Statsbudsjettet gir grunnlag for bekymring

Statsbudsjettet Gir Grunnlag For Bekymring

Analytiker Dag Arne Thoresen og forbundsleder Sigve Bolstad på vei inn til høring om Statsbudsjett 2020

– Med et begrenset økonomisk handlingsrom, i tillegg til røde budsjettall politidistriktene må ta med inn i 2020, betyr en forverret situasjon i norsk politi. Det bør bekymre flere enn fagforeningen, sier Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund er klar over at politi– og lensmannsetaten er i en krevende økonomisk situasjon, der flere politidistrikter har et merforbruk per august 2019 og bemanningstall fra Politidirektoratet viser en kraftig nedgang i antall politistillinger fra juni til september med hele 238 politistillinger.

– Forslaget til statsbudsjett for 2020 vil derfor ikke nå målet om to per 1000 innbyggere innen 2020, og det bør bekymre flere enn Politiets Fellesforbund, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund opprettholder derfor de samme kravene til budsjett som de to foregående år.

Politistudenter må inn i etaten, ikke ut i arbeidsledighet

500 millioner kroner for å nå målet om to politi per 1000 innbyggere innen 2020. Med andre ord: Sørg for at politistudentene kommer i jobb.

– Bemanningssituasjonen i politiet er svært bekymringsfull. Politidistriktene har ikke økonomi til å bemanne i tråd med nærpolitireformens intensjoner og politistudenter uteksamineres til arbeidsledighet, forklarer Bolstad.

Tall fra andre kvartal 2019 viser at kun 30,3 prosent av studentene som bestod eksamen våren 2019 har fått jobb i politiet ved utgangen av juni - og da må det tas høyde for at juni har et kunstig høyt bemanningstall da man regner med alle sommervikariatene.

Tall per august viser en nedgang i politibemanningen fra 10 642 i juni til 10 404 i september. Med andre ord en nedgang på 238,4 politistillinger på 3 måneder.

Det er kun 16 fra Politihøgskolens studentkull i 2019 som har fått fast jobb i politiet per tredje kvartal 2019.

Må få opp etterforskningskapasiteten

- Mangelen på etterforskningskapasitet svekker rettssikkerheten og tryggheten til befolkningen. Vi kan ikke godta at det fortsetter slik, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund arbeider for at etterforskningsfaget styrkes for å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn.

Med et anslag på 2500 årsverk til etterforskning og et lønnsgap som er beregnet til omtrent 80 000 kroner vil dette innebære en kostnad på rundt 200 millioner kroner.