Samlet landsmøte bak resolusjon i sykepleierstreiken

Landsmote 2018 Salen

Et samlet landsmøte står bak en resolusjon i forbindelse med sykepleierstreiken der 55 sykepleiere i streik mot NHO Service og Handel nå blir rammet av tvungen lønnsnemnd.

Landsmøte i Stavanger vedtok å sende ut følgende resolusjon til støtte for sykepleierne i streik:

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund (NSF). Dette etter at NHO Service og Handel varslet lockout i helsesektoren i en streik med NSF. Streiken omfattet 55 sykepleiere, av om lag 500 yrkesaktive medlemmer innen pleie og omsorg i NHO. NSF har over 80 000 yrkesaktive medlemmer i helsesektoren i Norge.

NSF fremmet krav om lik minstelønn uavhengig av hvor du jobber i Helse-Norge. Kravet er rimelig, og klart innenfor gjeldende normer.
Politiets Fellesforbund (PF) reagerer sterkt på NHOs opptreden og utviklingen i saken. Regjeringen er tvunget til å understøtte bruk av lockout i en begrenset og lovlig streik innen helsesektoren. Utestengning av ansatte fra sykehjem og gatehospital løfter ansvarsfraskrivelse og konfliktnivå til et nytt og uakseptabelt nivå. NHO har ved sin opptreden vist at de ikke har noe i helsesektoren å gjøre.

Forhandlings- og streikerett uthules, ved at saken sendes til en nemnd der NHO både er part og meddommer. Dette er uakseptabelt, og langt fra tillitvekkende.

Politiets Fellesforbund mener på denne bakgrunn at systemet for løsning av arbeidskonflikter må gjennomgås pånytt.