Uriktig fra Politidirektoratet på Kilden

Politi skarp flytarn Gardermoen uskarpt

I forbindelse med oppslag på Kilden der Politidirektoratet har meddelt at stillingskode 0326 lensmann skal benyttes for ledere uten krav om særalder, men med behov for politimyndighet, svarer Håkon Skulstad opp i kommentarfeltet. Her er Politiets Fellesforbunds tilsvar.

Skulstad henviser til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sitt brev av 03.01.2018 hvor ASD uttalte at de var «… enig i Politidirektoratets uttalelse om at lederstillinger normalt ikke medfører et behov for å omfattes av stillingskoder som innebærer særaldersgrense…» (vår utheving).

Det Skulstad velger å unnlate å si er at ASD i sitt brev også skrev at de ikke ønsket å vurdere/kommentere de konkrete kunngjøringstekstene som var innhentet av Politidirektoratet. ASD påpekte videre at «… det er Stortinget som fastsetter de lavere aldersgrensene når vilkårene endres for større grupper eller vedtaket kan ha prinsipiell betydning».

Så sent som i 2019 kom oppdatert oversikt over aldersgrenser i staten. Fremdeles fremkommer her at politistillinger har særalder, også de som er ledere. Som i ASD sitt brev av 03.01.2018 (vår utheving over), presiserer skrivet også at:

«Stortingets og departementenes vedtak om aldersgrenser er i hovedsak knyttet til lønnsplaner og stillingskoder i statens hovedtariffavtaler».

Skulstad er også vel kjent med at Politiets Fellesforbund i brev til ASD av 20.02.2018 ba om «departementets tydelige tilbakemeldinger på om umiddelbar praksisendring var intensjonen med brevet av 03.01.18..». I ASD sitt svar til PF skrev de (vår utheving):

«I NOU 1978: 43 Aldersgrensene i staten kommenterte Justisdepartementet aldersgrensene som gjelder for politiansatte. Der anføres det blant annet at "tjenestemenn som utfører polititjeneste må være i stand til å mestre situasjoner som både krever fysisk styrke, handlekraft og utholdenhet, og åndelig robusthet og våkenhet." Som en del av vurderingen av særaldersgrenser pekte Justisdepartementet også på "operativ tjeneste". Det samme gjør Politidirektoratet i brev av 07.11.2017 til landets politimestre og særorgansjefer. Det innebærer derfor ikke noe nytt når vi i vårt brev av 03.01.2018 peker på operativ tjeneste i vurderingen av særaldersgrenser for politiansatte.»

Det kunne også med fordel vært nevnt at utvalget i nevnte NOU 1978:43, etter å ha hørt Justisdepartementets vektlegging av operativ tjeneste, likevel sa følgende:

«Utvalget antar derfor at de opplysninger som foreligger om polititjenestemannsgruppens tjenesteforhold, ikke tilsier at man bør gi de tre høyeste grader av polititjenestemenn en høyere aldersgrense enn de øvrige.»

«Utvalget foreslår derfor at samtlige grader av polititjenestemenn føres inn under pensjoneringsperiode I med adgang til å fratre i aldersintervallet 60-63 år.»

Utvalget var altså helt tydelig på at også politilederstillinger burde ha lik særalder, uavhengig av eventuelle forskjeller i operativitetsgrad, og Stortinget tok dette til følge ved å vedta lik særalder for politiledere og -medarbeidere.

To ting må etter dette være klinkende klart: At operativitetsvurderingen ble gjort av Stortinget på gruppenivå og at særalder ble knyttet til stillingskoder, herunder også for politiledere opp til og med politioverbetjentsnivå.

Så kan man selvfølgelig være uenig i Stortingets vedtak og man kan absolutt mene at tidene har forandret seg og skapt behov for endring. Derfor har PF imøtekommet korrekte prosesser for utarbeidelse av fremtidige særaldersgrenser.

Til disse prosessene har også ASD vært tydelige. I sitt brev til PF henviste de til avtale av 03.03.2018 mellom LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor, og skrev at:

«Avtalen presiserer at det ikke gjøres noen endringer i særaldersgrensene nå. Først må det gjøres tilpasninger for dem som omfattes av ny alderspensjonsordning og som har særaldersgrenser slik at de ikke kommer urimelig ut.»

Det er synd at vårt eget direktorat overhodet ikke viser denne interessen for ivaretakelse av egne ansatte. Isteden fortsetter Politidirektoratet, på oppsiktsvekkende vis, med sine krumspring for å omgå stortingsvedtaket om særalder. PF etterlyser et ryddigere og mer tillitsvekkende politidirektorat enn det de har vist i denne saken.

Til slutt benytter vi anledningen til å ønske fremtidige avsnittsledere og seksjonssjefer, med stillingskode som lensmann og med grad og distinksjoner som politistasjonssjef, lykke til med å forklare kollegaer og eksterne samarbeidspartnere at de egentlig er avdelingsledere.