Spørreundersøkelse om emosjonelle krav og belastninger, i regi av SINTEF

Politiet møter publikum, ved patruljebil

Medlemmer av Politiets Fellesforbund er invitert til å delta i en spørreundersøkelse i forskningsprosjektet «Emosjonelle krav og belastninger i yrker som jobber for og med mennesker» som SINTEF gjennomfører på oppdrag fra Unio. Politiets Fellesforbund oppfordrer medlemmene til å svare.

Politi er en av yrkesgruppene som inngår i forskningsprosjektet og Politiets Fellesforbund samarbeider med SINTEF og Unio om å gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen er sendt til alle medlemmer i Politiets Fellesforbund som ble trukket kontingent på lønn i september. Følgende kategorier inngår som en del av spørreundersøkelsen:

 • Etterforskning
 • Kriminalteknisk
 • Seksuallovbrudd
 • Forebygging
 • Etterretning
 • Ordenstjeneste
 • Operasjonssentralen
 • Arrestforvarer
 • Namsfunksjon
 • Utlendingsforvaltningen
 • Forvaltning m/inndragning
 • Påtalemyndighet

Forskningsprosjektet har som formål å frembringe et grundig og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om emosjonelle krav og belastninger innen flere av Unios yrkesgrupper og resultatene skal bidra til å forsterke Unios arbeid med å øke kunnskapen om og oppmerksomheten på psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer. Kunnskapen vil også være viktig for Politiets Fellesforbund sitt videre arbeid på veien mot et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for medlemmene. Les mer om forskningsprosjektet her.

I e-posten som er sendt ut er det lagt ved et informasjonsskriv med ytterligere informasjon om spørreundersøkelsen, personvern og dine rettigheter.

Undersøkelsen er anonym, og det er frivillig å delta. Det tar 20-30 minutter å fylle ut svarene.

Trykk på lenken i e-posten du har mottatt for å svare på undersøkelsen.

Det bes om svar innen torsdag 19. oktober 2023.

Oppfordrer til å svare

Politiets Fellesforbund oppfordrer medlemmene til å delta i forskningsprosjektet gjennom å svare på spørreundersøkelsen.

– Våre medlemmer vil med dette gi et viktig bidrag til økt kunnskap om emosjonelle krav og belastninger i arbeidet. Temaene som her belyses er helt sentrale for flere av Politiets Fellesforbunds prioriterte saker, og svar fra medlemmene gir bedre mulighet for gjennomslag i viktige saker, sier Linda Verdal, forbundssekretær og prosjektleder i Politiets Fellesforbund.