Vedtekter

Politiets Fellesforbund sine vedtekter er lovene og reglene vi som organisasjon og våre medlemmer har vedtatt å følge.

De styrer for eksempel hvem som har stemmerett, hvordan ulike verv besettes og hvordan styrer og utvalg er sammensatt.

Landsmote 2018 Salen

Kapittel 1 Navn, formål og virksomhet

§ 1-1 Navn

 1. Forbundets navn er Politiets Fellesforbund, forkortet PF.
 2. Forbundet består av tidligere Norsk Politiforbund (stiftet 16. mai 1905) og Lensmannsetatens Landslag (stiftet 22. mars 1914), som fusjonerte 12. november 1997.
 3. Stiftelsesdato er 16. mai 1905.
 4. Forbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

§ 1-2 Formål

 1. Forbundets formål er å organisere alle tilsatte og studenter innenfor politi- og lensmannsetaten, og andre tilsatte under Justis- og beredskapsdepartementet.
 2. Forbundet skal ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser.
 3. Forbundet er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

§ 1-3 Forbundets virksomhet

Forbundet skal:

 1. Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 2. Arbeide for innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass og arbeidssituasjon.
 3. Arbeide for likeverd mellom alle grupper medlemmer, gode kollegiale forhold og likestilling mellom kjønnene.
 4. Arbeide for at medlemmenes grunn-, etter- og videreutdanning til enhver tid er i samsvar med de krav som er satt til medlemmene i deres arbeid.
 5. Utvikle tillitsvalgte og arbeide for at de får best mulige arbeidsvilkår.
 6. Delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid.
 7. Utgi fagblad.
 8. Gi økonomisk støtte til juridisk bistand og rettshjelp til medlemmer i saker som gjelder deres lønns- og arbeidsvilkår eller har sammenheng med deres arbeidsforhold, i henhold til egne retningslinjer. Politihøgskolestudenter kan også få juridisk bistand og rettshjelp i sammenheng med studentmedlemmers treårige studieforløp.
 9. Avsette midler til et fond som skal nyttes til å støtte medlemmene under arbeidskamp, i henhold til egne retningslinjer.
 10. Delta i den generelle samfunnsdebatten, med særlig vekt på kriminalpolitikk.
 11. Arbeide for å videreutvikle gode merkantile tilbud.
 12. Arbeide mål- og resultatorientert for å gjennomføre organisasjonens handlingsprogram og vedtak.

Kapittel 2 Organer og faste utvalg

§ 2-1 Lokallag

 1. Lokallagenes drift reguleres av egne vedtekter.

§ 2-2 Forbundets besluttende organer er:

 1. Landsmøtet
 2. Forbundsstyret

§ 2-3 Faste utvalg

 • Sivilutvalget
 • Hedersutvalget

§ 2-4 Likestilling

 1. I Politiets Fellesforbund skal det være minst 40 % representasjon av hvert kjønn i besluttende organer, råd, utvalg og komiteer, der dette er mulig. Dette gjelder også vararepresentanter i ovennevnte og for forbundskontoret.
 2. Lokallag som får tildelt flere delegater til landsmøtet, plikter å fordele disse i forhold til kjønn og stillingskategori.

Kapittel 3 Medlemskap

§ 3-1 Opptak av enkeltmedlemmer

 1. Medlemskap oppnås gjennom lokallag. Som medlem i forbundet kan alle som omfattes av § 1-2, nr. 1 og 2 og som godkjenner forbundets vedtekter opptas. Medlemskap innebærer også at medlemmet godkjenner at forbundet oppbevarer medlemsdata om seg selv i tråd med personvernerklæringen.
 2. Hvert politidistrikt, særorgan og institusjon kan utgjøre et lokallag. Studenter ved Politihøgskolen opptas som studentmedlemmer gjennom PF Politistudentene.
 3. Tilsatte og studenter som sympatiserer med, står tilsluttet eller representerer politiske partier, organisasjoner eller grupper som har ekstremistisk formål, kan ikke være medlem i forbundet.
 4. Ledere fra avsnittsledere og oppover med personalansvar, blir automatisk tilknyttet Politiets Fellesforbund Politilederne.

