Uravstemning

Unio Logo

Alle yrkesaktive medlemmer i Unios medlemsorganisasjoner som får sine lønns- og arbeidsforhold fastsatt i tariffavtale med staten, og som har staten som arbeidsgiver, kan avgi stemme.

Når det anbefalte meklingsresultatet nå sendes ut til uravstemning, har medlemmer anledning til å avgjøre om resultat et skal aksepteres eller forkastes.

Aksepteres resultatet av flertallet av Unios medlemmer, iverksettes de avtalte lønnsendringene med eventuell etterbetaling fra 1.5.2018.

Uravstemningen skal gjennomføres elektronisk

Selve avstemningen gjøres på Unios hjemmeside: www.unio.no. Pensjonist- og studentmedlemmer kan ikke avgi stemme.

Alle medlemmer i Unios medlemsforbund har fått tilsendt sitt medlemsnummer og en pin-kode på SMS og/eller epost, slik at du kan logge seg inn på Unios uravstemningsside og avgi stemme.

Dersom du mister pin-koden, logg deg på Unios uravstemningsside og få tilsendt pin-koden på nytt.

Regler for avstemning

Hovedavtalens § 51 Avstemningsregler:

  1. Hovedtarifforslag skal som regel legges fram for de medlemmer interessetvisten gjelder. Avstemningsresultatet skal som regel fremkomme ved uravstemning i samsvar med gjeldende retningslinjer, og gi et fullgyldig uttrykk for viljen hos medlemmene.
  2. Har flertallet av de medlemmer som interessetvisten gjelder, stemt for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt mot, er det forkastet.
  3. Blir ikke vilkåret etter nr. 2 oppfylt, er avstamningen ikke bindende med mindre 2/3  eller mer av de medlemmer interessetvisten gjelder, har deltatt i avstemningen
  4. Har mindre enn 2/3 tatt del i avstamningen, og vilkåret ett nr. 2 ikke er oppfylt, er avstamningen rådgivende for hovedsammenslutningenes besluttende organer.

Husk at din stemme ikke er en meningsmåling om du mener resultatet er bra eller dårlig, men om du kan akseptere resultatet eller ei.

Alle oppfordres på det sterkeste til å avgi stemme.