Temaområder

Kriminalpolitikk

Politikerne har et stort ansvar for å sette politiet i stand til å håndtere oppgavene beskrevet i politiloven og møte forventningene fra samfunnet.

Politiloven understreker at det er staten som skal sørge for polititjenestene som samfunnet har behov for.

Fokusområde, Kriminalpolitikk
Må ha fokus på å forebygge og etterforske kriminalitet, i samhandling med andre, og gjennom langsiktig og målrettet arbeid.

Politiets Fellesforbund mener det kreves stor politisk vilje til å satse på politiet og tildele tilstrekkelige rammevilkår. Politiet er avhengig av dette for å levere de beste tjenestene til samfunnet, og for å skape trygghet i et stadig mer urolig internasjonalt samfunn.

Slik ressurssituasjonen er i dag er det dessverre ikke alltid politiet lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Politiets Fellesforbund har igjennom sine landsmøter fattet vedtak som har påvirkning på flere områder i samfunnet. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår, og et profesjonelt og kompetent lokalt forankret politi, som løser sine oppgaver på en god måte.

Politiets Fellesforbund mener at politikerne må sørge for:

Et lokalt forankret nærpoliti, til det beste for samfunnet

  • Økt satsing på forebygging
  • Økt kvalitet og kompetanse i etterforskningen
  • Sikre motstandsdyktige samfunn
  • Generell bevæpning av norsk politi
  • Økt handlingsrom og styrket bemanning for fremtidens politi

Politiets Fellesforbund er opptatt av hva norsk politi skal være. Politiet skal kjennetegnes gjennom at befolkningen i Norge har høy tillit til politiet. For å sikre dette skal publikum oppleve at politiet er til for dem. Dette må skje gjennom tilstedeværelse og tilgjengelighet i lokalsamfunnene i det daglige, hvor dialog og samspill står i fokus.

Et lokalt forankret nærpoliti har ressurser, kompetanse og slagkraft som trengs for å utøve samfunnsoppdraget. Politiets Fellesforbund forventer at politikerne ivaretar disse vitale verdiene for samfunnet.

Politiet gjennomfører nå historiens største reform. Det er forventet at vi vil se resultater av reformen i 2020. Et samlet Storting vedtok 10. juni 2015 de politiske rammene for Nærpolitireformen gjennom Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i Politiloven (trygghet i hverdagen – Nærpolitireformen).

Politiet må være tett på publikum

Politiets Fellesforbund støtter målet med reformen; et nærpoliti som er operativ, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Politiets Fellesforbund mener at Politirollemeldingens ti grunnprinsipper fortsatt utgjør en solid plattform for politiets samfunnsoppdrag – selv om politiet endres.

Samtidig stiller Politiets Fellesforbund spørsmål til om den nye lokale strukturen, som er et resultat av reformen, vil være med å sikre et lokalt forankret nærpoliti med en god hverdagsberedskap.

Fakta er at flere kommuner kommer dårligere ut i forhold til nærhet, reiseavstand og responstid. Politikerne må satse på, og prioritere, at politiet har ressurser med kvalitet og kompetanse i det ytterste leddet, hvor nærpolitiet skal virke sammen med samfunnet i det daglige.

Fremtidens politi er også avhengig av å finne en god balanse mellom arbeidsgivers behov for fleksibilitet og den enkelte ansattes behov for vern i tråd med regelverket.