Reiseavtalene forlenges til februar 2021

Roar Fosse 1

Partene i staten er enige om å videreføre reiseavtalene fram til utgangen av februar 2021 som en foreløpig løsning. – Dette er en føljetong som har vart lenge, og det er fortsatt flere uavklarte forhold i reiseavtalene, sier Roar Fosse.

Partene i det statlige tariffområdet har i lengre tid forhandlet reiseavtalene, avtalene om dekning av utgifter til reise og kost på jobbreiser. Mandag ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne endelig enige om et foreløpig kompromiss. Kompromisset innebærer at dagens avtaler forlenges, med små justeringer, til februar 2021.

– Dette er en føljetong som har vart lenge. Vi opplever at den manglende progresjonen vi har hatt for å finne løsninger med arbeidsgiver i politiet, gjenspeiler seg i forholdet mellom partene over oss – Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene. Da er det ikke så rart at man også har utfordringer med å diskutere realiteter med egen arbeidsgiver, sier Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Uavklarte forhold i dagens avtaler

Fosse forteller at det er mange uavklarte forhold i håndteringen av dagens reiseavtaler, og som man nå ikke har kommet nærmere å finne en enighet om.

– Mye handler om definisjoner, og når reiser skal medføre kostgodtgjørelse. Spørsmål som når er man på tjenestereise; hvor er ditt faste oppmøtested - og hvilken betydning har dette; kan man veksle til mobilt arbeidssted; når utfører man ordinært arbeid, og hvilke konsekvenser får dette relatert til reiseavtalene; hva betyr reise som varer utover 6 timer og reise over 15 km (minstekravet for å få dekket kostutgifter på reise) i en sentralisert og modernisert politietat, forklarer Roar Fosse.

Disse avtalene forhandles mellom staten ved departementet og hovedsammenslutningene. Her forhandler dermed Unio, som vår hovedsammenslutning, på vegne av Politiets Fellesforbund. Forhandlingssjefen legger til at samarbeidet med Unio i denne saken fungerer godt:

– Politiets Fellesforbund har spilt inn en rekke problemstillinger til Unio, og opplever oss godt ivaretatt av Unio. At man ikke har realitetsbehandlet de åpenbare praktiske utfordringene i dagens avtaler, tyder på at det er store uenigheter i disse forhandlingene, sier Fosse.

Håper på enighet neste år

Roar Fosse sier at det er synd at man ikke kom lengre i forhandlingene, men håper man kan få til en enighet som gir de viktige avklaringene senest i februar neste år.

– Ideelt sett hadde man kommet frem til et forhandlingsresultat allerede nå, der de åpenbare problemstillingene som følger av dagens avtale var blitt behandlet og avklart. Når det ikke var mulig, er vi tilfreds med at avtalen nå har kort varighet (til 28. februar 2021), og at partene er enige om en gjennomgang i henhold til det som er tatt inn som en protokolltilførsel (se under), sier forhandlingssjefen avslutningsvis.

Avtalene videreføres nå omtrent som i dag, men med justering av enkelte satser. Virkningsperioden er kort. Avtalene gjelder fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021. I tiden fram til februar 2021 skal man på nytt gå gjennom avtalene og forsøke bli enige om avtaler av lengre varighet.

Protokolltilførsel

Partene vil innen utgangen av februar 2021 gjennomgå reiseavtalene i sin helhet med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering.

Partene vil særlig vurdere:

Muligheter for å slå sammen innenlandsavtalen og utenlandsavtalen

Forenkling og klargjøring av språk

Klargjøre virkeområde, omfang og definisjoner

Fastsette prinsipper for utgiftsdekning på tjenestereise

Fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser

Hvordan klima- og miljøhensyn kan ivaretas på tjenestereise