Temaområder

Bemanning

Politiets Fellesforbund mener det må være økt handlingsrom i politidistriktene, og en styrket bemanning i politiet.

Det må være minimum 2 politibetjenter per 1000 innbygger i alle politidistrikt, for å sikre lik polititjeneste i hele landet.

Fokusområde, Bemanning
Publikum forventer at politiet har nødvendige forutsetninger for å håndtere samfunnsoppdraget.

Politiets Fellesforbund vil:

  • At handlingsrommet til politiet økes og at politiet får egne investeringsbudsjett for nødvendig IKT- opprustning, utstyr og kjøretøy.
  • At det er en tilstrekkelig bemanning som står i forhold til forventninger, krav og framtidens politirolle. Det må være minimum 2 politibetjenter per 1000 innbygger i alle politidistrikt, for å sikre lik polititjeneste i hele landet.
  • At politiet ikke får en reduksjon i budsjettrammen og fritas fra effektivisering- og avbyråkratiseringskuttet (ABE-reformen), all den tid politiet står i reform og skal oppbemannes.
  • At det gjennomføres en grundig evaluering av Politidirektoratets rolle, i tråd med mål og hensikt med opprettelsen.

Historiens største politireform

For at politiet skal utøve sitt samfunnsoppdrag på en enda bedre måte er vi avhengige av tilstrekkelige rammevilkår.

I gjennomføringen av historiens største reform skal politiet opprettholde daglig drift, omstille og ressurssette en ny organisasjon. Det skal innføres ny arbeidsmetodikk og måltall skal både endres og økes. Dette er et krevende bilde.

Politiets Fellesforbund mener at dette vil la seg gjøre under forutsetning av at det er tilstrekkelig økonomisk handlingsrom i politidistriktene. Det trengs tilstrekkelige omstillingsmidler til personalpolitiske tiltak, og øremerking av midler til politiet må avta til fordel for frie driftsmidler, som et godt virkemiddel for å skape mer balanse i virksomheten.

Politiets Fellesforbund har ved flere anledninger påpekt behovet for langsiktige budsjetter som vil gi bedre muligheter til planlegging over tid og mer forutsigbarhet. Politiets Fellesforbund har også understreket behovet for et eget investeringsbudsjett for nødvendig IKT opprustning, utstyr og kjøretøy. Regjeringen må sørge for at politiet har et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til dette.

Økt bemanning

Selv om bemanningen i politiet har økt de senere årene, er det på bakgrunn av en krevende økonomisk situasjon i politidistriktene ikke tilstrekkelig politidekning. Politiets Fellesforbund har en forventning til at politikerne sørger for en tilstrekkelig bemanning som står i forhold til forventninger, krav og fremtidens politirolle. Det må være minimum 2 politibetjenter per 1000 innbygger i alle politidistrikt, for å sikre lik polititjeneste i hele landet.

Politiets Fellesforbund mener det er krevende at politiet skal belastes for effektivisering og avbyråkratisering (ABE-reformen), samtidig som det skal oppbemannes. Effektivisering i kroner og øre innebærer at færre ansatte må gjøre like mye eller mer. Politiets Fellesforbund stiller derfor spørsmål til hvordan politikerne forventer at politiet skal kunne effektivisere tilstedeværelse, som er et av politiets viktigste kriminalitetsforebyggende tiltak.

Politiets egne ressursanalyser (2016) viser at en politistilling i gjennomsnitt koster en million kroner. Etter Politiets Fellesforbund sin vurdering bør det derfor være en klar sammenheng mellom politikernes krav og forventninger til antall stillinger, og hvilke midler som bevilges gjennom statsbudsjettet.

Politiets Fellesforbund mener også at det må gjennomføres en grundig evaluering av Politidirektoratets rolle, i tråd med intensjoner og målsetning med opprettelsen av direktoratet i 2000.