§ 3-2 Medlemskapets ikrafttreden

 1. Medlemskapet trer i kraft fra den dato vedkommende blir godkjent som medlem av lokallaget.

§ 3-3 Overføring av medlemskap

 1. Medlem som flytter fra et lokallag til et annet blir medlem av det nye lokallaget fra tiltredelsestidspunkt i den nye stillingen. Lokallagene har gjensidig plikt til å varsle hverandre og forbundet. Det enkelte medlem har ansvaret for at slik melding blir gitt til lokallaget.
 2. Et medlem skal som hovedregel stå tilsluttet lokallaget i det distriktet/særorganet der medlemmet mottar sin hovedlønn. Medlemmer som tilsettes eller beordres til tjeneste i sentrale organer eller andre tjenestesteder, kan overføre sitt medlemskap til det lokale lag, dersom tjenesten vil vare utover seks måneder, eller det er hensiktsmessig for kontingenttrekk og oppfølging.
 3. Etter uteksaminering fra Politihøgskolen overføres studentmedlemskapet automatisk til ordinært medlemskap i lokallaget på vedkommende sitt nye tjenestested.
  Uteksaminerte studenter som ikke får jobb i politi- og lensmannsetaten umiddelbart, kan opprettholde medlemskap som «overføringsmedlem» uten tilknytning til lokallag inntil tre år etter uteksaminering fra skolen. Det forutsetter betaling av den obligatoriske forsikringen. Etter tre år uten tilknytning til et lokallag, opphører medlemskapet.
 4. Ved oppnådd aldersgrense eller dersom man blir pensjonert etter andre bestemmelser, blir medlemmet i PF automatisk overført til Politiets Pensjonistforbund. De som ønsker, kan fortsette sitt medlemskap i PF. Medlemmet kan være medlem i både Politiets Pensjonistforbund og Politiets Fellesforbund.
 5. Medlemmer som slutter i etaten, kan videreføre medlemskapet sitt som assosiert medlem. Assosierte medlemmer kan ikke påregne hjelp fra forbundet overfor arbeidsgiver, eller økonomisk støtte til juridisk bistand. Det er ikke anledning til å melde seg inn som assosiert medlem.

§ 3-4 Permittert medlem

 1. Permittert medlem, som ikke mottar lønn fra etaten, kan etter søknad opprettholde sitt medlemskap med samme rettigheter og plikter som ordinært medlem.

§ 3-5 Uføretrygdet medlem

 1. Medlemmer som blir uføretrygdet kan fortsatt stå som medlem i Politiets Fellesforbund frem til oppnådd pensjonsalder.
 2. Ved oppnådd aldersgrense blir medlemmet pensjonistmedlem.

§ 3-6 Utmelding

 1. Utmelding skal skje skriftlig til lokallaget, og det skal benyttes tilgjengelig utmeldingsskjema / prosedyre. Utmelding må være mottatt av lokallaget innen en gitt frist for å kunne stoppe kontingenttrekk av lønn påfølgende måned. Medlemskapet opphører ved utgangen av den måneden siste kontingentinnbetaling finner sted.
 2. Dersom et medlem skylder kontingent for seks måneder, og etter purring ikke betaler, opphører medlemskapet.

§ 3-7 Æresmedlemskap

 1. Æresmedlemskap gis av landsmøtet etter innstilling fra hedersutvalget.
 2. Æresmedlemskap er livsvarig.

§ 3-8 Plikt til å ta tillitsverv

 1. Medlemmer i forbundet har plikt til å påta seg tillitsverv, men kan frasi seg gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har innehatt tillitsverv i forbundet.

§ 3-9 Studentmedlemskap

 1. Studentmedlemmer har rettigheter som ordinære medlemmer så langt det passer og følger av disse vedtekter.

§ 3-10 Pensjonistmedlemskap

 1. Pensjonistmedlemmer får Politiforum, kan benytte PFs merkantile medlemsfordeler og forsikringsordninger. Det vil ikke ytes økonomisk støtte til juridisk bistand, med unntak av bistand til forhold som oppsto mens medlemmet var i arbeid og hvor forholdet kommer inn under retningslinjene.

