Fortsetter det gode samarbeidet rundt særaldersgrensene

Arebidsgruppe Saeravtale

- Mye av det som vi har forhandlet fram og bragt videre til forhandlingsutvalget, kjenner vi vi igjen i avtaleteksten. Vi har fått fram at særaldersgrenser er satt for å trygge samfunnet, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Natt til lørdag 3. mars ble arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen enige om en modell for fremtidens offentlige tjenestepensjon. Punkt 10 i den fremforhandlede løsningen omhandler alderspensjon til ansatte i offentlig sektor med særaldersgrense. Dette punktet gjelder alderspensjon til personer med aldersgrense 60, 63 eller 65 år.

Samfunnssikkerhet 

Det at utrykningsenhetene går sammen om å kreve endringer i avtaleteksten om offentlig tjenestepensjon har gitt uttelling. Det har vært helt sentralt at gruppen har eksistert og vært synlig overfor politikere. Flere nå har tatt inn over seg at særaldersgrensene hos nødetatene er satt for å sikre en forsvarlig, rask og trygg innsats til det beste for landets innbyggere.

Gruppen som består av Brannforbundet i Delta, Ambulanseforbundet i Delta, Det norske Maskinistforbund, Norsk Brannmannsforum og Politiets Fellesforbund har samarbeidet om å få frem argumentene for viktigheten av å beholde særaldersgrensene for utrykningsgruppene.

- Det er samfunnets behov at særaldersgrensene beholdes og det er viktig å holde nødetatene samlet. Vi står overfor endringer i hvem som får særaldersgrenser. Det er derfor gledelig at vi har fått gjennomslag for at de som har særaldersgrenser etter dagens regler, skal sikres nødvendig forutsigbarhet, sier Bolstad. I avtalen står det at personer som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldergrenser ikke skal komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper. 

Fortsetter samarbeidet 

Prosessen videre blir å fortsette dette samarbeidet og å argumentere videre for å ikke svekke pensjonsrettighetene. Økonomi og forsvarlighet er kjernepunkter. 

Brann, politi og ambulanse vil fortsette det gode samarbeidet også i de neste rundene. Det er nå jobben begynner. Videre argumenterer utrykningsgruppene for at kompleksiteten i yrkene blir større år for år. 

Når det gjelder aldersgrenser så regulerer ikke pensjonsavtalen hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrenser og hvilken aldersgrenser som skal gjelde. Det skal diskuteres på et senere tidspunkt. Skjer det endringer i aldersgrensen og en person er ansatt i en stilling med særaldergrense, så skal man beholde de tidligere ordningene så fremst den ansatte har ti år eller færre til oppnådd pensjonsalder. 

Ansatte i stillinger med særaldersgrense født før 1963 beholder dagens regler, det vil si særaldergrensen og rett til særalderspensjon frem til 67 år.

For personer født i 1963 eller senere, må tilpasses påslagsmodellen. Personer som per 1. januar 2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler videreføres, inkludert 85-årsreglen. Personer med mer enn ti år til særaldersgrensen skal ha regler som sikrer pensjonsnivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler.

Arbeidet starter til høsten

Arbeidet med å lage disse reglene starter til høsten. Målet er å oppnå enighet mellom partene om ny modell og nødvendige tilpasninger. Regjeringen vil så utarbeide et lovforslag i tråd med den løsningen det er oppnådd enighet om.