Fravikelse av 14-dagersfristen

Politimann Ved Bil 2

Politiets Fellesforbund har fått en god del henvendelser vedrørende dispensasjon til å fravike 14-dagersfristen for endring av arbeidsplaner.

Arbeidstakere som omfattes av nye arbeidsplaner skal varsles senest 14 dager før iverksettelsen. I mange politidistrikt diskuterer arbeidsgiver nå med våre tillitsvalgte om å senke fristen til 7 dager.

Politiets Fellesforbund ønsker i utgangspunktet ikke å fravike 14 dagers-regelen som normalbestemmelse. Hensikten med denne fristen er å sikre forutsigbarhet for mannskapene.

Kan benytte unntaksbestemmelse

Heldigvis har vi flere bestemmelser som kan tas i bruk i en slik situasjon vi nå står i, med håndtering av koronakrisen. Det ligger muligheter både i arbeidstidsbestemmelsene § 4-4 og 4-5, som er en unntaksbestemmelse for ekstraordinære arbeidsbehov. Politiets Fellesforbund opplever et godt samarbeid med politidirektoratet om forvaltningen av dette regelverket, og er omforent om at vi har et regelsett som tar høyde for den situasjonen vi nå står i.

Vil bidra til fleksibilitet

Politiets Fellesforbund sin viktigste sak er å ivareta sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Men vi er også opptatt av at politiet skal klare å levere på sitt samfunnsoppdrag og trygge befolkningen gjennom koronakrisen. Politiets Fellesforbund har derfor vært tydelige overfor Politidirektoratet at vi ikke på noen måte vil motsette oss bruken av ATB § 4-4 og 4-5, for å gi fleksibilitet. Dette vil dog utløse noen ekstra kostnader, men det er ikke unaturlig i en slik situasjon.