Kapittel 4 Kontingent

§ 4-1 Kontingent

 1. Kontingent fastsettes av landsmøtet. Kontingenten beregnes i prosent av medlemmets pensjonsgivende inntekt. Landsmøtet kan fastsette en øvre grense for kontingenttrekkets grunnlag og minstekontingent. For studentmedlemmer og andre medlemmer som ikke kan trekkes på lønn, fastsettes egen kontingent.
 2. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 4-2 Kollektiv gruppelivsforsikring

 1. Premie til kollektiv ulykkesforsikring og gruppelivsforsikring, fastsettes som et kronebeløp som til enhver tid skal tilsvare forsikringspremien. Forsikringsforholdene gjelder fra den dato vedkommende blir godkjent som medlem.

§ 4-3 Ekstraordinær kontingent

 1. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte.

Kapittel 5 Landsmøtet

§ 5-1 Landsmøtets avvikling og frister

 1. Landsmøtet er forbundets øverste organ.
 2. Ordinært landsmøte holdes annethvert år.
 3. I mellomperioden arrangeres kongress eller lignende.
 4. Bestemmelse av deltakelse på kongress eller lignende foretas etter samme delegatmodell som for landsmøtet.
 5. Tid og sted for landsmøtet fastsettes av forbundsstyret. Innkalling med foreløpig saksliste sendes lokallagene normalt fire måneder før landsmøtet holdes.
  Landsmøtet skal som hovedregel gjennomføres fysisk. Dersom det er forhold som tilsier at det ikke lar seg gjøre, kan landsmøtet avholdes digitalt.
 6. Lokallag har rett til å fremme forslag for landsmøtet.
 7. Forslag må være mottatt på forbundskontoret senest to måneder før landsmøtet kommer sammen.
 8. Forbundsstyret sender forslag til saksliste, og de innkomne forslag til lokallagene minst seks uker før landsmøtet.
 9. Saksdokumenter publiseres senest 14 dager før møtet avholdes.
 10. Forbundsstyret kan om nødvendig fravike fristene i denne paragrafs pkt. nr. 5, 7 og 8.

§ 5-2 Landsmøtets delegater

 1. Landsmøtet består av forbundsstyret, valgte delegater fra lokallagene, to fra Politiets Fellesforbund Politilederne og fire delegater fra PF Politistudentene til sammen 126 delegater.
 2. Lokallag har rett til representasjon på landsmøtet når det har stått tilsluttet forbundet i minst ni måneder før landsmøtet holdes, og ellers har oppfylt sine forpliktelser.
 3. Representasjonsretten regnes ut etter gjennomsnittsantallet for ordinære medlemmer som har innbetalt kontingent de tre siste måneder før landsmøtet skal kalles inn.
 4. Alle lokallag møter med minst en delegat.
 5. Øvrige delegater fordeles matematisk i forhold til lokallagenes medlemsmasse. For PF Politistudentene gjelder særskilte regler jf. punkt 1.
 6. Delegater velges av lokallagene.
 7. Valgbare er alle medlemmer som har stått tilsluttet forbundet i minst ni måneder før landsmøtet holdes og ellers har sitt medlemskap i orden. Studentene ved Politihøgskolen er fritatt for kravet til minste medlemstid.
 8. Ved valg av delegater skal det tas hensyn til representative medlemsgrupper.
 9. Delegat fra lokallaget meldes inn til forbundskontoret innen den frist forbundsstyret setter. Delegaten kontrolleres av kontrollnemnda. Kontrollnemnda legger fram sin innstilling for landsmøtet når dette kommer sammen.

§ 5-3 Stemmerett og avstemminger

 1. Ved avstemminger i landsmøtet har hver delegat 1 stemme. Sakene blir avgjort ved stemmeflertall om ikke annet er vedtektsfestet. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
 2. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder endelig godkjenning av regnskap.

§ 5-4 Annen representasjon og gjester

Følgende skal inviteres til landsmøtet:

 1. Medlemmer av valgkomiteen inviteres til landsmøtet. Lederen har tale- og forslagsrett under sak om valg.
 2. Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten, som har tale- og forslagsrett i saker som gjelder ombudets arbeidsområde.
 3. Redaktøren av Politiforum, som har tale- og forslagsrett i saker som gjelder eget arbeidsområde.
 4. Medlemmer og varamedlemmer av landsmøtevalgte utvalg, som ikke er delegater, har tale- og forslagsrett.
 5. Saksbehandlere ved forbundskontoret, som har tale- og forslagsrett.
 6. Kontrollnemnda har møteplikt i landsmøtet med tale- og forslagsrett.
 7. Gjester inviteres av forbundsstyret.
 8. Æresmedlemmer inviteres til landsmøtene.
 9. En representant som gjest/observatør inviteres fra de lokallag som har en delegat, gis tale- og forslagsrett.
 10. Leder av HTU-UP inviteres som gjest/observatør med tale- og forslagsrett.

