Ønsker du å stille til valg?

Landsmote 2016

Foto: Torkjell Trædal

Vil du være med i forbundsstyret eller i et av våre utvalg? Grip sjansen og still til valg på landsmøtet! Fristen for å melde sitt kandidatur er 15. juni.

Politiets Fellesforbund sitt landsmøte i Tromsø 30. november til 3. desember skal det velges kandidater til sentrale verv. Iver Aage Iversen, leder av valgkomiteen, oppfordrer medlemmer til å komme med innspill.

– Det er en del ulike verv som skal bekles. Vi trenger derfor mange gode forslag på tillitsvalgte med forskjellig bakgrunn og interesser som er engasjerte, motiverte og villige til å legge ned en ekstra innsats for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, sier utvalgslederen.

Fristen for å melde inn kandidater er utsatt fra 1. mai til 15. juni på grunn av koronasituasjonen.

– Ønsker du selv å stille eller komme med forslag, så tar du kontakt med din lokallagsleder eller noen i ditt lokallag. Husk at du også kan foreslå tillitsvalgte i andre lokallag enn det du selv tilhører. Det er veldig bra å ha mange å spille på, sier Iversen.

Valgkomiteen vil intervjue samtlige som ønsker å stille til valg. Etter at intervjuene er avsluttet kommer komiteen med en innstilling med anbefalte kandidater som da velges på landsmøtet i Tromsø.

– Grip sjansen! Du får en unik mulighet til å påvirke og være med der beslutninger tas og ikke minst skape fremtidens Politiets Fellesforbund. Det er dessuten en god mulighet til å både utfordre og videreutvikle seg selv, sier Iver Aage Iversen.

Ønsker du å stille til valg i valgkomiteen? Da er fristen for å melde din interesse til ditt lokallag fortsatt 1. mai. Det er forbundsstyret som håndterer innstilling av valgkomiteen.

Disse vervene er på valg:

Forbundsstyret

Forbundsstyret velges på landsmøtet annethvert år, og har som oppgave å jobbe politisk for å få gjennomslag for de vedtak og satsingsområder som landsmøtet fatter.

Består av forbundsleder, forbundsnestleder, sju medlemmer og fire varamedlemmer

(Også utvalgslederne sitter i forbundsstyret.)

Sivilutvalget

Målgruppen til sivilutvalget er alle sivilt ansatte i politi- og lensmannsetaten. Utvalget jobber for en best mulig måloppnåelse av landsmøtevedtakene, og ansvarliggjøring av egen organisasjon. Består av leder, to medlemmer og et varamedlem.

Kontrollnemnda

Kontrollnemnda kontroller at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte fullmakter og forbundets vedtekter. De skal kontrollere at den daglige ledelse og styrende organer følger opp de vedtak som er fattet.

Består av leder, to medlemmer og et varamedlem.

Bladstyret

Bladstyret er organet som utøver utgiverfunksjonen av fagbladet Politiforum. I tillegg til styring og utvikling av bladet er en av hovedoppgavene å evaluere og rapportere til landsmøtet.

Består av leder og to medlemmer.

PF Politilederne

PF Politilederne skal arbeide for at ledermedlemmer i større grad blir ivaretatt med hensyn til de særlige utfordringene de har som ledere i politi- og lensmannsetaten, og skal være en støttefunksjon for de lokale lederkontaktene. Målsetningen er å styrke lederes kunnskap og kompetanse.

Består av leder, to medlemmer og et varamedlem.

Likestilling- og mangfoldsutvalget

Jobber for at menn og kvinner i politi- og lensmannsetaten skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn.

Består av leder, to medlemmer og et varamedlem.

Hedersutvalget

Hedersutvalget behandler innkomne forslag på kandidater som fortjener hedersutmerkelse.

Består av leder og to medlemmer.