Resultatet av meklingen i mellomoppgjøret 2019

Ansatte i staten med reallønnsvekst

Mekling I Statsoppgjoret

Politiets Fellesforbunds delegasjon fra fjorårets mekling. (Fra venstre: Sigve Bolstad, Kjetil Rekdal, Unn Alma Skatvold, Roar Fosse).

Hovedsammenslutningen, Unio, sitt viktigste krav ble oppnådd da partene ble enige under meklingen i dag: reallønnsvekst for ansatte i staten gjennom sentrale tillegg.

For Politiets Fellesforbunds del, kan fagforeningen si seg fornøyd med flere ting fra årets mellomoppgjør. – Blant annet det at rammen for statsoppgjøret ble på linje med frontfagsrammen - om lag 3,2 prosent av lønnsmassen i staten. Og ikke minst, at vi fikk tilslutning til at hovedvekten av årets oppgjør blir benyttet til generelle sentrale tillegg, sier forbundsleder, Sigve Bolstad.

– Dette bidrar til å sikre alle kjøpekraftsutvikling. I en tid der vi, gjennom flere år, har hatt moderate oppgjør, så var det nå viktig for Unio at alle medlemmer skulle omfattes av oppgangskonjunkturen vi nå har i landet vårt. Det generelle tillegget gis som prosentvise tillegg for alle lønnstrinn, spesifiserer Bolstad. (Se faktaboks under).

Mer om meklingsresultatet kan du også bli informert om på Unios nettsider

Flere vesentlige punkter på plass for fagforeningen

  • Vi har fått avsatt en pott til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger.
  • Vi har fjernet taket på pensjonsgivende variable tillegg. Fra før, så var det en øvre grense på kr 66.000, for hvor mye av disse tilleggene som var pensjonsgivende.
    – Dette gjennomslaget var spesielt viktig, i og med at avtalen om ny offentlig tjenestepensjon, som er gjeldende fra 1. januar 2020, gjør at vi går over fra sluttlønnsprinsipp for pensjonsberegningen til en alleårsopptjening. Da er det svært viktig at alt av variable tillegg er pensjonsgivende. Dette gjør at blant annet tillegg for tre-delt turnus blir pensjonsgivende i sin helhet. Dette har vært ett av Unios hovedkrav, og vi har fått fullt gjennomslag på dette, poengterer Bolstad.
  • Vi har tariffestet ny AFP, og sikret at ansatte født fra og med 1963 har AFP-rettigheter i henhold til avtale om ny offentlig tjenestepensjon av 3. mars 2018.

Tilfredsstillende og godt gjennomført

– Meklingen har vært krevende, men vi er fornøyde med å bevare den såkalte arbeidsfreden, og å unngå å kaste staten ut i en streik som ville ha rammet tredjepart hardt. Det er godt å være endelig i havn. Vi har fått et tilfredsstillende resultat. Som til slutt var så bra at vi kunne undertegne, sier Bolstad videre.

– Jeg vil også uttrykke at selve organiseringen rundt meklingen i Unio fungerte veldig bra. Vi har hatt et godt sekretariat i Unio. Og et dyktig utvalg, ledet av Guro Lind og øvrige i utvalget. Samlet sett, er jeg tilfreds, avrunder Bolstad.


Faktaboks:

1. mai 2019 Generelle tillegg: lønnstrinn 19 - 46
1,35 %
1. mai 2019
Generelle tillegg: lønnstrinn 47 - 63
1,55 %
1. mai 2019
Generelle tillegg: lønnstrinn 64 - 101
1,35 %
1. juli 2019
Lokale lønnsforhandlinger
1,24 %