§ 5-5 Landsmøtets oppgaver

Landsmøtet skal:

 1. Godkjenne delegatenes fullmakter.
 2. Godkjenne innkalling, vedta saksliste og vedta forretningsorden.
 3. Velge dirigenter, referenter, redaksjonskomité og andre komiteer landsmøtet har behov for.
 4. Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp på sakslista.
 5. Behandle forslag om endring av forbundets vedtekter.
 6. Benkeforslag om endring av vedtektene kan ikke tas opp med mindre det har sammenheng med forslag fremmet på vanlig måte.
 7. Fastsette kontingent og vedta rammebudsjett og langtidsbudsjett.
 8. Regnskap skal være egen post på sakslista.
 9. Avgjøre saker som er innanket til landsmøtet.
 10. Godkjenne protokoll fra forhandlingene.
 11. Godkjenne årsmelding som er avgitt for landsmøteperioden.

§ 5-6 Valg

Landsmøtet skal velge for en toårsperiode:

 1. Forbundsleder, forbundsnestleder og syv forbundsstyremedlemmer valgt alfabetisk.
 2. Fem varamedlemmer i rekkefølge til forbundsstyret.
 3. Sivilutvalget: tre medlemmer og ett varamedlem. Den første valgte er leder.
  Hedersutvalg: fire medlemmer, hvorav tre velges av landsmøtet. Den første valgte er leder. Forbundsstyret oppnevner det fjerde medlemmet.
  Politiets Fellesforbund Politilederne: Det velges en leder med personlig vara.
 4. Leder av Politiets Fellesforbund Politilederne og sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret.
 5. Det velges et bladstyre bestående av to medlemmer og ett varamedlem. I tillegg til de valgte medlemmer, skal en fra forbundskontoret, utpekt av generalsekretær, tiltre som medlem av bladstyret. Bladstyret utpeker et eksternt medlem som skal bidra med faglig tyngde i administrativ retning for drift av medieorgan. Funksjonstiden er tilsvarende valgperioden for bladstyret. Redaktøren har møterett i bladstyret.
 6. Kontrollnemnd bestående av tre medlemmer og ett varamedlem valgt i rekkefølge. Den først valgte er leder. Ingen av disse kan være medlemmer av forbundsstyret eller være fastlønnet ved forbundskontoret.
 7. Valgkomité bestående av ni medlemmer og tre varamedlemmer. Den første valgte er leder. Valgkomiteen velges for to år.
 8. Foreta nødvendig suppleringsvalg for gjenværende del av toårsperioden på fritt grunnlag.
 9. Varslingsnemnd bestående av leder av kontrollnemnd, generalsekretær og representant fra ett lokallag med vara, som begge innehar varslingskompetanse.

§ 5-7 Valgregler

 1. Valgene skal gjøres skriftlig dersom minst en av delegatene krever det.
 2. Valg kan foretas ved elektronisk avstemming, som likestilles med skriftlig avstemming. Slik avstemming foretas etter egne retningslinjer.
 3. Ved valg kreves det absolutt flertall.
 4. Dersom absolutt flertall ikke oppnås i første valgomgang, strykes den som har fått færrest stemmer. Deretter foretas omvalg mellom de resterende kandidatene. Dette fortsetter til en oppnår absolutt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 5-8 Ekstraordinært landsmøte

 1. Forbundsstyret innkaller til ekstraordinært landsmøte når spesielle saker gjør det nødvendig, eller når minst halvparten av forbundets ordinære medlemmer krever det.
 2. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen.
 3. Delegater til det ekstraordinære landsmøtet velges av lokallagene
 4. For øvrig gjelder kravet om fullmakt for delegater og øvrige regler om forhandlinger og møterett tilsvarende som for ordinært landsmøte.
 5. Et ekstraordinært landsmøte kan avholdes digitalt.

