Politiets lønnstjeneste standardiseres

Forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge

– Løsningen er ikke den optimale for alle medlemmene, men med tanke på at dette er en drøftingssak, og ikke forhandling, er Politiets Fellesforbund fornøyd med at partene kom til enighet, sier forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge.

Politiets lønnstjeneste skal standardiseres og samles i en felles faglig organisasjon i Politiets fellestjenester (PFT), fordelt på 15 lokasjoner. Sammen vil politiets lønnsmedarbeidere bygge en enhetlig og effektiv lønnstjeneste. Fagansvaret vil bli overført til PFT lønn og regnskap.

Samtlige årsverk med oppgaver innen lønn samles organisatorisk under Politiets fellestjenester. PFT skal ha et overordnet faglig ansvar for lønnsområdet i politiet og innføre standardiserte måter å utføre lønnsprosessen på. Det planlegges for at lønnsarbeidet skal bli utført fra 15 lokasjoner. Oppgaver til lønnsmedarbeidere som fratrer eller får andre arbeidsoppgaver kan bli flyttet mellom lokasjoner for å ivareta målet om standardisering og økt robusthet i sterkere fagmiljøer. Hovedkontoret vil være PFT lønn og regnskap i Kristiansund.

– En slik faglig samling vil over tid gi gevinster i form av mer enhetlig behandling av lønnstjenestene, den vil gi mindre sårbarhet, samt mulighet for å effektivisere blant annet gjennom å automatisere eller robotisere oppgaver. Dette er en riktig vei å gå, sier prosjekteier Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Karin Aslaksen forstår at noen kan kjenne på utfordringer knyttet til endringene. Hun forsikrer at alle enhetene vil bli involvert i arbeidet med å etablere en felles løsning.

– Sammen med PFT skal vi finne de beste, mest fremtidsrettede løsningene for politiet. Det er viktig at god kompetanse blant lønnsmedarbeiderne i politiet ivaretas på en best mulig måte.

Når skal dette gjøres?

Prosjektet vil fra høsten 2022 planlegge gjennomføringen. Det legges opp til en puljevis utrulling fra 2023 med forbehold om at dette er foreløpig plan. I gjennomføringen vil det være viktig å foreta en ny kartlegging av berørte ansatte, gjennomføre en pilot, og bruke god tid til å etablere standardiserte prosesser og felles systemløsning for politiet. Enhetene vil bli involvert i dette arbeidet.

– Det er viktig at medarbeidere i politiet gis mulighet til å kunne spesialisere seg og videreutvikle sin kompetanse. Ved å etablere en felles faglig ledelse vil lønnsmedarbeidere bli en del av et faglig fellesskap og satsningsområde. Det er forventninger til at den enkelte medarbeider vil jobbe mer enhetlig og i et felles saksbehandlingsverktøy. Vi vil bli mindre sårbare ved fravær og sikre en mer enhetlig styringsinformasjon, kommenterer Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Ikke optimalt, men fornøyd

– Politiets Fellesforbund ser at løsningen ikke er den optimale for alle medlemmene, men med tanke på at dette er en drøftingssak, og ikke forhandling, er Politiets Fellesforbund fornøyd med at partene kom til enighet, sier forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge i Politiets Fellesforbund.

Hun fortsetter:

– Det har vært mye uro og usikkerhet for lønnsmedarbeiderne over tid, men nå når beslutningen om hvilket alternativ det skal jobbes videre med er tatt, vet man i hvert fall hvilke scenarioer som ikke er aktuelle, og det er mulig å se fremover. Selv om det er tatt en beslutning om veien videre, er det fortsatt mye jobb som gjenstår. Det skal foretas en ny kartlegging av alle berørte medarbeidere, og omstillingsavtalen vil være gjeldende, understreker Bente Elisabeth Bugge.

Når ressursene samles faglig under PFT, vil vi følge nøye med på hvilke utslag fjernledelse vil gi. Rett lønn til rett tid må fortsatt være en selvfølge, samtidig som at viktig beslutningsstøtte som lønnsmedarbeiderne gir ledelsen i politidistriktet og særorganene, ikke blir forringet, sier Bente Elisabeth Bugge.

– Det medlemmene også skal vite er at vi vil følge opp prosessen videre med argusøyne. Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på eventuelle ting som ikke fungerer slik at det kan meldes videre i linjen og gode løsninger kan søkes, tillegger Øyunn Myklestul-Jensen, leder av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund.