– Føler meg privilegert

Nina Farag

Utvalgsleder Nina Aleksandersen føler seg privilegert som har mulighet til å være med å påvirke og bidra på et så viktig felt som likestilling- og mangfold.

Farag ble valgt som ny leder av likestillings- og mangfoldsutvalget på Politiets Fellesforbund sitt landsmøte i november. Nylig hadde utvalget møte og de har satt seg tydelige mål for hva de ønsker å fokusere på fremover.

– Vårt mål er å gjøre likestillings- og mangfoldstenkningen til en naturlig del av arbeidsdagen, sier Aleksandersen.

Likestilling og mangfold nødvendige faktorer

Utvalget ser at likestilling og mangfold er helt nødvendige faktorer for lønnsomhet, kreativitet og kvalitet. De er opptatt av forebygging og ikke minst kompetanse.

– Samarbeid med Politihøgskolen er i viktig i den sammenheng. Det er også viktig for utvalget å spille inn saker opp på både politisk nivå og ledernivå. Vi er opptatt av Politidirektoratets «Overordnet plan for kjønnsbalanse i lederstillinger i lederstillinger (2017-2022). Her vil likestillings- og mangfoldskontaktene bli viktige aktører, sier utvalgslederen.

Hun trekker frem trygghet for alle, #metoo, diskriminering, kompetansekriterier, lønnsforskjeller og tilrettelegging for å jevne ut kjønnsbalansen i lederstillinger som noen av utvalgets kjernesaker.

– Kjønnsforskjellene som har etablert seg gjennom hele familie- og yrkeslivet får konsekvenser for pensjonen. Spørsmål om pensjon er derfor i høy grad et spørsmål om likestilling, sier hun.

Følger nøye med

Utvalget er tett på i alle saker som forbundet jobber med, og følger nøye med i et likestillings- og mangfoldsperspektiv.

– Vi vil blant annet ansvarliggjøre forbundsstyret i saker hvor det er særdeles viktig å ta hensyn til likestilling og mangfold. Vi er opptatt av å fortsette det gode samarbeidet med fagmiljøene på forbundskontoret, støtte de lokale likestillings- og mangfoldskontaktene og samarbeide godt med arbeidsgiversiden, sier hun.

Topp motivert

Hun er takknemlig og glad for at Politiets Fellesforbund viser henne så stor tillit. Med seg på laget har hun utvalgsmedlemmene Edgar Opsal, Merethe Rikardsen og Audun Vårvik, som alle tre har lang fartstid i utvalget.

– Dette er en oppgave som jeg tar på største alvor. Grunnleggende rettferdighet og forebygging av diskriminering er nok det som ligger mitt hjertet nærmest. Jeg har i tillegg stor respekt for det likestillingsarbeidet som er lagt ned tidligere, som gjør at vi står der vi står i Norge i dag. Det er ingen selvfølge hvis vi sammenligner oss med andre land. Jeg er topp motivert. Det er spennende å være nyvalgt og jeg føler meg privilegert som har fått denne muligheten, både som leder av utvalget og fast møtende i forbundsstyret, sier utvalgslederen.

Vil dra nytte av bakgrunnen sin

Nina Aleksandersen jobber til daglig som politibetjent ved Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor. Hun vil bruke sine lange erfaring fra politiet inn i likestillings- og mangfoldsarbeidet.

– Gjennom min tid i politiet, så har jeg lagt ned mest tid i det operative sporet. Utrykningsenheten (UEH), instruktør i operative disipliner, redningstjeneste i Reinpolitiet og studentveileder er oppgaver jeg har jobbet med ved siden av å være etterforsker og ha vakt og beredskap ved lensmannskontorene. Denne erfaringen samlet sett vil jeg bruke til å vise hvordan det kan henge sammen ute i etaten og ikke minst hvilke utfordringer kvinner står overfor, forklarer hun.

Hun mener hun også vil dra nytte av sin flerkulturelle bakgrunn.

– Jeg har en flerkulturell bakgrunn selv om jeg er norsk. Ved å vokse opp i en samisk bygd og bli integrert i språk og kultur/levesett og kommunikasjonsform, så har det gitt meg en utvidet forståelse i befatning med minoriteter blant annet når det gjelder religion, familierelasjoner, etnisitet, språk, kulturforskjeller og kriminalitetsbildet innad i et samfunn, avslutter utvalgslederen.