Kapittel 6 Forbundsstyret

§ 6-1 Forbundsstyret

 1. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer, hvorav leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 2. Møter i forbundsstyret holdes etter innkalling fra forbundslederen. Det skal også holdes møte dersom fire eller flere av styremedlemmene krever det.
 3. Hovedverneombudet skal innkalles til alle styremøtene med tale- og forslagsrett.
 4. PF Politistudentene ved leder, har møte- og talerett i forbundsstyret.

§ 6-2 Forbundsstyrets oppgaver

Forbundsstyret skal:

 1. Lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtekt og landsmøtets vedtak.
 2. Lede arbeidet for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår etter de retningslinjene som er trukket opp av landsmøtet.
 3. Avgi årsmelding.
 4. Innkalle landsmøtet, og forberede saker som skal opp til behandling.
 5. Forvalte forbundets midler i samsvar med budsjettvedtak i landsmøtet.
 6. Godkjenne PFs regnskap, revidert av statsautorisert revisor.
 7. Velge representanter til nasjonale og internasjonale fagforeningsorganisasjoner.
 8. Behandle saker som er innanket til forbundsstyret.
 9. Ta avgjørelse vedrørende kjøp og salg av fast eiendom.
 10. Ansette generalsekretær, og utarbeide stillingsbeskrivelse for denne
 11. Velge et tilstrekkelig antall fastlønte sekretærer. Valgperioden settes av forbundsstyret. Sekretærer kan ikke være medlemmer av forbundsstyret eller kontrollnemd. Ansettelser av fast ansatte, samt fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår til valgte sekretærer og fast ansatte ved forbundskontoret tillegges generalsekretæren som øverste administrative leder ved forbundskontoret.
 12. Foreta nødvendig suppleringsvalg for gjenværende del av landsmøteperiode etter innstilling fra valgkomiteen.
 13. Utarbeide instruks for arbeid i utvalg.
 14. Utarbeide og revidere retningslinjer for valgkomitéen.

Kapittel 7 Administrative forhold

§ 7-1 Forbundskontoret

 1. Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo.
 2. Forbundsstyret vedtar organiseringen av kontoret, herunder hvem som skal være daglig leder. Staben for øvrig består av tillitsvalgte og fast tilsatte.
 3. Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte forbundet. Ansvaret for forsvarlig forvaltning av forbundets midler påhviler forbundsstyret.

§ 7-2 Revisjon

 1. Revisjonen i forbundet utføres av statsautorisert revisor.
 2. Revisjon foretas i henhold til revisorloven og god revisjonsskikk. Forbundsstyret inngår avtale mellom revisor og forbundet.
 3. Forbundsstyret godkjenner regnskapet.

§ 7-3 Kontrollnemnd

 1. Kontrollnemnda utfører sine oppgaver i henhold til egen instruks vedtatt av landsmøtet.

§ 7-4 Politiforum – bladstyret

 1. Politiforum er Politiets Fellesforbunds uavhengige fagblad.
 2. Landsmøtet er eier av bladet.
 3. Bladstyret fastsetter budsjett innenfor gitte rammer.
 4. Formålsparagraf for fagbladet fastsettes av landsmøtet.
 5. Bladstyret skal enten velge en redaktør for en fireårsperiode eller ansette en redaktør fast, avhengig av hvem som er best kvalifisert. Bladstyret ansetter medarbeidere til Politiforum.

§ 7-5 Varslingsnemnd

 1. Varslingsnemnda trer i kraft når varsel omhandler et forbundsstyremedlem.
 2. Varslingsnemnda arbeider i tråd med PFs varslingsrutiner.

Kapittel 8 Uravstemming

§ 8-1 Organisasjonsmessig status, fusjon m.m.

 1. Uravstemming skal alltid holdes når det gjelder saker som vil føre til endring av forbundets organisasjonsmessige status, fusjonering med andre fagforbund og ellers når forbundsstyret bestemmer det. Tilsvarende gjelder når lokallag som dekker minst halvparten av forbundets medlemmer krever det. Pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer har stemmerett.

§ 8-2 Tarifforslag

 1. Forslag om ny hovedtariffavtale i staten skal som regel legges fram for medlemmene til uravstemning, jfr. hovedavtalens § 46 nr. 1.
 2. Unio har rett til å foreta kollektiv plassoppsigelse for medlemmene i forbindelse med forhandlinger om endring av alminnelige lønns- og arbeidsvilkår, jf. tjenestetvistloven. Yrkesaktive medlemmer har stemmerett.

