Temaområder

Etterforskningsløftet

En verden som kommer stadig tettere endrer kriminalitetsbildet.

Overgrep mot barn på nett, menneskehandel, slaveri, narkotikakriminalitet og global terrorisme får stadig nye former, som krever en vitenskapelig tilnærming.

Fokusområde, Etterforskningsløftet
Politiet må ha solid og komplementær kompetanse for å møte dagens- og morgensdagens kriminalitet.

Politiets Fellesforbund vil:

  • At politiet må ha en solid og komplementær kompetanse for å møte dagens- og morgensdagens kriminalitet.
  • At sivilrettslige og forvaltningsmessige oppgaver forblir i politiet. Dette er med å gi politiet en bredere kontaktflate mot publikum.
  • At etterforskningsfeltets posisjon og status styrkes, for å sikre at etterforskningsrollen gjøres attraktiv.
  • At det politifaglige ansvaret innenfor etterforskning må tydeliggjøres.

Politiansatte med både grunnleggende- og spesialkompetanse og sivile eksperter på ulike fagfelt, må til for at politiet skal bli slagkraftig. Kunnskapsoverføring mellom sivilrettslige og forvaltningsmessige oppgaver, og andre politioppgaver skaper et helhetstenkende politi.

Det gir også en samfunnsøkonomisk gevinst gjennom at sjansen for å oppdage kriminalitet blir større. Derfor må sivilrettslige og forvaltningsmessige oppgaver forbli i politiet.

Mulighet for karriereutvikling

Politiets Fellesforbund mener at rekruttering, kompetanseutvikling, trening og læring er nøkkelfaktorer for fremtidens politi.

Politihøgskolen må derfor fortsatt ha en sentral rolle og kapasitet til å utdanne politiansatte, og gi nødvendig videre- og etterutdanning til alle faggrupper og nivå i politiet.

Det er et stort behov for å styrke etterforskningsfeltets posisjon og status. Hevet kvalitet og effektivitet i straffesaksarbeidet vil øke publikums rettsikkerhet. Et av de viktigste tiltakene for å få til dette er å snu trenden med manglende mulighet for karriereutvikling og et utilfredsstillende lønnsnivå, som nevnt i rapport om «Etterforskningen i politiet» (POD 2013).

Samarbeid utgjør styrken ved integrert påtale

Politiets Fellesforbund har i sitt høringssvar til forslag til ny straffeprosesslov, vært tydelige på hvordan ansvarsfordelingen for og styringen av etterforskningen bør være. Politiets Fellesforbund mener at betydningen av det politifaglige ansvaret for taktisk og teknisk gjennomføring av etterforskningsskritt må anerkjennes.

Totalansvaret for etterforskning ivaretas av både påtalemyndighet og politiutdannede, og balansen mellom ulike profesjoner utgjør styrken ved integrert påtale. Sentralt i samarbeidet står fokuset på å sikre etterforskningens objektivitet.

På samme måte som det er påtalemyndigheten som er nærmest til å vurdere hvilke etterforskningsskritt det er behov for, vil politifaglige etterforskere være nærmest til å vurdere hvordan dissegjennomføres med høyest mulig kvalitet. Politiets Fellesforbund mener at det politifaglige ansvaret må tydeliggjøres og forventer at dette sees hen til i videre arbeid med lovforslaget.

Politiets Fellesforbunds landsmøte har fattet følgende vedtak: «PF skal arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede system. PF forutsetter at utredningen skal gjennomføres av en partssammensatt gruppe som kan ivareta mangfoldet i politi- og påtalemyndighet, med et objektivt og fremtidsrettet perspektiv».

Politiets Fellesforbund forventer at politikerne følger opp dette.