Juridisk bistand

Ordningen med juridisk bistand er viktig for våre medlemmer og er et gode som mange får behov for en gang i løpet av arbeidslivet.

Fokusområde, Juridisk Bistand

Landsmøtet i 2016 vedtok nye retningslinjer (PDF) for juridisk bistand. De nye retningslinjene skal være enklere å lese og er bygget opp på en slik måte at medlemmet/lokallaget raskere skal kunne finne frem til viktig informasjon. I tillegg til de nye retningslinjene er det laget en sjekkliste (PDF) til lokallagene som enkelt viser hvilke dokumenter som må foreligge og hvilke skritt som må tas når en sak oppstår.

Ordningen med juridisk bistand er viktig for våre medlemmer og er et gode som mange får behov for en gang i løpet av arbeidslivet. Antall saker økte betraktelig i 2017. Dette skyldes nok i hovedsak at politiet er under omstilling, og i den forbindelse oppstår det en del saker.

Treningsskader byr på utfordringer

Det er et gjentagende problem å få treningsskader godkjent som «arbeidsulykke» og derav gi yrkesskaderettigheter. Advokatene Politiets Fellesforbund bruker opplever at Statens pensjonskasse og NAV håndhever vilkårene svært strengt.

Problemet forsterkes av at arbeidsgiver, og til dels også arbeidstakerne, ikke har gode nok rutiner for å sikre bevis for hvordan skaden skjedde. Dette medfører at mange får avslag når de krever en skade godkjent som yrkesskade.

Politiets Fellesforbund bruker tid på å informere om dette på hver basisopplæring og ved andre kurs og samlinger der det faller naturlig.

Uenighet rundt rett ved lavere stilling grunnet yrkesskade

En ny problemstilling har oppstått når det gjelder spørsmålet om arbeidsgivers plikt i henhold til hovedtariffavtalen (HTA) til å betale lønn til arbeidstaker som må gå over til en lavere lønnet stilling på grunn av yrkesskade.

Tidligere har Statens pensjonskasse rettet seg etter hva arbeidsgiver har kommet frem til i den enkelte sak. Nå krever de imidlertid at den skadelidende får dekket av arbeidsgiver det de mener han eller hun har krav på, i medhold av hovedtariffavtalen. I og med at arbeidsgiver så langt har vegret seg mot å etterkomme dette, opplever Politiets Fellesforbund at skadelidte faller mellom to stoler, og risikerer å ikke få dekket hele inntektstapet etter en yrkesskade.

Politiets Fellesforbund har per dags dato to saker hvor Statens pensjonskasse anfører ovennevnte i forbindelse med erstatningsutmålingen. Problemstillingen trenger en avklaring.

Støtte ved saker i Spesialenheten

Når det gjelder ordningen med advokatbistand i forbindelse med saker som etterforskes av Spesialenheten for politisaker er det viktig å understreke at Politiets Fellesforbund aldri tar stilling til skyld, men at forbundet skal sikre at prosessen rundt personalsaker blir håndtert på en god måte og at arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt.

Fagperson

Gry Berger

Gry Schrøder Berger

Advokat