Anker kjennelse om omgåelser av særaldersgrensene

Sigve Bolstad #03

– Vi kan ikke la dette spørsmålet stå ubesvart, det er rett og slett alt for viktig. Derfor har Forbundsstyret besluttet at vi anker Tingrettens kjennelse, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

– Denne saken har stor prinsipiell betydning for ansatte i politi- og lensmannsetaten, og Politiets Fellesforbund opplever det som meget spesielt at Politidirektoratet forsøker å omlegge en praksis som har vært ubestridt og uomtvistet i mange tiår, forklarer Bolstad.

Saken tar utgangspunkt i at politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, begynte å tilsette polititjenestepersonell i sivil gjennomgående stillingskode (1211 - seksjonssjef) til tross for at arbeidsgivers egne jobbanalyser og utlysningstekster tilsa at det skulle tilsettes politipersonell.

Retten avviste å behandle saken da den ikke anså at Politiets Fellesforbund oppfylte vilkårene for rettslig interesse, noe som betyr at juridiske spørsmålene som har blitt reist forblir ubesvart. Dette er veldig synd da ingen av partene er tjent med at denne saken tar enda lengre tid.

Har utøvet en myndighet de ikke har

– Politiets Fellesforbund synes ikke det er riktig at de enkelte politidistriktene og særorgan skal måtte stå til ansvar for en praksisendring iverksatt av Politidirektoratet, sier Bolstad.

Under Tingrettsbehandlingen omtalte Politidirektoratet selv sin beslutning som en marsjordre til sine politidistrikter og særorgan.

– Vi mener at Politidirektoratet i denne sammenhengen har en utøvet en myndighet de i realiteten ikke har. Det er på bakgrunn av dette vi velger å anke Tingrettens kjennelse, avslutter Bolstad. De sentrale partene er allerede invitert til forhandlinger om fremtidige aldersgrenser i staten, og det er Politiets Fellesforbund sin mening at det er både uklokt og fullstendig unødvendig å foregripe disse med denne praksisendringen.