Advokat Lippestad

Som medlem av Politiets Fellesforbund betaler du 1750 kr (eksl. mva.) per time. Den første konsultasjonstimen er gratis

Medlemsfordel Lippestad

Trenger du advokat?

Politiets Fellesforbund har medlemsfordelsavtale med Advokatfirmaet Lippestad, som gir følgende tilbud:

  • Pris per time kr 1 750 (eksklusiv merverdiavgift)
  • Det gis en times gratis konsultasjon til medlemmer

Ta kontakt med Advokatfirmaet Lippestad direkte på telefon 22 94 10 20 eller send en e-post til kontor@advokatlippestad.no. Husk å opplyse om at du er medlem av Politiets Fellesforbund.

> Gå til Advokatfirmaet Lippestads nettsider

Fri rettshjelp

I enkelte saker har du krav på å få dekket advokatbistand av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Noen sakstyper dekkes uavhengig av inntekt, blant annet de fleste straffesaker og saker som behandles i Fylkesnemnda etter barnevernloven.

I andre sakstyper, eksempelvis skiftesaker etter ekteskapsloven, barnefordelingssaker og personskadesaker kan man søke om fri rettshjelp dersom man har inntekt og formue under fastsatte grenser.

Inntektsgrense for fri rettshjelp per 01.01.2021 (brutto) er:

  • For enslige: nettoformue under kr 100 000 og inntekt under kr 246 000.
  • For ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi er inntektsgrensen kr 369 000, og formuesgrensen den samme.

Salæret dekkes i disse tilfellene av det offentlige. I noen saker må det betales egenandel. Vi kan undersøke om din sak omfattes av ordningen med fri rettshjelp.

Timesatsen for fri rettshjelp og offentlig salær er (per 01.01.2021) kr 1085 eksl. mva.

Se oppdaterte bestemmelser om fri rettshjelp her

Rettshjelpsforsikring - Forsikringsselskapet dekker advokatutgifter

De fleste personforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til advokat i forbindelse med en tvist man er involvert i som privatperson, med mindre tvisten uttrykkelig er unntatt i forsikringsvilkårene.

Eksempler på tvister som ikke dekkes er tvister som har sammenheng med yrke eller arbeid, og de fleste familie- og arvetvister. Dersom tvisten gjelder offentlig forvaltningsvedtak, må man som regel benytte klagemulighetene før rettshjelpsforsikringen utløses.

Innboforsikring samt hus- og hytteforsikring inneholder som regel bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand.

Sjekk med forsikringsselskapet ditt om du kan få dekket utgifter til advokat i din sak!

Gratis å bruke advokat i yrkesskadesaker og bilansvarssaker

I yrkesskadeforsikringssaker og bilansvarssaker (dersom man er påført en personskade etter en trafikkulykke) vil forsikringsselskapet dekke advokatutgifter på lik linje med andre utgifter man blir påført som følge av en personskade.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Ordinær fremtidsfullmakt mal rettsdata (Word, 0,1MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet