Vant fram med krav om lønnsfastsettelse

Reidun Martinsen og Roar Fosse

Politiets Fellesforbund har i Statens lønnsutvalg (SLU) vunnet fram i en tvist med Politidirektoratet i en sak om lønnsinnplassering for et medlem i Innlandet politidistrikt.

– Vi er naturligvis tilfreds med å vinne frem når vi velger å løfte tariffsaker til det øverste nivået av tvisteløsnings-regimet i staten, SLU. Det er imidlertid ikke en sport for oss å kjøre saker til topps av prinsipp. Vi løfter saker der vi mener å ha et legitimt krav, og som vi mener har substans. Vår jobb er å ivareta medlemmene våre sine lønns- og arbeidsvilkår. Det innebærer også at vi tar på alvor når medlemmer opplever at velbegrunnede lønnskrav ikke blir riktig behandlet av arbeidsgiver, sier Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Han legger til at Politiets Fellesforbunds primære ønske er at partene finner konstruktive løsninger i lønnsforhandlinger både i politidistrikter og særorgan.

– Dernest håper vi at vi i større grad klarer å løse sakene på virksomhetsnivå (Politidirektoratet), når lokallagene våre ikke klarer å komme til enighet med lokal arbeidsgiver. Å måtte benytte SLU som tvisteløsningsorgan er først og fremst et uttrykk for at vi har noe å gå på mellom partene på virksomhetsnivå. Jeg mener at løsningene må finnes her, og vi skal bidra til å forsøke å få det til fremover. Det er best for den enkelte ansatte, det er best for oss som organisasjon og det er best for arbeidsgiver. Jeg er optimistisk for at vi beveger oss i riktig retning, forteller Fosse.

Uenige om lønnsinnplassering

Saken handler om lønnsinnplasseringen for ett medlem som fikk nye arbeidsoppgaver, med ny stillingsbeskrivelse og ny arbeidskontrakt, i forbindelse med organisasjonsendringer i Innlandet politidistrikt. Uenigheten har gått på hvilket lønnstrinn den ansatte skal ha, om hvordan den ansattes fag- og opplæringsansvar påvirker lønnsfastsettelsen, og om det er grunnlag for forhandlinger om lønnsfastsettelse etter hovedtariffavtalen for statens punkt 2.5.3 1 a), som sier at man «kan føre forhandlinger dersom det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/ansattes lønn».

Innlandet politidistrikt har gjennomført en omorganisering og med det ble den ansatte innplassert i annen stilling. Partene er enige om at medlemmet fikk endrede arbeidsoppgaver, men uenige i om vedkommendes fag- og opplæringsfunksjon faller inn under fag- og opplæringsansvar slik dette er beskrevet i rammer og retningslinjer for omstillingen. SLU gikk ikke inn i denne uenigheten, men gjennomførte en konkret vurdering av lønnsfastsettelsen til den ansatte.

– Når det gjelder denne konkrete saken, er jeg fornøyd med at vårt medlem har fått vurdert at han har hatt en vesentlig endring i sitt arbeidsforhold, at kravet var riktig og at vedkommende kan se frem til en fin etterbetaling. Å være fagorganisert er viktig i slike saker. Her må fellesskapet inn og bistå våre enkeltmedlemmer, sier Fosse.

Fornøyd lokallagsleder

Politiets Fellesforbund Innlandet er også glade for å ha vunnet fram i denne saken på vegne av medlemmet.

– Vi er spesielt glad for at vi fikk gjennomslag etter hovedtariffavtalen 2.5.3 1a) om «vesentlige endringer» og at lokal lønnspolitisk plan ble førende for lønnsfastsettelsen. Vi er opptatt av et godt samarbeid med ledelsen og at framforhandlede avtaler følges. Det er viktig for å videreutvikle partssamarbeidet og få til resultater til beste for alle parter, sier Reidun Martinsen, leder for Politiets Fellesforbund Innlandet.

Hun forteller at lokallaget mente de her hadde en god sak og at man derfor gikk videre med den da man ikke kom til enighet lokalt.

– Lønn og ivaretakelse er viktig for oss og våre medlemmer og dette var en enkeltsak vi ville prøve for tvisteløsning. Det er ikke ofte vi tvister, men her mente vi å ha en god sak, og er svært fornøyd med at vi ble hørt. Vi vil rette en stor takk til forhandlingssjefen i Politiets Fellesforbund og hans dyktige team som har hjulpet oss i denne saken. Gratulerer til vårt medlem som vil få en god og rettferdig lønnsplassering og en god slump i etterbetaling, avslutter Martinsen.