Kraftig forbedrede særavtaler

Marius Bækkevar (mars 2022)

Oslo politiforening har klart å reforhandle særavtaler for informantbehandlere og for avsnitt for radikalisering, ekstremisme og aktivisme (AREA). – Vi har fått til et betydelig løft. Nøkkelen var å klargjøre at Oslo politidistrikt hadde fullmakt til å forhandle særavtaler og god forankring hos svært engasjerte medlemmer, sier en godt fornøyd Marius Bækkevar.

Han er leder av Oslo politiforening, og han forteller at det har vært en lang prosess fram mot de reforhandlede særavtalene:

– Det begynte med at saken ble tatt opp under årsmøtet til Oslo politiforening i 2021. Mange engasjerte medlemmer tok opp særavtaler generelt og avtalene om informantbehandlere og klesgodtgjørelse spesielt. Medlemmene var enkelt sagt opptatt av å få betalt for innsats utenfor arbeidstid og at arbeidsgiver må bære kostnadene for utstyr mannskapene trenger for å gjøre jobben sin, sier Marius Bækkevar, som fortsetter:

– I dette tilfellet var det snakk om å få betalt for å være tilgjengelig på telefon eller annet kommunikasjonsmiddel for politiets informanter og kilder, samt at kostnader til sivile klær ble dekket i de tilfellene slik bekledning var nødvendig for å løse oppgavene, forklarer Bækkevar.

Egen sak i IDF

Arbeidsgiver i Oslo politidistrikt har i formelle sammenhenger skrevet og ment at det ikke har fullmakt til å inngå særavtaler i eget politidistrikt. Til dette kommenterer Marius Bækkevar:

– Oslo politiforening har ment at arbeidsgiver har denne fullmakten. I egen sak i et IDF-møte (informasjon/drøfting/forhandling) fremmet vi og dokumenterte vårt standpunkt. Det ble etter dette enighet om at Oslo politidistrikt hadde fullmakt til å forhandle særavtaler.

Informantavtale/AREA

Oslo politiforening valgte deretter å si opp den eksisterende informantbehandleravtalen 25. mai, med virkning fra 31. oktober. Nye tilgjengelighetsavtaler ble signert av partene 1. november. En avtale gjelder for informantbehandlere og en avtale gjelder nå for avsnitt for radikalisering, ekstremisme og aktivisme (AREA).

– Den gamle avtalen ga en årlig godtgjørelse på 40 000 kroner. Denne summen ble etablert i 2008 og har siden ikke vært regulert. Avtalen hadde dermed blitt betydelig redusert fra sin opprinnelige verdi. Den nye avtalen innebærer to nivåer av godtgjørelse: Den ene lyder på 60 000 kroner og gjelder for dem som har informantbehandling som del av sine oppgaver. Det andre nivået er 100 000 kroner og gjelder for dem som har informantbehandling som hovedoppgave, kommenterer lederen av Oslo politiforening.

Indeksreguleres

Avtalenes tekst er dessuten modernisert, bedre tilpasset dagens situasjon og har en bestemmelse som gjør at de vil bli årlig indeksregulert i tråd med Statistisk sentralbyrås tall.

Når det gjelder kravet om klesgodtgjørelse, er ikke avtale på plass ennå, men Marius Bækkevar forteller at jobben med å få på plass en avtale er i gang:

– Det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på klesgodtgjørelse for sivilt tøy i operativ tjeneste. Dette arbeidet hadde oppstart i desember 2022 og vil fortsette inn i 2023. Vi ser fram til at også denne avtalen endelig landes, sier han.

Beredskapsavtaler

Oslo politidistrikt har en rekke funksjoner hvor man på kort varsel trenger å få fatt i mannskaper med spesialkompetanse. Dette krever en form for beredskap. Nå er altså to svært viktige særavtaler reforhandlet og med en betydelig bedre uttelling enn hva som har vært tilfellet fram til nå. Marius Bækkevar understreker at også andre særavtaler nå kan stå for tur til å bli reforhandlet:

– Arbeidsgiver i Oslo politidistrikt har signalisert et behov for å inngå nye beredskapsavtaler på Nasjonale bistandsressurser (NB). Opprinnelig var det signalisert at gamle avtaler skulle sies opp i januar 2022 og nye fremforhandles. Dette arbeidet er nå utsatt på ubestemt tid og av uviss årsak. Men disse forhandlingene vil komme, og Oslo politiforening ser fram til å forhandle fram gode avtaler for våre medlemmer og som samtidig ivaretar arbeidsgivers behov for tjenesten, avrunder Marius Bækkevar.