Bemanning

Politiets Fellesforbund mener politidistriktene må tildeles realistiske budsjettrammer slik at bemanningen i politiet faktisk øker.

Denne økningen må innebære minimum 2 politibetjenter per 1000 innbygger i alle politidistrikt, for å sikre lik polititjeneste i hele landet.

Fokusområde, Bemanning
Publikum forventer at politiet har nødvendige økonomiske rammer for å håndtere samfunnsoppdraget.

Politiets Fellesforbund vil:

  • At budsjettrammene til politiet økes og at politiet får et eget investeringsbudsjett for nødvendig IKT- opprustning, utstyr og kjøretøy.
  • At det gjennomføres en helhetlig ressurskartlegging med den hensikt å avdekke hvor mye ressurser det enkelte politidistrikt trenger for å tilfredsstille alle kravene i politirefromen.
  • At det må være minimum 2 politibetjenter per 1000 innbygger i alle politidistrikt, for å sikre lik polititjeneste i hele landet og sørge for at unntaksbruken er forsvarlig etter kravene som er satt i arbeidstidsbestemmelsene for politiet.
  • At politiet ikke får en reduksjon i budsjettrammen og fritas fra effektivisering- og avbyråkratiseringskuttet (ABE-reformen), all den tid politiet står i reform og skal oppbemannes.
  • At det gjennomføres en grundig evaluering av Politidirektoratets rolle, i tråd med mål og hensikt med opprettelsen.

Historiens største politireform

For at politiet skal utøve sitt samfunnsoppdrag og begrense unntaksbruken etter arbeidstidsbestemmelsene i politiet, er vi avhengige av at budsjettrammene er realistiske.

I gjennomføringen av historiens største reform skal politiet opprettholde daglig drift, omstille og ressurssete en ny organisasjon. Det skal innføres ny arbeidsmetodikk og måltall skal både endres og økes. Dette er et krevende bilde.

Politiets Fellesforbund mener at dette vil la seg gjøre under forutsetning av at budsjettrammene er tilpasset alle disse kravene til politidistriktene. Det trengs tilstrekkelige omstillingsmidler til personalpolitiske tiltak, og øremerking av midler til politiet må avta til fordel for frie driftsmidler, som et godt virkemiddel for å skape mer balanse i virksomheten.

Politiets Fellesforbund har ved flere anledninger påpekt behovet for langsiktige budsjetter som vil gi bedre muligheter for bedre planlegging og forutsigbarhet over tid. Politiets Fellesforbund har også understreket behovet for et eget investeringsbudsjett for nødvendig IKT opprustning, utstyr og kjøretøy.

Regjeringen må sørge for at politiet i likhet med forsvaret får et egent investeringsbudsjett som også kan skape framtidig forutsigbarhet knyttet til investeringsbehov framover i tid.

Økt bemanning

Selv om bemanningen i politiet har økt de senere årene, er det på bakgrunn av en krevende økonomisk situasjon i politidistriktene ikke tilstrekkelig politidekning.

Politiets Fellesforbund har en forventning til at politikerne sørger for en tilstrekkelig bemanning som står i stil med forventninger, krav og fremtidens politirolle. Det må være minimum 2 politibetjenter per 1000 innbygger i alle politidistrikt, for å sikre lik polititjeneste i hele landet.

Politiets Fellesforbund mener det er krevende at politiet skal belastes for effektivisering og avbyråkratisering (ABE-reformen), samtidig som det skal oppbemannes i et kostnadsbilde hvor over 80% av utgiftene i politidistriktene er knyttet til lønnrelaterte kostnader. Effektivisering i kroner og øre innebærer at færre ansatte må gjøre like mye eller mer. Politiets Fellesforbund stiller derfor spørsmål til hvordan politikerne forventer at politiet skal kunne effektivisere tilstedeværelse i det offentlige rom, som er et av politiets viktigste kriminalitetsforebyggende tiltak.

Politiets egne ressursanalyser (2017) viser at en politistilling i gjennomsnitt koster cirka 1 million kroner. Etter Politiets Fellesforbund sin vurdering bør det derfor være en klar sammenheng mellom politikernes krav og forventninger til antall stillinger, og hvilke midler som bevilges gjennom statsbudsjettet.

Fagperson

Dag Arne Thoresen

Dag Arne Thoresen

Analytiker