Varsling

Her kan du lese mer om varsling i Politiets Fellesforbund.

Fokusomrade Nasjonalt Varslingsombud

Gi beskjed om uønskede hendelser og kritikkverdige forhold!

I Politiets Fellesforbund ønsker vi at saker skal løses på lavest mulig nivå. Alle meldinger skal tas på alvor og følges opp gjennom god hverdagsledelse, samhandling og som en del av vårt systematiske HMS-arbeid. Det betyr at uønskede hendelser, avvik og forslag til forbedringer skal tas opp fortløpende. Henvendelsene skal følges opp forsvarlig, og saksbehandlingen dokumenteres. Ingen skal utsettes for negative reaksjoner etter at de har sagt ifra.

Det er innholdet i ytringen som definerer hvorvidt det er varsling. Når man ytrer seg, så gjør man det til noen som har myndighet til å gjøre noe med det kritikkverdige forholdet. Det betyr at varslinger knyttet til arbeidet i politiet skal håndteres i tråd med politiets rutiner, mens varslingssaker i Politiets Fellesforbund skal håndteres i tråd med våre rutiner.

Med kritikkverdige forhold menes blant annet: fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø og brudd på personopplysningssikkerheten. Det kan også være mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø eller uforsvarlig saksbehandling. Hvis varselet ikke blir håndtert så kan også dette ansees som et kritikkverdig forhold.

Det er også forhold som nødvendigvis ikke er kritikkverdige etter lovens forstand. For eksempel vil normalt ikke interne personkonflikter, kritikk mot prioriteringer i et lokalt lønnsoppgjør m.m. være kritikkverdige forhold. Samtidig kan det likevel utvikle seg til å bli en varslingssak, dersom det skjer en forverring, forholdet endrer karakter eller blir håndtert på en kritikkverdig måte.

Dersom ditt forsøk på å si ifra ikke fører frem, så er det viktig at du sier ifra om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Varsling om kritikkverdige forhold skal tas imot noe som er naturlig og positivt, for at vi skal lære av våre feil og komme ut av slike prosesser med økt etisk standard.

Vårt vedtak om at vi ikke anbefaler våre medlemmer om å varsle er ikke i strid med dette. Vi har ved gjentatte anledninger og gjennom flere alvorlige varslingssaker i mange år, påpekt det absolutte behov og krav om at varslervernet og rutiner for håndtering av varslingssaker må forbedres og styrkes. Vår erfaring viser at det ikke er tilstrekkelig ivaretakelse av involverte parter i et varsel. Det er store mangler for å sikre tillitvekkende og habile undersøkelser av varslene. Den psykiske påkjenning er for stor, det er manglende opplæring og erfaringslæring. Samlet sett er det ikke tilstrekkelige systemer og rutiner for håndtering av varslingssaker i politiet, noe som gjør at vi ikke ønsker å utsette våre medlemmer for dette. Din trygghet og sikkerhet er det viktigste.

Vår visjon «sterkt fellesskap, trygghet for alle» og våre verdier samhold, engasjement, mot og ansvar, gir oss et godt grunnlag for både å forebygge, varsle om kritikkverdige forhold og håndtere varslingssaker på en god måte.

Vi har utarbeidet en veileder for tillitsvalgte om varsling. Her finnes informasjon om juridiske og psykologiske aspekter, hvordan utforme et varsel og tiltakskort for hvordan vi som tillitsvalgte skal veilede og bistå medlemmer i varslingsaker. Vi har også egne varslingsrutiner for ansatte og tillitsvalgte i vår organisasjon.

Til hvem varsler jeg? Hvilke varslingskanaler har Politiets Fellesforbund for tillitsvalgte og medlemmer?

Varsler kommer til kjennskap om et mulig kritikkverdig forhold, og vurderer om det kan varsles på en forsvarlig måte. Varsler søker om mulig råd hos andre tillitsvalgte (Se PFs veileder). Varsler bestemmer seg ev. for å varsle. Det gjøres på følgende måte internt i Politiets Fellesforbund:

  1. Lokale tillitsvalgte eller medlemmer skal varsle til sin lokallagsleder (kontaktinformasjon finner du her). Dersom varselet gjelder lokallagsleder, skal varselet gå til forbundsleder. Sentrale tillitsvalgte (foruten forbundsstyret) skal som hovedregel varsle til generalsekretær. Dersom varselet gjelder generalsekretær, skal varselet gå til forbundsleder.
  2. Det er mulig å varsle ledelsen via verneombud, tillitsvalgte eller andre i ditt lokale styre.
  3. Politiets Fellesforbund har opprettet en ekstern varslingskanal som skal sikre uavhengighet og nøytralitet. Den som ønsker å bruke den eksterne varslingskanalen skal varsle til det valgte advokatfirma som Politiets Fellesforbund velger å samarbeide med (per mars 2021 Lippestad), som igjen vil melde fra til ledelsen lokalt eller sentralt.
  4. Landsmøtet har oppnevnt en varslingsnemnd som skal tre i kraft når varsel omhandler et forbundsstyremedlem.

Det er mulig å varsle anonymt. Politiets Fellesforbund anbefaler og ønsker ikke dette av hensyn til innhenting av opplysninger, kommunikasjon med varsler, belastninger for den det er varslet om, kontradiksjon og informasjon til de involverte. Ønsker man å varsle anonymt, kan man sende dette per brev til sin lokallagsleder eller generalsekretær.

Fagperson

Finn Tore Pettersen

Finn Tore Pettersen

Fagleder, tariff og arbeidsliv