Kapittel 9 Suspensjon, utelukking

§ 9-1 Utelukking

 1. Forbundsstyret kan utelukke lokallag og enkeltmedlemmer eller suspendere tillitsvalgte som;
  • setter seg ut over forbundets vedtekter
  • vedtak, eller
  • opptrer på en måte som er egnet til å svekke tilliten til forbundet eller dets tillitsvalgte.
 2. Den som utelukkes eller suspenderes skal, før vedtak fattes, gis anledning til å uttale seg og være til stede under sakens behandling.
 3. Utelukket lokallag eller enkeltmedlem har ikke krav mot forbundet.
 4. Den sak som har medført suspensjon av tillitsvalgt skal legges frem til endelig avgjørelse i første møte i det organet, jf. vedtektens § 2 -1, som har valgt den tillitsvalgte.
 5. Suspendert tillitsvalgt beholder normalt ikke sin lønn fra forbundet, da det forutsettes at vedkommende går tilbake til sin ordinære stilling inntil saken er endelig avgjort.
 6. Ved suspensjon har forbundsstyret fullmakt til å treffe midlertidige ordninger inntil saken er endelig avgjort.
 7. Søknad om gjeninntreden i medlemskapet avgjøres av forbundsstyret etter innstilling fra lokallaget.

Kapittel 10 Tvisteløsning

§ 10-1 Tvister om medlemskap

 1. Tvist om medlemskap i forbundet avgjøres av forbundsstyret.
 2. Forbundsstyrets avgjørelse kan, av den vedtaket gjelder, ankes inn for landsmøtet.

§ 10-2 Tvist i forbundsstyret

 1. Er det meningsforskjell i forbundsstyret, har mindretallet rett til å anke saken inn for landsmøtet.
 2. Anke må fremmes før møtets slutt og protokolleres. Anke gis ikke oppsettende virkning med mindre forbundsstyret bestemmer det.

§ 10-3 Tvist om suspensjon og utelukking

 1. Utelukket lokallag kan anke forbundsstyrets avgjørelse til landsmøtet. Lokallaget skal gis anledning til å uttale seg og være representert under ankesakens behandling.
 2. Utelukket enkeltmedlem kan anke forbundsstyrets avgjørelse til landsmøtet. Medlemmet skal gis anledning til å uttale seg og være til stede under ankesakens behandling.
 3. Suspendert tillitsvalgt kan anke forbundsstyrets avgjørelse til landsmøtet. Den tillitsvalgte skal gis anledning til å uttale seg og være til stede under ankesakens behandling.
 4. Fristen for anke etter denne paragrafs pkt. 1, 2 eller 3 er to måneder, regnet fra den dag varsel om forbundsstyrets vedtak er mottatt av den det gjelder.
 5. Anke gis ikke oppsettende virkning med mindre forbundsstyrets vedtak bestemmer det.

§ 10-4 Tvist om tolking av denne vedtekt

 1. Tvist om tolking av denne vedtekt avgjøres av forbundsstyret. Forbundsstyrets avgjørelse kan ankes til landsmøtet.

Kapittel 11 Oppløsning

§ 11-1 Oppløsning

 1. Forbundet kan bare oppløses når landsmøtet med 2/3 flertall har gjort vedtak om det. Før slikt vedtak fattes må medlemsmassen med 2/3 flertall ved uravstemning ha gitt forslaget tilslutning.
 2. Pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer har stemmerett.
 3. Landsmøtet bestemmer også i tilfelle hvordan forbundets midler skal anvendes.
 4. Midler fra oppløst lokallag forvaltes av forbundet i ti år. Dersom det ikke innen denne tiden er dannet ny lokalavdeling i distriktet, er midlene å betrakte som forbundets.

Kapittel 12 Vedtektsendring

§ 12-1 Vedtektsendring

 1. Endring av denne vedtekt kan bare foretas av landsmøtet med 2/3 flertall.
 2. Forslag til vedtektsendring settes fram i samsvar med bestemmelsene i § 5-1 nr. 7.

§ 12-2 Ikrafttreden

Denne vedtekt er vedtatt på landsmøtet i Politiets Fellesforbund 15.11.2022, og gjøres gjeldende fra samme dag.