Grunnprinsipper for norsk politi

Politirolleutvalget presenterte i NOU 1981: 35 Politiets rolle i samfunnet. Del 1 ti grunnprinsipper for norsk politi. Disse er stadig relevante i dag.

Jakkemerke 3

Bakgrunn

Politirolleutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 10. desember 1976. Utvalget hadde som mandat å gjennomgå de oppgaver politiet hadde, samt hvilke gjøremål det fortsatt burde ha og hvilke det eventuelt burde fritas for, samt å utrede de økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag. Utvalget ble også bedt om å uttale seg om hvilke oppgaver som bør være politiets primære.

På bakgrunn av sin analyse av samfunnets behov for polititjenester foreslo utvalget ti grunnprinsipper for norsk politi.

Utvalget oppgir disse som viktige kjennetegn som blir å regne som krav til politiets oppbygging og virksomhet. De oppgir at man også kan se dette som et uttrykk for hvilke verdier politiet skal ivareta. Ifølge utvalget dreier prinsippene seg først og fremst om forholdet mellom politi og samfunn, men de viser også hvilken strategi politiet bør benytte for å fylle sin oppgave innenfor samfunnet.

De ti grunnprinsippene for norsk politi

  1. Politiet skal avspeile samfunnets idealer.
  2. Politiet skal ha et sivilt preg.
  3. Vi skal ha et enhetspoliti.
  4. Politiet skal være desentralisert.
  5. Politimannen skal være generalist.
  6. Politiet skal virke i samspill med publikum.
  7. Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet.
  8. Politiet skal ha en bred rekruttering.
  9. Politiet skal prioritere mellom sine oppgaver og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet.
  10. Politiet skal være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side.

Kilde: NOU 1981: 35. (1981). Politiets rolle i samfunnet. Del 1. Hentet fra nb.no.