering. Samtidig er det å sette brukeren i sentrum ikke alltid forenlig med effektivisering av offentlig sektor.»

Virksomhetsstrategien politiet 2023-2025 setter disse som topp tre strategiske mål: tilgjengelige polititjenester, beredskap mot alvorlige samfunnstrusler og trygghet i det digitale rom. Alle de tre prioriteringsmålene innebærer effektive og tilgjengelige digitale tjenester, at digitalisering bidrar til effektivisering av saksbehandling og tilgjengeliggjøring a informasjon der og når det er behov for det.

Jeg leser Senterpartiets Stortingsprogram 2021-2025 og jeg biter meg merke i setningen «Løyva middel til ei omfattande opprusting av tenestebilane og utstyr til politiet ved lokale lensmannskontor, inkludert IKT-system.» Da lurer jeg på hvor det ble av disse midlene?

Det er flere enn meg som har lagt merke at nåværende regjering mangler digitaliseringsminister. Jeg vet ikke om dette er utslagsgivende for manglende prioritering av IT-utvikling i offentlig sektor. Som flere etater har signalisert, er det behov for modernisering av IT og det haster. For hver måned vi venter, jo høyere blir prislappen og vi er heldige om det er kun kostnadsøkning.

Med den politiske situasjonen i Europa og stadig nye trusler i det digitale rom, burde IT-sikkerhet være en prioritet og ikke en salderingspost på budsjettet.

Jeg håper virkelig at det er en feil jeg ser, som blir rettet i revidert budsjett! Jeg skulle ha sagt mer om verdiskapningen som kommer med teknologi og hvor lite har vi tatt i bruk, men jeg henviser helst til FFIs og andre rapporter på området. Jeg er ikke ekspert, men til og med jeg klarer å se de alvorlige konsekvensene dersom en ikke får noen korreksjoner i revidert budsjett.

Polya Johansen
lokallagsleder, PF PIFT

Kronikken ble først publisert i Politiforum, 15. februar 2023.