Om PF

Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med 17.500 medlemmer.

Vi organiserer flere yrkesgrupper og nivåer innenfor justissektoren, både politi, sivile, jurister og studenter.

Politisk Programpakke 2021
Sterkt fellesskap, trygghet for alle

Samhold - Engasjement - Mot - Ansvar

Politiets Fellesforbund er med der beslutningene tas

Vi er en sentral premissleverandør for regjeringen og de ulike partienes kriminalpolitikk. Vi setter dagsorden og engasjerer oss i samfunnsmessige saker av særlig betydning for vår etat.

Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, og et profesjonelt og kompetent lokalt forankret politi som løser sine oppgaver på en god måte.

Politiets Fellesforbund vil ivareta helheten for hvordan framtidens politi skal være, slik at Norges befolkning skal oppleve trygghet, lov og orden i samfunnet, og våre medlemmer skal oppleve trygghet i jobben.

Dyktige tillitsvalgte i alle ledd

Politiets Fellesforbund har et omfattende tillitsvalgtapparat. Alle tillitsvalgte, både lokalt og sentralt, kommer fra etaten og har kunnskap om arbeidspolitikk og avtaleverk som er nødvendig i politi- og lensmannsetaten. I Politiets Fellesforbund tilbyr vi våre tillitsvalgte et bredt opplæringstilbud, slik at du som medlem får sterke og kunnskapsrike tillitsvalgte ved din side – både lokalt og sentralt.

Vi er her for deg i omstillingsprosesser

Politiet går gjennom den største reformen i etatens historie. Dette påvirker alle. I hvert lokallag og på forbundskontoret sentralt skal vi jobbe for å gjøre omstillingen så god som mulig for våre medlemmer. Vi er her for deg!

Meld deg inn i Politiets Fellesforbund >

Vår historie

Tidligere var det flere yrkesorganisasjoner og foreninger for politi- og lensmannsfolk i Norge. Kristiania politifunksjonærers forening ble stiftet 28. oktober 1894, Norsk Politiforbund 16. mai 1905 og Lensmannsetatens Landslag i 1914.

Fra 1. januar 1975 ble fire politiorganisasjoner samlet i Norsk Politiforbund, og 13. november 1997 slo dette forbundet seg sammen med Lensmannsetatens Landslag til dagens Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund ble en del av arbeidstakerorganisasjon Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) da den ble dannet i 2001. UHO ble reorganisert i Unio i 2005.

Politiets Fellesforbund er medlem av Nordisk Politiforbund og har vært fullverdig medlem i European Confederation of Police, EuroCOP, siden 2002. Les mer om vårt internasjonale arbeid her.

Våre seks prioriterte saker inn mot stortingsvalget 2021

Politiets Fellesforbund krever at:

 • Etterforskningsfaget styrkes for å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn.
 • Den nye straffeprosessloven sikrer full identitetsskjerming for politiansatte.
 • Det etableres et nasjonalt varslingsombud.
 • Politiansatte i tjeneste, og politistudenter i praksis og studietiden for øvrig, skal ha samme vern gjennom Folketrygden som militærpersonell når det kommer til yrkesskader.
 • Det innføres generell bevæpning av norsk politi.
 • Fremtidens politi har nok ressurser til å møte framtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft.

Les mer om sakene

Fremtidens politi

Politiets Fellesforbund mener at framtidens politi skal kjennetegnes av at:

 • Publikum skal oppleve at politiet er lokalt forankret gjennom å være desentralisert og integrert i lokalsamfunn
 • Publikum skal oppleve en god hverdagsberedskap som er tuftet på forebygging, etterforskning og operative tjenester
 • Publikum skal oppleve et tilgjengelig og tilstedeværende politi
 • Publikum skal oppleve at politiet utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen
 • De ansatte i politiet skal oppleve en åpen og ærlig kultur hvor det er reell medbestemmelse og et godt ytringsklima
 • De ansatte i politiet skal oppleve et høyt fokus på metodeutvikling og kvalitet
 • Publikum og de ansatte skal oppleve mangfold og likestilling

Les mer om framtidens politi

Forsikring og medlemsfordeler

Politiets Fellesforbund tilbyr en rekke medlemsfordeler og forsikringsordninger for våre medlemmer.

Les mer om medlemsfordelene >

Gå til PF Forsikring >

Sterkt fellesskap – trygghet for alle