Rapport konkluderer ikke om særaldersgrenser

Roar Unn Alma og Vegar

Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har vurdert ordningen med hvem som skal ha særaldersgrenser i fremtiden er nå ferdig med sin rapport. – Vi forstår rapporten slik at arbeidsgruppen selv mener de ikke er kompetente til å konkludere om særaldersgrensene knyttet til beredskap bør endres eller avvikles, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Den vurderingen støtter Politiets Fellesforbund.

– Arbeidsgruppen gjør ingen forsøk på å analysere eller beskrive hvilke fysiske og psykiske egenskaper som i dag kreves for stillinger som har særaldersgrense begrunnet i sikkerhet og sammenholde disse med relevant forskningsbasert erfaringsgrunnlag. Dette svekker verdien av arbeidsgruppens konklusjoner, sier forbundslederen.

Underkjenner behovet for særaldersgrenser

Arbeidsgruppen går langt i å underkjenne eller stille spørsmål ved klare og faglig godt begrunnede standpunkt til behovet for særaldersgrenser fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i politiet.

– Å fjerne særaldersgrensene vil kunne få dramatiske konsekvenser for vår samfunnssikkerhet og beredskap. Det har også Politidirektoratet gitt uttrykk for. Det ser ut til at arbeidsgruppen mener at politiets beredskapsevne, forutsatt at det «åpnes for rekruttering av yngre», ikke reduseres dersom særaldersgrensene oppheves. Vi synes det er en konklusjon som er vanskelig å forstå og som arbeidsgruppen ikke har faglig grunnlag for. Det er også uklart om arbeidsgruppen fullt ut har forstått sammenhengen mellom særaldersgrensene i politiet og politiets beredskapssystem – og grads-/stillingssystem, sier Skatvold.

Rapport på høring

Den eksterne arbeidsgruppen ble nedsatt i januar og har bestått av fagpersoner, mens berørte hovedsammenslutninger ble involvert underveis.

– Via Unio har vi fått komme med innspill til arbeidsgruppen mens utredningen pågikk, men vi fikk også anledning til å kommentere selve utkastet til rapporten. Nå skal rapporten behandles politisk, så vi vet ikke når den endelige beslutningen om hvem som skal ha særaldersgrenser i fremtiden, sier Vegar Monsvoll, forbundssekretær og leder av Politiets Fellesforbunds pensjonsgruppe.

Pensjonsforhandlinger

Når det gjelder hvilke pensjonsregler som skal gjelde for de med særaldersgrenser, så skal dette forhandles om i motsetning til rapporten. Disse forhandlingene pågår nå for fullt. Fristen er 1. juli.

– Det er Unio som forhandler om pensjonsreglene på vegne av Politiets Fellesforbund. Det er viktige forhandlinger og av avgjørende betydning for en stor del av medlemsmassen vår. Vi kan ikke få gjentatt nok ganger at vi er opptatt av at medlemmene skal få en pensjon som er rettferdig sammenlignet med ansatte uten særaldersgrenser, samtidig som man må ta innover seg at reglene om særaldersgrenser og særalderspensjon må endre seg som følge av samfunnsutviklingen, sier forbundsleder Skatvold.

Hun påpeker at den store pensjonsreformen som gjelder alle andre offentlig ansatte har resultert i at man må jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået sitt.

– Det vil være naivt å tenke at offentlig ansatte med særaldersgrenser skal være totalt skjermet for denne generelle utviklingen, sier Unn Alma Skatvold.

Har du spørsmål om pensjon?