Kriminalpolitikk

Politikerne har et stort ansvar for å sette politiet i stand til å håndtere oppgavene beskrevet i politiloven og møte forventningene fra samfunnet.

Politiloven understreker at det er staten som skal sørge for polititjenestene som samfunnet har behov for.

Fokusområde, Kriminalpolitikk
Må ha fokus på å forebygge og etterforske kriminalitet, i samhandling med andre, og gjennom langsiktig og målrettet arbeid.

Politiets Fellesforbund mener det kreves stor politisk vilje til å satse på politiet og tildele tilstrekkelige rammevilkår. Politiet er avhengig av dette for å levere de beste tjenestene til samfunnet, og for å skape trygghet i et stadig mer urolig internasjonalt samfunn.

Slik ressurssituasjonen er i dag er det dessverre ikke alltid politiet lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Politiets Fellesforbund har igjennom sine landsmøter fattet vedtak som har påvirkning på flere områder i samfunnet. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår, og et profesjonelt og kompetent lokalt forankret politi, som løser sine oppgaver på en god måte.

Politiets Fellesforbund mener at politikerne må sørge for:

  • Et lokalt forankret nærpoliti, til det beste for samfunnet
  • Økt satsing på forebygging
  • Økt kvalitet og kompetanse i etterforskningen
  • Sikre motstandsdyktige samfunn
  • Generell bevæpning av norsk politi
  • Økt handlingsrom og styrket bemanning for fremtidens politi

Politiets Fellesforbund er opptatt av hva norsk politi skal være. Politiet skal kjennetegnes gjennom at befolkningen i Norge har høy tillit til politiet. For å sikre dette skal publikum oppleve at politiet er til for dem. Dette må skje gjennom tilstedeværelse og tilgjengelighet i lokalsamfunnene i det daglige, hvor dialog og samspill står i fokus.

Et lokalt forankret nærpoliti har ressurser, kompetanse og slagkraft som trengs for å utøve samfunnsoppdraget. Politiets Fellesforbund forventer at politikerne ivaretar disse vitale verdiene for samfunnet.

Politiet gjennomfører nå historiens største reform. Det er forventet at vi vil se resultater av reformen i 2020. Et samlet storting vedtok 10. juni 2015 de politiske rammene for nærpolitireformen gjennom Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen).

Politiet må være tett på publikum

Politiets Fellesforbund støtter målet med reformen; et nærpoliti som er operativ, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Politiets Fellesforbund mener at Politirollemeldingens ti grunnprinsipper fortsatt utgjør en solid plattform for politiets samfunnsoppdrag – selv om politiet endres.

Samtidig stiller Politiets Fellesforbund spørsmål til om den nye lokale strukturen, som er et resultat av reformen, vil være med å sikre et lokalt forankret nærpoliti med en god hverdagsberedskap.

Fakta er at flere kommuner kommer dårligere ut på nærhet, reiseavstand og responstid. Politikerne må satse på, og prioritere, at politiet har ressurser med kvalitet og kompetanse i det ytterste leddet, hvor nærpolitiet skal virke sammen med samfunnet i det daglige.

Fremtidens politi er også avhengig av å finne en god balanse mellom arbeidsgivers behov for fleksibilitet og den enkelte ansattes behov for vern i tråd med regelverket.