Forebygging

Politiets Fellesforbund mener at det er et manglende fokus på det proaktive arbeidet.

Publikum
Publikum forventer at politiet skal kunne forhindre og bekjempe kriminalitet

Politiets Fellesforbund vil:

  • Ha et økt fokus på forebyggende arbeid gjennom tillitsbasert ledelse.
  • Ha en samfunnsøkonomisk analyse av hva kriminaliteten koster Norge.
  • Ha økt samarbeid på tvers av etater som alle er involvert i forebygging, som skole, barnevern, helse med mer.
  • Ha økt fokus på økonomisk-, IKT- og grenseoverskridende kriminalitet.

Forebygging må gjelde alle områder i politiet

Forebyggingsbegrepet er bredt. Det dekker både innsats hvor målet er å forhindre at et problem utvikler seg og innsats for å begrense omfang av et problem som er under utvikling eller allerede har utviklet seg.

Forebygging må gjennomsyre alle sider ved politiets virksomhet. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet har over tid hatt høy politisk prioritet, men politiet har slitt med å vise resultater av arbeidet, blant annet fordi dette ikke måles med fastlagte styringsindikatorer. Politiet Fellesforbund mener politiet, i likhet med øvrig offentlig sektor, er moden for tillitsbasert ledelse og styring.

Ved bruk av New Public Management-styringsideologi må den videreutvikles.

Måltallene i dag reflekterer ikke det politiet faktisk gjør.

Politiets Fellesforbund mener at en samfunnsøkonomisk analyse av hva kriminaliteten koster Norge vil bidra til strategisk og målrettet arbeid, hvor politiet arbeider mer kunnskapsbasert.

Dette vil kunne gi effektiv forebygging og bekjempelse av kriminalitet, som igjen gir økt trygghet i befolkningen, sparer samfunnet for store menneskelige og økonomiske kostander, og således vil være en investering for fremtiden.

Ansvaret for kriminalitetsforebygging er i all hovedsak lagt til politiet, men det er uten tvil nødvendig at etater på tvers av departementsstrukturen samhandler for at forebygging skal realiseres.

Politiets Fellesforbund mener at politiet i samhandling med andre aktører kan arbeide mer målrettet, men dette krever en økt og helhetlig satsing på, og tilnærming til, kriminalitetsforebygging. Økt satsing på forebygging vil kunne gi mer tillit, og er av stor samfunnsmessig verdi og vil kunne være kostnadsbesparende.

Kriminalitet i utvikling

Utviklingstrekkene i samfunnet viser at kriminaliteten blir påvirket av globalisering og teknologisk utvikling. Kriminalitetstyper som IKT- og grenseoverskridende kriminalitet, samt økonomisk kriminalitet, er alvorlige i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

For å kunne arbeide forebyggende og bekjempe morgensdagens kriminalitet fordrer det at politiet har ressurser og teknologi til å bekjempe disse kriminalitetstypene.

Fagperson

Roar Fosse

Roar Fosse

Forhandlingssjef