Statutter og instrukser

Her finner du informasjon om Politiets Fellesforbunds æresbevisninger og oppmerksomheter, og om solidaritetsfondet (streikefond).

IMG 3158 1
Æresbevisninger tildelt på landsmøtet 2020

Statutter for tildeling av Politiets Fellesforbunds æresbevisninger og oppmerksomheter

Tildeling av æresmedlemskap, gullmerke m/diplom

 1. Personer som utnevnes til æresmedlemmer i Politiets Fellesforbund i henhold til vedtektenes § 3-7, tildeles gullmerke og et bestemt diplom med påskrift om personens navn og grunnlaget for æresmedlemskap. Diplomet skal undertegnes av forbundets leder og nestleder.
 2. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag, forbundsstyret eller hedersutvalget.
 3. Hedersutvalget behandler innkomne forslag og innstiller til landsmøtet.
 4. Æresmedlemskap gis av landsmøtet, jfr. vedtektenes § 3-7 pkt. 1.
 5. Æresmedlemmer fra Lensmannsetatens Landslag og Norsk Politiforbund skal ha samme rettigheter som nye æresmedlemmer.

Æresmedlemmer skal:

 • inviteres til forbundets landsmøter
 • motta en oppmerksomhet fra forbundet på åremålsdager, hvert 5. år, fra og med fylte 50 år
 • motta julehilsen fra forbundet

Tildeling av hederstegn, sølvmerke m/diplom

 1. Medlemmer som har innehatt sentrale tillitsverv, og har utvist særlig innsats for Politiets Fellesforbund, kan tildeles forbundets hederstegn. Hederstegn kan også tildeles andre som har gjort en spesiell innsats for Politiets Fellesforbund.
 2. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag, forbundsstyret eller hedersutvalget.
 3. Tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget.
 4. Vedtak om tildeling fattes av landsmøtet.
 5. Tildeling foretas ved en høytidelighet.
 6. Hederstegninnehavere fra Lensmannsetatens Landslag og Norsk Politiforbund skal ha samme rettigheter som nye hederstegninnehavere.

Hederstegnsinnehavere skal:

 • motta en oppmerksomhet fra forbundet på åremålsdager, hvert 10. år fra og med fylte 50 år
 • motta julehilsen fra forbundet

Tildeling av diplom

 1. Personer som har vært medlem i forbundet i minst 20 år, og har vist ekstraordinær innsats for Politiets Fellesforbund gjennom lokalt eller sentralt arbeid, eller har innehatt sentrale verv i minimum 4 år kan tildeles diplom.
 2. Diplom kan også tildeles personer som ikke er medlem, men som har gjort en spesielt fortjenestefull innsats for Politiets Fellesforbund.
 3. Hedersutvalget foretar tildeling etter innstilling fra lokallagene. Forbundsstyret og hedersutvalget kan også innstille kandidater til diplom.
 4. Tildeling skjer på lokallagets årsmøte, eller ved en enkel tilstelning på tjenestestedet.

Tildeling av plakett m/inskripsjon

 1. Tildeles lokallag og politidistrikter i forbindelse med jubileer som er delelig med 25. Tildeles kun en gang - deretter tildeles et nummerert grafisk blad.
 2. Tildeles andre organisasjoner/samarbeidspartnere i forbindelse med jubileer hvor forbundet er invitert.
 3. Kan også tildeles enkeltpersoner som påskjønnelse for spesiell innsats. Innstilling fremmes for forbundsstyret som tildeler i forbindelse med en passende forbundsstyremiddag.

Instruks for kontrollnemnda

Forbundsstyret innstiller til landsstyret å gjøre følgende vedtak:

Kontrollnemnda skal:

 • Fungere som et selvstendig organ som står til ansvar for landsmøtet.
 • Informere forbundsstyret om bemerkninger / kommentarer til aktuelle saker.
 • Kontrollere at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte fullmakter og forbundets vedtekter.
 • Kontrollere at den daglige ledelse og styrende organer følger opp de vedtak som er fattet.

Statutter for Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond

Formål

Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond, herunder avkastning, skal brukes til:

 • Streikebidrag, herunder forsikringspremie til PFs gruppeliv- og ulykkesforsikring for medlemmer som er tatt ut i streik.
 • Utbetaling til medlemmer som går av med pensjon, eller til etterlatte ved medlemmets død før oppnådd pensjonsalder.
 • Dekning av ekstraordinære kostnader ved kamp om bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

Fondsstyret

Forbundsstyret er fondsstyre, som har ansvar for å beslutte:

 • Plassering av fondets midler
 • Disponering av fondets avkastning
 • Reduksjon av medlemmenes andel etter streik
 • Behandle klagesaker

Fondsstyret skal rapportere til landsmøtet.

Plasserings- og disposisjonsråd

Rådet består av fire personer:

 • Forbundsleder
 • To medlemmer av forbundsstyret
 • En fra forbundskontoret

Rådet har ansvar for den daglige drift av fondet og

 • å foreslå tiltak for fondsstyret
 • plassere fondets kapital etter retningslinjer gitt av fondsstyret
 • foreslå fordeling av avkastning
 • foreslå reduksjon av fondet etter streik

Innbetaling

Landsmøtet beslutter størrelsen på månedlig kontingent til fondet.

Innbetalingene føres pr. medlem i medlemsregisteret.

Disponering av fondets avkastning

Fondets avkastning beregnes pr 31.12. Med avkastning regnes renter og gevinster/tap. En halvpart av avkastningen tilføres fondet, den andre halvparten tilføres medlemmenes “konto” og skal utbetales som bestemt under.

Utbetaling av streikebidrag

Unio stats forhandlingsutvalg beslutter størrelsen på streikebidraget.

Utbetaling av bonus

Medlemmer som har innbetalt til fondet og går av med pensjon eller etterlatte til medlemmer får utbetalt medlemmets andel av fondet.

Med andel menes det medlemmet selv har betalt inn tillagt andel av årlig avkastning fratrukket andel av fondet som eventuelt er forbrukt til streikebidrag.

Med etterlatte menes:

 • Ektefelle/registrert partner.
 • Heterofil/homofil samboer.
 • Barn under 20 år.
 • Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

Politiets Fellesforbund utbetaler medlemmets andel etter at utmeldingsskjema med:

 • en erklæring om at medlemmet pensjoneres
 • bank-/postkontonummer

er mottatt. Utbetalingen foretas en gang i kvartalet.

Innbetalt bonus utbetales skattefritt, mens avkastning oppgis til beskatning.

Utmeldt medlem

Medlemmer som melder seg ut, og som ikke kommer under punktet over, får sin konto i fondet satt til kr 0 to år etter utmelding.

Reduksjon av medlemsandel etter streik

Etter at det er utbetalt streikebidrag, skal den enkeltes innskudd i fondet reduseres med en prosentsats som fastsettes av fondsstyret.

Den enkeltes andel skal reduseres med den prosentsatsen fondet er redusert med som følge av utbetaling av streikebidrag.

Dersom fondet har en størrelse, som etter utbetaling av streikebidrag, fortsatt vil kunne dekke utbetaling av streikebidrag for 1000 medlemmer i 30 dager, kan prosentsatsen for reduksjon reduseres.