Fremtidens politi

Politiets Fellesforbund skal arbeide for at fremtidens politi er rustet til å møte fremtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft.

Fokusomrade Fremtidens Politi

Politiets samfunnsoppdrag står som en sentral og viktig bærebjelke i vår demokratiske velferdsstat. Gjennom et lokalt forankret nærpoliti, med flerfoldig kompetanse, legges grunnlaget for at samfunnet får de polititjenester de har krav på.

Et politi av høy kvalitet, som er i forkant, som etterforsker, oppklarer og irrettefører kriminalitet, og leverer trygghet til samfunnet.

Politiets Fellesforbund mener at framtidens politi skal kjennetegnes av:

  • Publikum skal oppleve at politiet er lokalt forankret gjennom å være desentralisert og integrert i lokalsamfunn
  • Publikum skal oppleve en god hverdagsberedskap som er tuftet på forebygging, etterforskning og operative tjenester
  • Publikum skal oppleve et tilgjengelig og tilstedeværende politi
  • Publikum skal oppleve at politiet utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen
  • De ansatte i politiet skal oppleve en åpen og ærlig kultur hvor det er reell medbestemmelse og et godt ytringsklima
  • De ansatte i politiet skal oppleve et høyt fokus på metodeutvikling og kvalitet
  • Publikum og de ansatte skal oppleve mangfold og likestilling

Politirollemeldingens ti grunnprinsipper utgjør fortsatt en solid plattform for politiets samfunnsoppdrag, selv om politiet endres.

Politiet gjennomfører nå historiens største reform. Det er forventet at vi vil se resultater av reformen i 2020. Et samlet Storting vedtok 10.juni 2015 de politiske rammene for nærpolitireformen.

Politiets Fellesforbund er bekymret for utviklingen i reformprosessene. Virkelighetsbeskrivelser fra landets politidistrikt viser til lav bemanning, store restanser på alvorlig kriminalitet, høyt arbeidspress og et politi som gradvis mister den nære kontakten med lokalsamfunn. Politiets Fellesforbund mener dette svekker rettsikkerheten og tryggheten til befolkningen.

Politiets Fellesforbund krever at det stilles krav til fullført og bestått politiskole/politihøyskole for tildeling av full politimyndighet.

Det er behov for opprydding og klargjøring av myndighetsområdene, politimyndighet, påtalemyndighet