Oslo tingrett avslår å behandle saken om omgåelser av særaldersgrensene

Sigve Bolstad #05

– Det er veldig synd at retten ikke ønsket å behandle de juridiske spørsmålene, for ingen av partene er tjent med at denne saken tar enda lengre tid, sier leder Sigve Bolstad.

Oslo tingrett har nå avsagt kjennelse i saken om omgåelser av særaldersgrensene, og i kjennelsen fastslås det at saken har blitt avvist da retten ikke anser at Politiets Fellesforbund oppfyller vilkårene for rettslig interesse.

Saken tok utgangspunkt i at politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, begynte å tilsette polititjenestepersonell i sivil gjennomgående stillingskode (1211 - seksjonssjef) til tross for at arbeidsgivers egne jobbanalyser og utlysningstekster tilsa at det skulle tilsettes politipersonell.

– Vi synes det er synd at retten avviser saken på prosessuelt grunnlag, men tar det til etterretning når vi nå skal avgjøre hva som blir veien videre, sier Bolstad.

Skuffet over rettens vurdering

Politiets Fellesforbund er skuffet over avgjørelsen, og mener det er sterkt beklagelig at retten med dette ikke har behandlet de juridiske spørsmålene som vi har reist.

Avvisningen innebærer i realiteten at det overlates til de enkelte ansatte å få prøvd gyldigheten av Politidirektoratets beslutning ved å stevne sine politidistrikter eller særorgan. Dette er en av vurderingene som må tas i det videre.

Politiets Fellesforbund vil nå gå nøye gjennom premissene for tingrettens kjennelse før avgjørelse tas om videre skritt.