Siste dag i retten

Siste Dag I Retten

Tor Erik Heggøy, prosessfulmektig og partner i Tenden Advokatfirma og Espen Sjeggestad, partsrepresentant og forbundssekretær Politiets Fellesforbund.

Saken Politiets Fellesforbund har anlagt mot staten når det gjelder sivile koder i polisiære lederstillinger ble i dag avsluttet.

Saken har sitt utspring i at politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, har begynt å tilsette polititjenestepersonell i sivil gjennomgående stillingskode (1211 - seksjonssjef), selv om arbeidsgivers egne jobbanalyser og utlysningstekster tilsier at det skal tilsettes politipersonell. Stillingene Politiets Fellesforbund mener ulovlig blir tilsatt i sivile koder skal også ha politigrad, uniform og full politimyndighet.

- Dette er juridisk en komplisert sak og derfor også en vanskelig sak å fremlegge i Tingretten, men vår advokat, Tor Erik Heggøy, gjort en veldig god jobb og vært tydelige på at vi ønsker å prøve lovligheten av beslutningen til Politidirektoratet om å endre tilsettingspraksis, sier forbundssekretær Espen Sjeggestad.

Det er Politiets Fellesforbund sin oppfatning at det ikke tilligger Politidirektoratet, eller politidistriktene, å endre hvordan Aldersgrenselovens § 2 skal praktiseres.

Staten ønsker at saken avvises

Regjeringsadvokaten var tydelig på at saken måtte avvises med grunnlag i at det ikke kan fremmes som en sak uten at det foreligger en konkret ansettelsessak som det tas utgangspunkt i.

Det er selvfølgelig synd hvis det viktigste spørsmålet ikke blir behandlet, noe som vil bety at saken vil ta enda lengre tid. Det er ingen av partene tjent med.

Prinsipielt viktig sak

Saken har prinsipiell betydning for et stort antall ansatte i politi- og lensmannsetaten, og Politiets Fellesforbund opplever det som krevende at Politidirektoratet omlegger en praksis som har vært ubestridt og uomtvistet i mange tiår.

- Denne saken har vært lite strukturert og dårlig behandlet fra Politidirektoratet sin side helt fra starten av. Det har rett og slett ikke vært etaten verdig, og for oss har det vært viktig å få denne saken prøvd i retten. Jeg vil også rette en stor takk til de kollegene våre i etaten som på en flott måte i retten har representert de som har blitt rammet av denne praksisendringen, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.