Stipend

Er du medlem/tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund og ønsker kompetanseheving? Da kan du søke om stipend!

Ressurssider Stipend

To kategorier stipend

Nå er stipendordningen delt inn i to kategorier: stipend for medlemmer av Politiets Fellesforbund og stipend for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund. Neste søknadsfrist for begge er 15. august 2024.

Det kan søkes om stipend to ganger årlig, med søknadsfrister 15. februar og 15. august. Stipendordningen er delt inn i to kategorier:

 • Stipend for medlemmer av Politiets Fellesforbund.
 • Stipend for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund.

Formålet med stipendordningen for tillitsvalgte er å gi deg som tillitsvalgt mulighet til kompetanseheving som igjen bidrar til å heve organisasjonens totale kompetanse. Politiets Fellesforbund verdsetter også kompetanseheving blant medlemmene, og har derfor nå også en stipendordning for medlemmer.

Merk: Det kan søkes stipend for studier som ble avsluttet inntil 6 måneder før søknadsfristen eller studier som starter inntil 6 måneder etter søknadsfristen.

Mer informasjon om stipend for medlemmer

Disse medlemmene er kvalifisert til å søke:

 1. Medlemmer som har vært ordinært medlem sammenhengende i minst to år og ajour med kontingentinnbetalingene.
 2. Arbeidsledige medlemmer.
 3. Nyutdannede fra Politihøgskolen som har korte vikariat (under seks måneder), eller ikke har fått jobb etter endt utdanning.

Stipendet tildeles ikke pensjonerte, assosierte medlemmer eller politistudenter som tar bachelor ved Politihøgskolen.

Utgifter som kan søkes dekket er kurs-/semester-/eksamensavgift, kopiavgift og pensum. Det dekkes ikke bo- og reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til PC eller annet datautstyr.

Tildeling av stipendmidler skjer på bakgrunn av standardisert søknad. Søker må benytte skjema hvor det oppgis konkret beløp, samt opplysninger om det søkes økonomisk støtte fra andre instanser. Stipendet skal ikke dekke utgifter til formell eller uformell utdanning som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller andre finansieringsordninger.

Utbetaling av stipendet skjer først når søker kan dokumentere at den formelle eller uformelle utdanningen er bestått eller gjennomført, samt kan dokumentere de kostnader man har hatt tilknyttet utdanningen.

Mer informasjon om stipend for tillitsvalgte

For tillitsvalgte kan det søkes om stipendmidler til følgende områder:

 • Utdanning
 • Kurs, konferanse, seminar
 • Reisestipend
 • Studier ved andre fagforeninger
 • Studiesirkel utarbeidet av lokallaget

Retningslinjene for tildeling av stipendmidler:

 • Stipendet skal tildeles tillitsvalgte med relevans for rollen som tillitsvalgt.
 • Stipendet søkes å tilfredsstille søkerens behov for faglig og personlig utvikling, og mulighet for personlig nettverksbygging faglig og sosialt i relasjon til fagområdet/temaet.
 • Stipendene skal være med å synliggjøre/symbolisere for egne medlemmer og våre omgivelser, at Politiets Fellesforbund er en fremtidsstyrt organisasjon.
 • Søkeren må være ajour med kontingentinnbetalingene.

Utgifter som kan dekkes er kurs-/semester-/eksamensavgift og bøker/kompendier, samt bo- og reiseutgifter. Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til PC eller annet datautstyr.

Tildeling av stipendmidler skjer på bakgrunn av standardisert søknad og vektes etter verv og relevans for vervet. Dersom det søkes om stipend til utdanning vektes det også etter studiemengde. Det bes om at søker benytter søknadsskjema og at det fremkommer hva slags verv man har og det konkrete beløp det søkes om. Det må også opplyses om ev. økonomisk støtte fra arbeidsgiver eller andre instanser. Stipendet skal ikke dekke utgifter som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller andre finansieringsordninger.

Utbetaling av stipendet skjer først når søker kan dokumentere at formålet er bestått eller gjennomført, samt kan dokumentere de kostnader man har hatt tilknyttet det.

Det sendes ut rundskriv for hver søknadsrunde, samt en annonse i Politiforum.

Om du ønsker å starte på et studie over flere år kan du søke stipend for hvert semester.

Ved knapphet på midler prioriteres søkere som ikke har fått stipend tidligere.

Søknadsprosess

Benytt søknadsskjema under, oppgi konkret beløp det søkes om og send det til forbundskontoret på e-post stipend@pf.no innen 15. august 2024. Merk emnefeltet i e-posten med «Søknad stipend høst 2024-fornavn etternavn». Søkere vil få beskjed innen 14 dager etter at fristen har utløpt.

Spørsmål?

Ta kontakt med forbundskontoret på e-post stipend@pf.no.

Fagperson

Imran Khan

Imran Khan

Lønns- og regnskapsmedarbeider
Susanne Wathne

Susanne Wathne

Fagleder, kurs og konferanse