Ny straffeprosesslov

Politiets Fellesforbund leverte i landsmøteperioden 2017 - 2018 sitt høringssvar til ny straffeprosesslov der vi var kritiske til utvalgets behandling av problemstillinger som berørte integrert påtale.

Notatblokk 3
Betydningen av det politifaglige ansvaret for taktisk og teknisk gjennomføring av etterforskingsskritt må anerkjennes.

I juni 2014 ble straffeprosessutvalget oppnevnt for å se på hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges i og utenfor retten. Utvalget leverte NOU 2016:24, om ny straffeprosesslov i november 2016, og Politiets Fellesforbund var egen høringsinstans til denne.

Politiets Fellesforbund leverte sitt høringssvar 30. juni 2017.

Egen arbeidsgruppe

Straffeprosessutvalgets utredning var svært omfattende og Politiets Fellesforbund nedsatte derfor en arbeidsgruppe med representanter fra flere lokallag for å kunne vurdere følgene av forslagene på best mulig måte. I tillegg ble både forbundsstyret og lokallagslederne løpende involvert, og mange av
medlemmene i PF Politilederne kom med verdifulle bidrag.

Naturlig for Politiets Fellesforbund var å fokusere mest på det som særlig berører forbundets medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Andre høringsinstanser er nærmere til å berøre det fagspesifikke, men Politiets Fellesforbund valgte også å kommentere noen momenter vedrørende rett til representasjon og bruk av lyd og bilde i politiavhør.

Konklusjoner på sviktende grunnlag

Politiets Fellesforbund er svært kritisk til utvalgets behandling av problemstillinger som berører den integrerte påtaleordningen. Forbundet mener her at utvalgets sammensetning og deres arbeid savner tilstrekkelig bredde, og at dette tilsynelatende har ført til at konklusjoner er trukket på sviktende grunnlag.

Om ansvarsfordelingen i etterforskning mener Politiets Fellesforbund at lov og forarbeider må anerkjenne betydningen av det politifaglige ansvaret for taktisk og teknisk gjennomføring av etterforskingsskritt. Utvalget fører isteden argumentasjon og foreslår endringer som er egnet til å skape tvil om hvorvidt den integrerte påtaleordningen bør videreføres.

Juridikum ikke nødvendig for god ledelse

Politiets Fellesforbund mener at god ledelse ikke betinges av juridisk utdannelse og at den nye straffeprosessloven ikke må være til hinder for ivaretakelse av alle de viktige fagområdene i politi- og lensmannsetaten. Politiets Fellesforbund er uenig i at politiinspektørstillinger skal forbeholdes påtalemyndigheten.

Forbundet er også mot en generell lovfesting av instruksjons- og omgjøringsmyndigheten innenfor påtalemyndighetens nivåer i politiet. Større distrikter tilsier at ansvaret må delegeres. Detaljstyring vil virke hemmende for produktiviteten.

Ødeleggende for politiarbeid på stedet

Politiets Fellesforbund mener at utvalgets forslag knyttet til lyd- og bildeopptak og representasjon i politiavhør vil skape utfordringer som ikke oppveies av de gode hensyn som ligger bak. Forslagene vil i særdeleshet kunne ha svært negative følger for arbeidsmetodikken «politiarbeid på stedet» som har vist meget gode resultater.

Anonymisering nødvendig

Politiets Fellesforbunds medlemmer har gjennom landsmøtevedtak gitt uttrykk for et behov for beskyttelse av sin identitet i særlige tilfeller under yrkesutøvelsen.

Utvalgets utredning berørte ikke dette temaet og Politiets Fellesforbund har i høringssvaret redegjort for bakgrunnen for dette behovet. Det er etter dagens regelverk ikke mulig å sikre seg fullt ut mot at gjerningspersonen på ett eller annet trinn i saken kan bli kjent med identiteten til tjenestepersonen.

Politiets Fellesforbund mener den nye straffeprosessloven må sikre at full anonymitet for politiets tjenestemenn blir mulig der behovet tilsier det. Politiets Fellesforbund ønsker derfor at regler vedrørende anonymisering blir nøye behandlet i det videre lovarbeidet.

Påtaleanalyse på høring

Politianalysen uttalte at det skulle foretas en utredning av om påtalemyndigheten har riktig kapasitet og kompetanse. Som følge av dette ble «Påtaleanalyseutvalget» oppnevnt i statsråd 4. mars 2016.

Ledelsen i Politiets Fellesforbund var i november 2016 i møte med utvalget. Politiets Fellesforbund kom da med innspill på hvordan påtalemyndigheten i politiet bør se ut. I mars kom Påtaleanlyseutvalget med sin innstilling, med høringsfrist 1. oktober.

I høringssvaret fra Politiets Fellesforbund gjentas noen av de samme momentene som i kritikken til Straffeprosessutvalget. Politiets Fellesforbund har et landsmøtevedtak om å arbeide for at det gjennomføres en politistudie som utreder det tosporede systemet.

Politiets Fellesforbund forutsatte at utredningen skal gjennomføres av en partssammensatt gruppe som kan ivareta mangfoldet i politi- og påtalemyndighet, med et objektivt og fremtidsrettet perspektiv. Dessverre kan vi ikke se at Påtaleanalysens mandat, og dermed utredningen, ivaretar dette, selv om den er grundig og informativ på svært mange områder.

Politiets Fellesforbund savner en fullt ut objektiv tilnærming på de områder der utredningen berører det politifaglige, og mener herunder at bedre rolleavklaring mellom politi- og påtalefag i etterforskning bør oppnås gjennom konsekvent begrepsavklaring og skille mellom «etterforskningsleder» og «påtalejurist».

Høringssvaret går også nærmere inn på hva som kreves av ledelseskompetanse i politiet fremover og stiller i den anledning spørsmål ved om påtalekompetanse er nødvendig for politimestre og visepolitimestre.

Fagperson

Espen Sjeggestad

Espen Sjeggestad

Forbundssekretær