Reisetid er arbeidstid

Efta Horing 01

– Vi er veldig glad for at EFTA i sin rådgivende uttalelse deler vårt syn på skillet mellom arbeidstid og arbeidsfri, sier forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, Roar Fosse.

EFTA-domstolen har denne uken gitt Torbjørn Thue og Politiets Fellesforbund fullt medhold i «reisetidsaken».

Saken startet i 2014 da en polititjenestemann fra Sogn og Fjordane, med Politiets Fellesforbund som partshjelp, gikk til sak mot staten.

Anmodning fra Høyesterett

– EFTA sin rådgivende uttalelse er både grundig og godt begrunnet, og vi er veldig glad for at de deler Politiets Fellesforbund sitt syn på saken, og ser frem til å få den behandlet av Høyesterett, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Bakgrunnen for den rådgivende uttalelsen er en anmodning fra Høyesterett. Saken gjelder spørsmål om reiser foretatt av en polititjenestemann i forbindelse med ulike oppdrag i politidistriktet og godtgjørelsen for dette arbeidet.

Høyesterett valgte å forelegge spørsmålet for EFTA-domstolen, og under den muntlige høringen argumenterte advokat Merete Furesund på vegne av arbeidstaker for at tid som går med til reiser er arbeidstid når reisen er pålagt av arbeidsgiver.

EFTA-domstolen slår i en rådgivende uttalelse av i dag fast at tid som medgår til reiser pålagt av arbeidsgiver er arbeidstid. Domstolen legger til grunn at reise er en arbeidsoppgave og at tiden som går med derfor må klassifiseres som arbeidstid. Uttalelsen kan få konsekvenser for hvordan norske arbeidsgivere skal beregne daglig og ukentlig arbeidstid for sine ansatte.

Les hele dommen her


Saken handler om vern av de ansatte

Politiets Fellesforbund har mottatt mange henvendelser fra medlemmer, også ledermedlemmer, som er hoderystende til statens fortolkning av lov og avtaleverk. Det er rett og slett ikke forenlig med å kunne utøve polititjeneste på en formålstjenlig og effektiv måte.

Denne saken handler om at også ansatte i politiet har krav på avvikling av sin døgnhvile og ukeshvile i tråd med intensjonene bak hvileperioder. Man avvikler ikke hvileperioder i en situasjon der man står til arbeidsgivers disposisjon.

Roar Fosse2
Fullt medhold fra EFTA-domstolen i «Reisetidsaken»